Εύρεση πλησιέστερου καταστήματος

Προδιαγραφή My market

Στα My market τα φρούτα και τα λαχανικά αποτελούν βασικό τομέα στον οποίο ως εταιρεία επιδιώκουμε την υψηλή τους ποιότητα, οριοθετώντας παράλληλα και τις προδιαγραφές ασφάλειας τους. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξή του παρόντος πρωτοκόλλου ασφάλειας φρούτων και λαχανικών "ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΠΕΡΟΧΗΣ ΣΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΜΑΣ" στοχεύει να συνδυάσει τη φρεσκάδα, την ασφάλεια, την υγιεινή, τον σεβασμό στο περιβάλλον και τη σωστή πληροφόρηση των καταναλωτών.

Το ιδιωτικής προδιαγραφής Πρωτόκολλο είναι το επίσημο σύστημα επιλογής και ελέγχου παραγωγών και προμηθευτών, που αφορά στους Έλληνες αγρότες και όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας και διακίνησης ελληνικών αγροτικών προϊόντων, φρούτων και λαχανικών, οι οποίες αποτελούν τους προμηθευτές μας.

Τρόπος καλλιέργειας - Προδιαγραφή

Οι καλλιεργητικές τεχνικές που εφαρμόσθηκαν στο αγροτεμάχιο έως την συγκομιδή του εν λόγω προϊόντος, έγιναν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεντρικό σύστημα του πρωτοκόλλου, σύμφωνα με τις παγκόσμιες και τις εθνικές απαιτήσεις Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και τις εγκεκριμένες εθνικές κατευθυντήριες καλλιεργητικές οδηγίες.

Ο παραγωγός ακολούθησε τις οδηγίες της τεχνικής στήριξης του τμήματος Πιστοποιήσεων της MODUS DSC και εκπαιδεύτηκε κατάλληλα ούτως ώστε να καλυφθούν στο σύνολο οι απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των τροφίμων και των εργαζομένων κατά την ανάπτυξη της καλλιέργειας.

Οι διεργασίες που συντελέστηκαν (στην παραγωγή, συγκομιδή και τυποποίηση), επιβεβαιώθηκαν πλήρως από τις προδιαγραφές του ιδιωτικής προδιαγραφής πρωτόκολλου ασφάλειας φρούτων και λαχανικών των My market.

Ειδικότερα τα My market απαιτούν από τους συνεργαζόμενους παραγωγούς να τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Τήρηση Αρχείων
 • Διαθέσιµα αρχεία για την ολοκλήρωση κάθε ελέγχου ή επιθεώρησης.
 • Έγγραφη δέσμευση αποδοχής επιθεωρήσεων είτε εσωτερικών είτε εξωτερικών, τακτικών ή έκτακτων.
 • Τεκμηριωμένα αρχεία αποτελεσµατικής εφαρµογής διορθωτικών ενεργειών (Μη Συµµορφώσεων).

Διαχείριση αγροτεµαχίων

 • Εφαρµογή  συστήµατος  κωδικοποίησης αγροτεµαχίων.
 • Εφαρμογή συστήµατος καταγραφής της παραγωγής ανά καλλιεργούµενο αγροτεµάχιο.
 • Καταλληλότητα περιοχής για την καλλιέργεια των εγγεγραµµένων φυτικών ειδών.
 • Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος στα καλλιεργούµενα αγροτεµάχια. 

Πολιτική για την υγιεινή και την ασφάλεια

 • Δέσμευση υλοποίησης της πολιτικής της εταιρείας για την υγιεινή και την ασφάλεια του προϊόντος - χώρου παραγωγής.  
 • Έγγραφες οδηγίες για την υγιεινή και την ασφάλεια.
 • Επαρκής εξοπλισµός για πρώτες βοήθειες π.χ. Φαρµακείο.
 • Απαραίτητο εξοπλισµό ατοµικής  προστασίας για όσους εφαρµόζουν τα ΦΠΠ.   
 • Προειδοποιητικές σηµάνσεις στους χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος ατυχήµατος.
 • Διαθέσιµες  οδηγίες για την ασφαλή χρήση επικίνδυνων ουσιών και εξοπλισµού.

Προστασία περιβάλλοντος

 • Καθαρές εγκαταστάσεις από υλικά που δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον και δεν εγκυμονούν κινδύνους για την υγιεινή ασφάλεια των προϊόντων.
 • Εφαρµογή µεθόδων που συµβάλλουν στην αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Λήψη κατάλληλων µέτρων για την προστασία της πανίδας της περιοχής.
 • Προστασία από τη δραστηριότητα της µονάδας της βιοποικιλότητας της περιοχής.
 • Διατήρηση των ακαλλιέργητων ζωνών γύρω από τις καλλιεργούµενες εκτάσεις.
 • Διαχείριση κενών συσκευασιών ΦΠΠ ώστε να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον, χωρίς έκθεση ανθρώπων προς αυτά.
 • Απαγόρευση επαναχρησιµοποίησης των κενών περιεκτών ΦΠΠ για άλλους λόγους.
 • Χρήση συστηµάτων συλλογής και ανακύκλωσης των κενών συσκευασιών ΦΠΠ.

Παράπονα

 • Κοινοποίηση παραπόνων των καταναλωτών My market στον παραγωγό.
 • Τεκμηριωμένη διαδικασία κοινοποίησης παραπόνων.

Πολλαπλασιαστικό υλικό

 • Χρήση εγκεκριµένου πολλαπλασιαστικού υλικού του εσωτερικού φυτώριου ή της καλλιέργειας.
 • Αρχείο καταγραφών εφαρμογών εσωτερικού φυτώριου λίπανσης και φυτοπροστασίας.
 • Τεκµηρίωση μη χρήσης ΓΤΟ. 

Χρήση Λιπασμάτων - Οργανικών στοιχείων

 • Σύστημα εφαρμογής λιπάνσεων με διασφάλιση της µέγιστης αξιοποίησης θρεπτικών συστατικών.
 • Απαγόρευση χρήσης ακατέργαστων ανθρώπινων λυµάτων για λίπανση των καλλιεργειών.
 • Χρήση με βάση τη σύσταση και την προέλευση των οργανικών λιπασµάτων.
 • Ανάλυση σύστασης χρησιμοποιούμενων λιπασμάτων εµπορίου.
 • Αρχείο απογραφής αποθήκης λιπασμάτων.

Οι καταγραφές των λιπάνσεων περιλαµβάνουν τα παρακάτω:

 • Αναγνωριστικά στοιχεία αγροτεµαχίου
 • Καλλιεργούµενο είδος
 • Ηµεροµηνία εφαρµογής
 • Τύπος λιπάσµατος που χρησιµοποιήθηκε
 • Ποσότητα λιπάσµατος που χρησιµοποιήθηκε
 • Μέθοδος εφαρµογής
 • Ονοµατεπώνυµο υπεύθυνου εφαρµογής
 • Χώρος αποθήκευσης λιπασµάτων με κατάλληλη προστασία για ορθή και ασφαλή διατήρησή τους.

Άρδευση και υδρολίπανση

 • Απαγόρευση χρήσης νερού από υπονόµους για την άρδευση των εγγεγραµµένων καλλιεργειών.
 • Χρήση συστήµατος άρδευσης με εξασφάλιση χρησιµοποίησης των ελάχιστων δυνατών ποσοτήτων νερού.
 • Εργαστηριακή ανάλυση καταλληλότητας του νερού άρδευσης.

Φυτοπροστασία Ν. 4036/12

 • Τήρηση οδηγιών της ετικέτας των Φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ).
 • Φυτοπροστασία µε τη µικρότερη δυνατή δόση των ΦΠΠ.
 • Χρήση κατάλληλων ΦΠΠ για τον στόχο εφαρµογής.
 • Χρήση εγκεκριμένων ΦΠΠ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
 • Ενηµερωµένο αρχείο τιµολογίων αγοράς ΦΠΠ.
 • Διαθέσιµος επίσηµος κατάλογος των εγκεκριµένων ΦΠΠ.
 • Συστάσεις Γεωπόνου µε εµπειρία φυτοπροστασίας των εγγεγραµµένων καλλιεργειών.

Οι καταγραφές των εφαρµογών φυτοπροστασίας περιλαµβάνουν τα παρακάτω:

 • Αναγνωριστικά στοιχεία αγροτεµαχίου
 • Καλλιεργούµενο είδος
 • Ηµεροµηνία εφαρµογής
 • Εµπορική ονοµασία σκευάσµατος που χρησιµοποιήθηκε
 • Δραστική ουσία που χρησιµοποιήθηκε
 • Ποσότητα σκευάσµατος που χρησιµοποιήθηκε
 • Αιτία εφαρµογής
 • Μέθοδος εφαρµογής - µέσο εφαρµογής
 • Ονοµατεπώνυµο υπεύθυνου εφαρµογής
 • Τεχνική εξουσιοδότηση για την επέµβαση
 • Χρόνο αναµονής για συγκοµιδή
 • Εξοπλισµός εφαρµογής των ΦΠΠ σε καλή κατάσταση.
 • Κατάλληλα µέσα αντιµετώπισης ενδεχόµενης µόλυνσης του χρήστη των ΦΠΠ.
 • Κατάλληλος χώρος αποθήκευσης ΦΠΠ με προστασία για την ορθή και ασφαλή διατήρησή τους.
 • Απογραφή της αποθήκης ΦΠΠ.
 • Αποθήκη ΦΠΠ χωρίς ληγμένα ΦΠΠ.

Αναλύσεις υπολειμμάτων ΦΠΠ

 • Εφαρμογή ενδεδειγµένων διαδικασιών, δειγµατοληψία προϊόντος προς εργαστηριακή ανάλυση.
 • Αρχείο εργαστηριακών αναλύσεων υπολειµµάτων ΦΠΠ που ξεπερνούν τα αντίστοιχα MRLs.   
 • Διαπιστευμένο εργαστήριο    αναλύσεων υπολειμμάτων ΦΠΠ κατά ISO 17025 ή άλλο ισοδύναµο πρότυπο.

Απολύµανση εδάφους - υποστρώµατος

 • Τεκµηρίωση χρήσης απολυµαντικών εδάφους.
 • Τήρηση χρονικού ορίου από την εφαρµογή του απολυµαντικού εδάφους έως την σπορά ή τη φύτευση.
 • Εάν γίνεται απολύµανση του υποστρώµατος  καταγράφονται τα παρακάτω:
 • Τοποθεσία εφαρµογής
 • Ηµεροµηνία εφαρµογής
 • Τύπος χηµικού
 • Μέθοδος απολύµανσης
 • Στοιχεία χρήστη
 • Περίοδος αναµονής  έως την σπορά ή φύτευση

Συγκοµιδή

 • Εφαρµογή οδηγιών υγιεινής και ασφάλειας συγκοµιδής του προϊόντος για αποφυγή µόλυνσης του προϊόντος.
 • Καθαρά και απολυμασμένα μέσα συγκομιδής πριν τη χρήση τους.
 • Χρήση μέσων συγκομιδής για άλλους λόγους.
 • Καθαρά και απολυμασμένα εργαλεία πριν τη χρήση τους.
 • Χρήση νερού για πλύσιμο ή πόσιμο με επίσημη δήλωση καταλληλότητας για τέτοια χρήση.
 • Έλεγχος νερού από κατάλληλο εργαστήριο.
 • Καθαρά οχήµατα µεταφοράς των προϊόντων.
 • Πρόσβαση εργαζομένων σε νερό για πλύσιμο χεριών κατά την συγκοµιδή.

Συσκευασία / Αποθήκευση

 • Τήρηση των κανόνων υγιεινής στον χώρο συσκευασίας.
 • Τήρηση των κανόνων υγιεινής στον αγρό.
 • Τήρηση των κανόνων υγιεινής όταν γίνεται σύντοµη αποθήκευση.
 • Ασφαλής αποθήκευση υλικών συσκευασίας προς αποφυγή της μόλυνσης των προϊόντων.
 • Άμεση απομάκρυνση απορριμμάτων συσκευασίας από τον χώρο συσκευασίας ή τον αγρό.
 • Χρήση νερού με χαρακτηριστικά πόσιμου κατά το πλύσιμο της παραγωγής.

Ιχνηλασιμότητα

 • Τοποθέτηση κατάλληλων ετικετών διασφάλισης ταυτοποίησης παρτίδας επί της συσκευασίας.
 • Τήρηση αρχείων που τεκµηριώνουν την τήρηση των νοµοθετικών απαιτήσεων Ιχνηλασιµότητας (Α?3/ 2009). 

 

Αρχείο καλλιεργητικών δεδομένων

Το κάθε αγροτικό προϊόν που διατίθεται απ’ ευθείας από τους παραγωγούς  στα My market διαθέτει  ψηφιοποιημένα αρχεία καλλιέργειας.

Η συνδυασμένη εφαρμογή της ανάπτυξης του πρωτοκόλλου με την χρήση των νέων τεχνολογιών και του internet μας παρέχει τη δυνατότητα να ελέγχουμε κατά την παραλαβή το σύνολο των επεμβάσεων φυτοπροστασίας που έχουν εφαρμοστεί στην καλλιέργεια.

Έτσι μηδενίζεται ο κίνδυνος εισόδου προϊόντος που δεν έχει παρέλθει ο χρόνος αναμονής πριν την συγκομιδή PHI (ο χρόνος αναμονής ορίζεται με υπουργική απόφαση από το Υ. Α. Α. & Τροφίμων κατά την έγκριση κυκλοφορίας του σκευάσματος).

Εκτός του διαδραστικού ελέγχου που πραγματοποιούμε υπάρχουν και τα δεδομένα καλλιέργειας του αγροτεμαχίου (ημερολόγιο αγρού, ψηφιοποιημένες οδηγίες φυτοπροστασίας κτλ). Τα δεδομένα αυτά είναι διαθέσιμα εκτός των στελεχών της εταιρίας που είναι υπεύθυνα για την παραλαβή και στις Ελληνικές ή Ευρωπαϊκές υπηρεσίες, τον ΕΦΕΤ και σε κάθε καταναλωτή που έχει την ανάλογη επιστημονική ιδιότητα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω κατά την παραλαβή ο έλεγχος δεν επικεντρώνεται στην τελευταία επέμβαση αλλά επεκτείνεται στο σύνολο των παρεμβάσεων φυτοπροστασίας που εφαρμόσθηκαν στο αγροτεμάχιο τις τελευταίες 160 ημέρες (όριο αναφοράς ασφαλείας εκ του συστήματος).

Υπεύθυνος συστήματος

Το πρωτόκολλο ελέγχου ασφάλειας φρούτων και λαχανικών «Εγγύηση Υπεροχής στα Φρέσκα μας» σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από το επιστημονικό προσωπικό της MODUS DCS του τμήματος Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων, υπό την εποπτεία του κ. Θανάση Καλύβα.

Την ευθύνη των ελέγχων των προμηθευτών έχουν οι Γεωπόνοι  κκ Παντελή Μπαργωτάκη, Νίκο Πατερόπουλο και Γιώργο Παπαδάκη. Εκ μέρους των My market της εταιρίας METRO Α.Ε.Β.Ε. υπεύθυνος για την επόπτευση της εφαρμογής του πρωτοκόλλου είναι το τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου της εταιρίας.

Έλεγχος ασφάλειας προϊόντος

Σε όλα μας τα είδη πραγματοποιούμε, σύμφωνα με την ανάλυση επικινδυνότητας του συστήματος ποιότητας τακτικά ή έκτακτα, εργαστηριακές αναλύσεις, πριν, αλλά και κατά την παραλαβή τους. Οι δειγματοληψίες διέπονται από τα διεθνή πρότυπα δειγματοληψίας που εφαρμόζονται σε ανάλογες περιπτώσεις.

Παράλληλα ακολουθούμε διασταυρωτικούς ελέγχους κάθε αγοράς φυτοπροστατευτικού προϊόντος που χρησιμοποιήθηκε στην καλλιέργεια (έλεγχος φορολογικών παραστατικών αγοράς), συγκρίνουμε τα στοιχεία αυτά με τα ψηφιοποιημένα αρχεία φυτοπροστασίας και ακολουθούμε εργαστηριακή ανάλυση υπολειμμάτων. Μέσα από τη διαδικασία αυτή διασταυρώνεται το σύνολο των δραστικών ουσιών που εργαστηριακά ανιχνεύτηκαν με τις δραστικές που χρησιμοποιήθηκαν.

Στόχος μας είναι να μην χρησιμοποιηθούν απαγορευμένες δραστικές ουσίες για την συγκεκριμένη καλλιέργεια και να μην υπάρξει υπέρβαση των επιτρεπτών σύμφωνα με τη νομοθεσία ορίων υπολειμματικότητας (MRL).

Διασφαλίσεις Πρωτοκόλλου

Το πρωτόκολλο Ασφάλειας Φρούτων & Λαχανικών εξασφαλίζει τα παρακάτω: 

 • Το σύνολο των παραγωγών και των εμπόρων προμηθευτών ελέγχονται συστηματικά μέσα από τακτικούς ή έκτακτους επιτόπιους ελέγχους.
 • Ελέγχονται οι εγκαταστάσεις και οι αγροί.
 • Συντάσσονται εσωτερικές επιθεωρήσεις όπου μέσω αυτών καθορίζεται και η συνεργασία των My market με τους προμηθευτές αγροτικών προϊόντων.
 • Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την προδιαγραφή "ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΠΕΡΟΧΗΣ ΣΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΜΑΣ" η συνεργασία διακόπτεται.
 • Όταν ολοκληρωθούν οι εσωτερικές επιθεωρήσεις πιστοποιείται η συμμόρφωση στο πρωτόκολλο μέσα από την έκδοση πιστοποιητικού. Η διάρκεια του πιστοποιητικού είναι ετήσια.