Εύρεση πλησιέστερου καταστήματος

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1. H σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενη ενέργεια «Μουσική όλη μέρα!», διοργανώνεται από την εταιρεία METRO ΑΕΒΕ, Σώρου 1 Μεταμόρφωση, 14410 εφεξής ο «διοργανωτής». Η ενέργεια δεν παρέχεται σε συνδυασμό με το Instagram και δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται ή οργανώνεται κατ' οποιονδήποτε τρόπο από το Instagram. Ο παραλήπτης των πληροφοριών που θα διαθέσουν οι συμμετέχοντες δεν είναι το Instagram, αλλά η εταιρεία Redirect που ενεργεί ως διαχειριστής της σελίδας Instagram του «διοργανωτή». Οι διαθέσιμες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ενέργεια. Για το περιεχόμενο της ενέργειας ευθύνεται αποκλειστικά ο «διοργανωτής» και όχι το Instagram. Το Instagram δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Αποκλείεται κατά βάση οποιαδήποτε ευθύνη του Instagram ως προς τη συγκεκριμένη ενέργεια. Η συμμετοχή στην ενέργεια καθίσταται δυνατή μόνο υπό τους παρακάτω όρους. Με τη συμμετοχή στην ενέργεια, ο συμμετέχων αποδέχεται ρητά τους παρόντες όρους συμμετοχής.

 

2.  Στην ενέργεια «Μουσική όλη μέρα!», μπορούν να λάβουν μέρος άντρες και γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και έχουν αποδεχθεί τους όρους που προβλέπει ο διαγωνισμός. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή λογαριασμού Instagram αναλόγως το μέσο επιλογής συμμετοχής, όπως επίσης και η προβολή του προφίλ ως δημόσιο. Εξαιρούνται  οι εργαζόμενοι, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού όλων των εργαζόμενων στην εταιρεία Redirect. Επίσης εξαιρούνται και οι υπάλληλοι της METRO AEBE.

 

3. Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα στην επίσημη ιστοσελίδα των Mymarket καθόλη τη διάρκεια ισχύος της ενέργειας, όπως αυτή ορίζεται στον όρο 4.

 

4. Η παρούσα ενέργεια ξεκινά στις 26/08/2018 (11:00) και θα διαρκέσει έως τις 30/08/2018 (23:59). Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.  Η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 3/09/2018 και ώρα 14:00, στα γραφεία της Redirect, (Παναγή Τσαλδάρη 8, Μελίσσια, 15127)μεταξύ των κατά τα ως άνω εγκύρως συμμετεχόντων, και θα αναδείξει είκοσι (20) Νικητές. Οι νικητές θα ανακοινωθούν μέχρι και την Τρίτη 4/09/2018 στην σελίδα των My market.

5. Η ενέργεια θα διεξάγεται ως εξής:  Οι συμμετέχοντες για να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό θα πρέπει  κατά την επίσκεψή τους στη σελίδα των “My market” στο Ιnstagram https://www.instagram.com/mymarket.gr  να επισκεφθούν το post του συγκεκριμένου διαγωνισμού στο Instagram. Στην συνέχεια καλούνται να παίξουν απαντώντας στην  ερώτηση με θέμα “ Βρείτε τις διαφορές;” Αναφέροντας με σχόλιο τις διαφορές μεταξύ των 2 εικόνων και αυτομάτως θα μπαίνουν στην κλήρωση για να κερδίσουν το δώρο του Διαγωνισμού.

 

6. Το δώρο για κάθε νικητή του Διαγωνισμού είναι μία (1) ασύρματα ακουστικά Galacticon. Συνολικά θα κληρωθούν είκοσι (20) ασύρματα ακουστικά Galacticon.

 

7. Στο διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει ο οιοσδήποτε χρήστης μόνο εάν επισκεφτεί τον επίσημο λογαριασμό της αλυσίδας στο Instagram, καθώς ο διαγωνισμός διενεργείται αποκλειστικά σε ψηφιακό περιβάλλον.

 

8. Κατά τη διάρκεια της ενέργειας, όλες οι έγκυρες, σύμφωνα με τα παραπάνω, δηλώσεις συμμετοχής, θα συγκεντρώνονται σε ειδικό αρχείο (excel) στην εταιρεία Redirect, Παναγή Τσαλδάρη 20, 151 27 Μελίσσια και θα λαμβάνουν αύξοντα αριθμό.

 

9. Στις 3 Σεπτεμβρίου  2018 θα διενεργηθεί η ηλεκτρονική κλήρωση στις 14:00 μ.μ. στα γραφεία της Redirect, παρουσία εκπροσώπων του  «διοργανωτή»,  για την ανάδειξη των μεγάλων τυχερών.
Τα ονοματεπώνυμα των νικητών της ενέργειας θα αναρτηθούν στον επίσημο ιστότοπο των My market http://www.mymarket.gr μέχρι  την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018.

 

10. Η ειδοποίηση των νικητών θα γίνεται στον προσωπικό τους λογαριασμό με τον οποίο συμμετείχαν, όπου θα τους αναφέρεται ο τρόπος εξαργύρωσης του δώρου τους μέχρι την ημερομηνία που θα υποδεικνύεται. Απαραίτητος όρος για επικοινωνία του διοργανωτή με τα προφίλ των νικητών στο Instagram είναι μια αλληλεπίδραση από πλευράς τους με την εταιρική σελίδα των My market στο Instagram. Ως αλληλεπίδραση θεωρείται το comment στην αντίστοιχη ανάρτηση του διαγωνισμού στο Instagram. Οι νικητές θα πρέπει να υποδείξουν το κατάστημα στο οποίο ενδιαφέρονται να παραλάβουν το δώρο τους.

 

11. Ο «διοργανωτής» θα ενημερώνει τους μεγάλους νικητές της ενέργειας σχετικά με την ανάδειξή τους, έως και 7 ημέρες μετά την διεξαγωγή της κλήρωσης, επικοινωνώντας μαζί τους στο προφίλ των νικητών στα κοινωνικά δίκτυα που προαναφέρθηκαν.

Για τα Δώρα του διαγωνισμού, αν οι νικητές δεν απαντήσουν εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία επικοινωνίας (η ημερομηνία επικοινωνίας συμπεριλαμβάνεται), η συμμετοχή τους θεωρείται άκυρη. Σε αυτή την περίπτωση, ο «διοργανωτής» θα επικοινωνήσει με τους επιλαχόντες νικητές.  Σε περίπτωση που και οι επιλαχόντες νικητές δεν απαντήσουν εντός της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας, το δώρο ακυρώνεται και ο «διοργανωτής» δεν έχει υποχρέωση πλέον παράδοσης δώρου.
 

12. Τα Δώρα του διαγωνισμού θα πρέπει να εξαργυρωθούν έως 30 ημέρες μετά την 1η προσπάθεια επικοινωνίας με τους νικητές, όπως ορίζεται ανωτέρω.

Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής του δώρου από τον νικητή από την ορισθείσα ημερομηνία παραλαβής αυτού, κάθε υποχρέωση της METRO AEBE παύει να υφίσταται και ουδεμία υποχρέωση υπέχει ή αναλαμβάνει έναντι του νικητή της ενέργειας.

 

13. Ο «διοργανωτής» δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του δώρου εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής μεταφορά σχετικές με το δώρο. Επίσης, ο «διοργανωτής» δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου.

 

14. Ο «διοργανωτής» δεν φέρει καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στην ενέργεια και δη οι νικητές, δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής των δώρων.

 

15. Όλα τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά. Δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα.

 

16. Η συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο «διοργανωτής» δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η λήψη από τα τεχνικά συστήματα του όσων συμμετέχουν. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του «διοργανωτή» για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της διεξαγωγής της εν λόγω ενέργειας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια.

 

17. Για την συμμετοχή στην ενέργεια, δεν απαιτείται σε καμία περίπτωση αγορά προϊόντων από κατάστημα My market. Κωδικό συμμετοχής μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι από τα κεντρικά γραφεία του «διοργανωτή», Σώρου 1, 14410 Μεταμόρφωση 9.00 – 17.00 κατά τις εργάσιμες μέρες.

 

18. Ο «διοργανωτής» δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου του, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Site για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

 

19. Κατά τη συμμετοχή τους στην ενέργεια οι συμμετέχοντες  οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως.

 

20. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στην ενέργεια βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα της ιστοσελίδας ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από την ενέργεια και ο «διοργανωτής» θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, ο «διοργανωτής»  θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει χωρίσει παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιουδήποτε από τους όρους της ενέργειας. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις,  η METRO AEBE θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).

 

21. Οι συμμετέχοντες  στην ενέργεια δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του «διοργανωτή»

 

22. Ο «διοργανωτής» διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική προβολή και δημοσιοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο κάθε γεγονότος σχετικού με το Διαγωνισμό. Προς το σκοπό αυτό οι νικητές αυτομάτως με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, αποδέχονται και συναινούν ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιήσει ο «διοργανωτής» φωτογραφίες τους, βιντεοταινίες, πόστερ, κ.λπ. για διαφημιστικούς σκοπούς με οποιοδήποτε τρόπο διαφήμισης για ένα (1) χρόνο από την παραλαβή του δώρου, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους.

 

23. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντα κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από τον «διοργανωτή», παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε ο «διοργανωτής» θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από την ενέργεια ακόμη κι αφού έχουν ανακηρυχθεί οι νικητές ή έχουν ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου τους.

 

24. Οι συμμετέχοντες στην ενέργεια «Βρες τη διαφορά», αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι  «ο διοργανωτής» ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε τυχόν πραγματικό ή νομικό ελάττωμα της προσφοράς της ενέργειας, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά ή / και βλάβη τυχόν προκληθεί στους νικητές (από τη χρήση του, για ακύρωση ή αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας παραλαβής του δώρου για οποιονδήποτε λόγο καθώς και για κάθε σωματική ή/και ηθική ή/και άλλη βλάβη ή/και ζημία ή/και δαπάνη τυχόν υποστεί/-ούν οι συμμετέχοντες και δη οι νικητές από και κατά την πραγματοποίησή της (άλλως ρητά παραιτούνται με το παρόν από οποιαδήποτε σχετική τους απαίτηση ή/και δικαίωμα ή/και αξίωση).

 

25. Ο «διοργανωτής» διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την ενέργεια, να τροποποιήσει τους όρους της και να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά της με σχετική ανακοίνωσή της στις ιστοσελίδες http://www.mymarket.gr  και http://www.instagram.com/mymarket.gr

 

26. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του «διοργανωτή» για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της διεξαγωγής της εν λόγω ενέργειας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια.

 

27. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από τη διεξαγωγή της παρούσας ενέργειας, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

 

28. Η συμμετοχή στην ενέργεια αποτελεί επίσημη δήλωση περί γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των όρων της από τους συμμετέχοντες  σε αυτήν και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή/και δικαίωμα, οικονομικό ή άλλο, έναντι του «διοργανωτή» .

 

29. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η METRO AEBE, στο βαθμό που προβαίνει σε επεξεργασία των ως άνω δηλωθέντων προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων, θα τηρήσει τα στοιχεία των Συμμετεχόντων σε βάση δεδομένων, προκειμένου να διεκπεραιώσει τη διαχείριση της κλήρωσης και για τους σκοπούς ανάδειξης των νικητών και αποστολής σε αυτούς των Δώρων.  Μετά την ολοκλήρωσης ανάδειξης των νικητών & παράδοσης των δώρων τα δεδομένα αυτά καταστρέφονται.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού είναι το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου του Συμμετέχοντα, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν στην σε συνεργάτες των Διοργανωτών που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους αποκλειστικά και μόνο για τον ως άνω σκοπό.

Οι Νικητές ρητώς παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και συναινούν στη χρησιμοποίηση εκ μέρους των Διοργανωτών ή/και της Διαφημιστικής τους των προσωπικών τους δεδομένων που προκύπτουν από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, καθώς και κατά την αξιοποίηση του Δώρου, με σκοπό να κοινοποιηθούν δημοσίως στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Εφόσον απαιτηθεί, οι Νικητές θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά στην εν λόγω συναίνεση κατά τα ανωτέρω.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στον παρόντα Διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων https://www.mymarket.gr/SpecialPages/Dilosi-aporritou.aspx για λογαριασμό της METRO AEBE.

 Οι Συμμετέχοντες ρητώς παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η ΜΕΤRO AEBE τα ως άνω προσωπικά τους δεδομένα στο πλαίσιο του εν λόγω Διαγωνισμού.

 

Η Διοργανώτρια METRO AEBE δηλώνει ότι τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα που συλλέγουν είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για τους σκοπούς της εν λόγω επεξεργασίας, όπως περιγράφονται ανωτέρω, έχουν δε συλλεχθεί κατόπιν χορήγησης της απαιτούμενης συγκατάθεσης των υποκειμένων στα οποία αυτά αφορούν και πάντα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία των δεδομένων θα λάβει χώρα τηρουμένων των εγγυήσεων της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι διαγωνιζόμενοι διατηρούν τα δικαιώματα, που παρέχονται από τον νόμο και ιδίως το δικαίωμα ενημέρωσης, το δικαίωμα πρόσβασης και το δικαίωμα αντιρρήσεως της εν λόγω επεξεργασίας. Επομένως, εάν ο οποιοσδήποτε Συμμετέχων επιθυμεί να μάθει περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρησιμοποίησης των προσωπικών δεδομένων του ή εάν επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση, να επικαιροποιήσει, να διαγράψει ή να διορθώσει τα δηλωθέντα προσωπικά δεδομένα, ή εάν επιθυμεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, να προβάλει οποιαδήποτε αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για νόμιμους λόγους, ή να ενημερωθεί για τους εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων, μπορεί να επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια αποστέλλοντας μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@metro.com.gr.