Διαγωνισμός Always contest

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«Αγοράζοντας μια συσκευασία Always μπαίνετε στην κλήρωση για 10 δωροεπιταγές My Market αξίας 100ευρώ η μια»

 Σύμφωνα με τους παρόντες όρους συμμετοχής  (εφεξής «Όροι»),  η διεξαγόμενη ενέργεια «Αγοράζοντας μια συσκευασία Always μπαίνετε στην κλήρωση για 10 δωροεπιταγές My Market αξίας 100ευρώ η μια» (εφεξής «Διαγωνισμός»), διενεργείται από τις εταιρείες ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε., που εδρεύει Αγίου Κωνσταντίνου 49, Μαρούσι με αρ. ΓΕΜΗ 003818801000 (εφεξής η «ΠΡΟΚΤΕΡ»), «METRO Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Διατροφής και Οικιακής Χρήσεως» (εφεξής η «METRO») που εδρεύει Σωρού 1, Μεταμόρφωση με αρ. ΓΕΜΗ 000299401000 και Improvise Digital Wizards ΙΚΕ (εφεξής «IMPROVISE») που εδρεύει Κλεομένους 12, Αθήνα με αρ. ΓΕΜΗ 145162101000  στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων της ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε. Ο Διαγωνισμός θα λάβει χώρα μεσώ του δικτύου καταστημάτων της METRO και του e-shop My Market https://eshop.mymarket.gr/ .

Για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού:

α. η METRO αναλαμβάνει τη διαδικασία συλλογής των συμμετοχών, διενέργειας του διαγωνισμού, ανάδειξης των νικητών και ενημέρωσης των νικητών.

β. Η ΠΡΟΚΤΕΡ αναλαμβάνει τη διάθεση στους νικητές του Διαγωνισμού και το κόστος των δώρων που προκύπτουν από αυτόν.

 H ΠΡΟΚΤΕΡ ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε μέρος του Διαγωνισμού δεν έχει ρητά αναλάβει να διενεργήσει η ίδια, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Με τη συμμετοχή στην ενέργεια, ο συμμετέχων αποδέχεται ρητά τους παρόντες όρους συμμετοχής.

  1. Δικαίωμα συμμετοχής

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσα φυσικά πρόσωπα είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Συμμετέχουν μόνο οι αποδείξεις λιανικής, εξαιρούνται τα τιμολόγια.  Με την συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του Διαγωνισμού, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο www.mymarket.gr/diagonismos-always  κατά τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται στον όρο 3.

1.2. Στον Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται (α) οι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στην Improvise, (β) οι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στην ΠΡΟΚΤΕΡ, (γ) οι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στη METRO AEBE, (δ) οι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στη «ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε», e-mail επικοινωνίας info@lifepcc.gr και (ε) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α), (β), (γ) και (δ) εργαζομένους, καθώς και οι σύζυγοι αυτών.

Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

2.Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού για τους συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές, και θα ευθύνονται απέναντι στη METRO για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτήν από τυχόν ψευδείς δηλώσεις.

Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων.

3.Διάρκεια του Διαγωνισμού

3.1. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 25/10/2023 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») ώρα 08:00, έως και την Τρίτη 07/11/2023 ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

 Η METRO διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια διεξαγωγής του εν λόγω Διαγωνισμού κατόπιν σχετικής ανακοίνωσής της στον ιστότοπο www.mymarket.gr/diagonismos-always. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της.

3.2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του παρόντος Διαγωνισμού καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή. Οι ήδη υποβληθείσες συμμετοχές μετά τη πάροδο της λήξης του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν επάγονται αποτελέσματα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη METRO ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

4.Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

4.1 Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα για μία συμμετοχή με κάθε αγορά ενός από τα παρακάτω προϊόντα :

Always Μέγεθος-Συσκευασία EAN ΦΚ πελάτη
  ALWAYS DISCREET BOUTIQUE PANTS MEDIUM2X9 8001841543680 606319  
  ALWAYS DISCREET BOUTIQUE PANTS LARGE 2X8 8001841543710 606320  
  ALWAYS DISCREET PANTS MEDIUM 2X9 8006540000106 606318
  ALWAYS DISCREET PANTS LARGE 2X8 8006540000168 606321  
  ALWAYS DISCREET PADS SMALL PLUS 8X16 8001841675381 606322  
  ALWAYS DISCREET PADS NORMAL 4X12 8001841738321 606323  
  ALWAYS DISCREET PADS LONG 5X10 8001841738383 606327  
  ALWAYS DISCREET PADS LONG PLUS 5X8 8001841738444 606328  
  ALWAYS ULTRA PLATINUM NORMAL SP 16X8 8001090444875 601195
  ALWAYS ULTRA PLATINUM LONG SP 20X7 8001090444950 601194
  ALWAYS ULTRA PLATINUM NIGHT SP 20X6​ 8001090445032 601193
  ALWAYS ULTRA PLATINUM SECURE NIGHT 18X5 8001841449821 601183
  ALWAYS ULTRA PLATINUM SEC NIGHT 12X10DUO 8001841449906 601184
  ALWAYS ULTRA PLATINUM NORMAL VP 8X16 8001090444912 601198
  ALWAYS ULTRA PLATINUM LONG VP 10X14 8001090444998 601197
  ALWAYS ULTRA PLATINUM NIGHT VP 10X12 8001090445070 601196
  ALWAYS ULTRA PLATINUM NIGHT 1X64 ECOM 8006540582787 601187
  ALW ULTRA PLATINUM LONG PLUS 1X80 ECOM 8006540582763 601185
  ALWAYS ULTRA NORMAL PLUS 16X9 8006540076033 601010
  ALWAYS ULTRA LONG PLUS 24X8 4015400759119 601082
  ALWAYS ULTRA NIGHT 20X7 4015400759140 601084
  ALWAYS ULTRA SECURE NIGHT 24X6 8001841733050 601091
  ALWAYS PANTS S/M 4X3 8700216199803 606113
  ALWAYS LONG PLUS 8X12 8001841053684 601109
  ALWAYS NIGHT 10X9 8001841053806 601069
  ALWAYS COTTON NORMAL SP 20X12 8001841711935 601112
  ALWAYS COTTON LONG SP 20X10 8001841712017 601117
  ALWAYS COTTON NORMAL VP 10X22 8001841711973 601291
  ALWAYS COTTON LONG VP 12X18 8001841712055 601295
  ALWAYS DISCREET LINERS NORMAL 4X28 8006540407158 606028
  ALWAYS DISCREET LINERS LONG 4X24 8006540407196 606009
  ALWAYS DISCREET LINERS NORMAL 5X44 8001841009582 606317  
  ALWAYS DISCREET LINERS LONG 4X40 8001841009612 606316  
  ALWAYS ΣΕΡ/ΚΙΑ COTTON NORMAL SP 10X38 8001841422596 653092
  ALWAYS ΣΕΡ/ΚΙΑ COTTON LARGE SP 10X32 8001841422695 653093
  ALW ΣΕΡ/ΚΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 6X20 4015400680284 602091
  ALW ΣΕΡ/ΚΙA F&P NORMAL 15X30 8006540846513 602092
  ALW ΣΕΡ/ΚΙA F&P NORMAL FRESH 10X30 4015400743545 602086
  ALW ΣΕΡ/ΚΙΑ XPROTECT LARGE 8X26 8001090718464 602093
  ALW ΣΕΡ/ΚΙA XPROTΕCT LARGE FRESH 8X24 8006540199473 653223
  ALW ΣΕΡ/ΚΙA XPROTECT LONG PLUS 8X24 8006540769737 602065
  ALW ΣΕΡ/ΚΙA F&P NORMAL 4X(40+20ΔΩΡΟ) 8001841685960 602026
  ALW ΣΕΡ/ΚΙA XPROTECT LARGE 4X(34+18ΔΩΡΟ) 8001090345141 602028
  ALW ΣΕΡ/ΚΙA XPROT LONG PL 4X(32+12ΔΩΡΟ)​ 8001841685885 602030
  ALW ΣΕΡ/ΚΙΑ NORMAL FRESH TO GO 16X20 8001090361998 602022
  ALW ΣΕΡ/ΚΙΑ NORMAL TO GO 16X20 8006540347911 602021

κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Ωστόσο, έκαστος συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα Δώρο.

4.2 Ο κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Η μη ορθή ή ελλιπής συμπλήρωση της φόρμας παρέχει το δικαίωμα στις Διοργανώτριες καθ’ όλη την διάρκεια του παρόντος καθώς και μετά το τέλος αυτού να τον αποκλείσουν από τον Διαγωνισμό.

4.3 Με αγορές προϊόντων Always σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα My Market και του e-shop My Market https://eshop.mymarket.gr/ , ο πελάτης θα παραλαμβάνει ένα απόκομμα από το ταμείο πάνω στο οποίο θα αναγράφεται ένας μοναδικός 15ψήφιος Δωροκωδικός. Σχετικά με τις online αγορές μέσα από το eshop μας eshop.mymarket.gr όλοι οι πελάτες, ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία βρίσκονται, μπορούν να συμμετέχουν στην ενέργεια.

4.4 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ενέργεια θα πρέπει να τον καταχωρήσουν στην ιστοσελίδα της Ενέργειας («WEB») που βρίσκεται στη διεύθυνση www.mymarket.gr/diagonismos-always. Η καταχώρηση Δωροκωδικού στην ιστοσελίδα είναι δωρεάν. Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στην Ενέργεια, με διαφορετικούς όμως Δωροκωδικούς κάθε φορά. Κάθε Δωροκωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία (1) φορά. Σε περίπτωση που κάποιος Συμμετέχων υποβάλει λανθασμένο ή ανύπαρκτο Δωροκωδικό, θα λαμβάνει πληροφόρηση στην ιστοσελίδα της Ενέργειας, με την οποία θα ενημερώνεται για το σφάλμα και θα του ζητείται η εκ νέου υποβολή σωστού Δωροκωδικού.

4.5 Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του Διαγωνισμού. Κάθε χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συμμετοχή του από τον Διαγωνισμό.

4.6 Μόνον οι έγκυρες συμμετοχές έχουν δικαίωμα να κερδίσουν δώρα. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση των Διοργανωτριών, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί από την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού.

Διευκρινίζεται ότι για να καταχωρηθεί μία συμμετοχή θα πρέπει η αγορά να έχει διεξαχθεί εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού.

Οι METRO και η ΠΡΟΚΤΕΡ δεν θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η λήψη από τα τεχνικά συστήματα της METRO όσων συμμετέχουν. Οι METRO και η ΠΡΟΚΤΕΡ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου τους, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων όπως αν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον ιστότοπο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Κατά τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως.

Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντα κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από τη METRO  παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε η «METRO » θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από την ενέργεια ακόμη κι αφού έχει ανακηρυχθεί ο νικητής ή έχει ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου του.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. Ωστόσο, έκαστος συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα δώρο. 

5.Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού – Δώρα

5.1. Ο διαγωνισμός βασίζεται στη διαδικασία της κλήρωσης. Μετά το πέρας του Διαγωνισμού θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών που έχουν συμμετάσχει στον Διαγωνισμό. Η κλήρωση θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της IMPROVISE.

5.2. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν δέκα (10) τυχεροί νικητές οι οποίοι θα κερδίσουν από 1  δωροεπιταγή Μy Market αξίας 100ευρώ  και 5 αναπληρωματικοί νικητές.

5.3. Τα δώρα για τους νικητές είναι τα παρακάτω:

δέκα (10) νικητές θα κερδίσουν συνολικά 10  δωροεπιταγές Μy Market αξίας 100ευρώ  η μια

5.4. Τα στοιχεία των Νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο

www.mymarket.gr/diagonismos-always

Επίσης, οι Νικητές μετά το τέλος της ενέργειας θα λάβουν με SMS στο τηλέφωνο που δήλωσαν κατά την συμμετοχή τους πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό. Η METRO  ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων δεν έχει δηλώσει ορθά τα στοιχεία επικοινωνίας του.

5.5. Το κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται μόνο ενός δώρου, ακόμα και αν έχει περισσότερες από μία συμμετοχές και έχει κληρωθεί ως νικητής με διαφορετικούς δωροκωδικούς. Σε αυτήν την περίπτωση λαμβάνει μόνο το δώρο που του αναλογεί από την πρώτη κατά σειρά κλήρωση.

Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών  που οφείλονται σε δήλωση λανθασμένων στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση έκαστος εκ των ειδοποιηθέντων νικητών θα πρέπει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ως άνω τηλεφωνική του ειδοποίηση να επιβεβαιώσει ότι είναι άνω των 18 ετών και την αποδοχή παραλαβής του δώρου. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία των πέντε (5) εργάσιμων  ημερών, εντός της οποίας οι Νικητές θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την αποδοχή του Δώρου τους, δηλαδή σε περίπτωση που κάποιος από τους Νικητές δεν απαντήσει στις τηλεφωνικές κλήσεις ως ανωτέρω ή δεν αποδεχθεί το Δώρο του εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, ή για κάποιο λόγο αποκλειστεί από το Διαγωνισμό, θα ειδοποιείται από την METRO ο αντίστοιχος Αναπληρωματικός ο οποίος θα πρέπει επίσης, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών να αποδεχθεί το Δώρο. Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή και εάν αυτός αρνηθεί ή δεν αποδεχθεί το Δώρο του, ή  δεν επικοινωνήσει κατά τον τρόπο και στο χρόνο για τον οποίο θα έχει ενημερωθεί, τότε ο εν λόγω Νικητής χάνει αυτομάτως και αυτοδικαίως το δικαίωμα να διεκδικήσει το Δώρο και αυτό θα κατακυρωθεί στον αναπληρωματικό. Αν οι ίδιες συνθήκες συντρέξουν και στο πρόσωπο του αναπληρωματικού, τότε η METRO απαλλάσσεται από την υποχρέωση διάθεσης  του Δώρου. Σε περίπτωση που παρέλθουν άπρακτες οι ως άνω προθεσμίες, χωρίς δηλαδή κάποιος από τους Νικητές  και κληρωθέντες και προσκαλούμενους σε αποδοχή του Δώρου Αναπληρωματικούς να αποδεχθεί το Δώρο του ή να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των εν λόγω προθεσμιών, χάνεται οριστικά κάθε δικαίωμα επί του Δώρου και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι των METRO και ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.

5.6 Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της METRO και της ΠΡΟΚΤΕΡ παύει να υφίσταται. Η METRO και η ΠΡΟΚΤΕΡ δεν θα υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων δη έναντι των Νικητών.

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων, περιορισμού και αντίταξης στην επεξεργασία. Οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με την επεξεργασία υποβάλλεται γραπτά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου privacy@metro.com.gr της METRO. Τα αρχεία με τα στοιχεία των νικητών μετά την επεξεργασία των δεδομένων τους, από την ΜΕΤRO, για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους ή με την ολοκλήρωση της παράδοσης των δώρων.

Ισχύουν οι όροι χρήσης προσωπικών δεδομένων και η πολιτική ασφαλείας της METRO που είναι αναρτημένοι στο site https://www.mymarket.gr/el-GR/SpecialPages/Dilosi-aporritou  για την επεξεργασία που λαμβάνει χώρα από την METRO στο πλαίσιο των ανωτέρω.

6.Προσωπικά Δεδομένα Νικητών

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η IMPROVISE ως υπεύθυνη επεξεργασίας συλλέγει μόνο πληροφορίες σχετικές με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, δηλαδή κινητό τηλέφωνο και Δωροκωδικό ενώ η «ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε», e-mail επικοινωνίας info@lifepcc.gr ως εκτελών την επεξεργασία ,δηλαδή υπεύθυνη επικοινωνίας με τους νικητές για την αποστολή των δώρων, θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα των νικητών τα οποία θα συγκεντρώσουν ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους: Όνομα, Επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, Τ.Κ., πόλη. Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό απόδοσης των δώρων στους νικητές/αναπληρωματικούς.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των νικητών θα λάβει χώρα αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς απόδοσης των δώρων του διαγωνισμού.

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των νικητών θα είναι κατ’ αρχήν μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της ΠΡΟΚΤΕΡ και της «ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε», e-mail επικοινωνίας info@lifepcc.gr που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για την απόδοση των δώρων του Διαγωνισμού καθώς επίσης και οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της METRO. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, η METRO  ή/και τυχόν τρίτος συνεργάτης αυτής ενδέχεται να αξιοποιήσουν υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των νικητών ήτοι διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, ή και εταιρείες ταχυμεταφοράς και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό της ΠΡΟΚΤΕΡ.

Κατ’ εξαίρεση η METRO δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των νικητών σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής αρχής.

Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και θα καταστρέφονται εντός έξι (6) μηνών μετά την απόδοση των Δώρων.

Οι νικητές έχουν το δικαίωμα πρόσβασης κατόπιν αιτήματός τους αφενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.

7.Καταγγελία

Οι νικητές έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά τους καθώς και για την άσκηση αυτών, οι νικητές μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στη METRO AEBE αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση  privacy@metro.com.gr

Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ειδικά σε σχέση με τον παρόντα όρο 14.2. υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η εταιρία METRO AEBE

 

8.Ευθύνη

8.1. Η METRO και η ΠΡΟΚΤΕΡ δεν φέρoυν καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του δώρου εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής μεταφορά σχετικές με το δώρο. Επίσης, η METRO και η ΠΡΟΚΤΕΡ δεν φέρουν καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύνανται να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της.

8.2 Η METRO και η ΠΡΟΚΤΕΡ δεν φέρουν καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, και δη οι Νικητές, δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής των δώρων.

8.3. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η METRO δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η λήψη από τα τεχνικά συστήματα της όσων συμμετέχουν. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της METRO για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της διεξαγωγής της εν λόγω ενέργειας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια.

8.4. Η METRO δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου τους, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των μηνυμάτων (sms), β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον ιστότοπο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

8.5. Κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες  οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως.

8.6. Η METRO δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών της εφαρμογής ή και άλλων ιστοτόπων, στις οποίες παραπέμπει η εφαρμογή μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση άλλων ιστοτόπων, οι χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την αντίστοιχη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οι Διοργανώτριες  εταιρείες METRO και ΠΡΟΚΤΕΡ υιοθετούν ή απλώς αποδέχονται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στους οποίους ο ιστότοπος παραπέμπει ή/και συνδέονται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

8.7. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του ιστότοπου ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από την ενέργεια και η METRO θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, η METRO θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει χωρίσει παραβιάσει ή καταστρατηγήσει οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, η METRO θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).

8.8. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από τη METRO παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε η METRO  θα έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό ακόμη κι αφού έχουν ανακηρυχθεί οι νικητές ή έχουν ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου τους. Σε περίπτωση δε που τους έχει παραδοθεί το δώρο,  η METRO θα δικαιούται εντός 15 ημερών από την παράδοση αυτού να διεκδικήσουν την επιστροφή του δώρου από το νικητή εντός πέντε (5) ημερών από τη σχετική ειδοποίησή του.

8.9. Οι συμμετέχοντες στον παρόντα Διαγωνισμό, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι η METRO και ΠΡΟΚΤΕΡ ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιοδήποτε τυχόν πραγματικό ή νομικό ελάττωμα της προσφοράς της ενέργειας, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά ή / και βλάβη τυχόν προκληθεί στους νικητές (από τη χρήση του, για ακύρωση ή αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας παραλαβής του δώρου για οποιονδήποτε λόγο καθώς και για κάθε σωματική ή/και ηθική ή/και άλλη βλάβη ή/και ζημία ή/και δαπάνη τυχόν υποστεί/-ούν οι συμμετέχοντες και δη οι νικητές από και κατά την πραγματοποίησή της (άλλως ρητά παραιτούνται με το παρόν από οποιαδήποτε σχετική τους απαίτηση ή/και δικαίωμα ή/και αξίωση).

8.10. Η ευθύνη της METRO περιορίζεται στη διαδικασία συλλογής των συμμετοχών, διενέργειας του διαγωνισμού και ανάδειξης των νικητών, ενημέρωσης των νικητών. Η ευθύνη της ΠΡΟΚΤΕΡ περιορίζεται στη διάθεση στους νικητές του δώρου. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία τον Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π. έναντι των METRO και η ΠΡΟΚΤΕΡ Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των METRO και ΠΡΟΚΤΕΡ περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Οι METRO  και η ΠΡΟΚΤΕΡ δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό ή τα δώρα.

9.Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της METRO και της ΠΡΟΚΤΕΡ.

10.Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Αθήνας.

11.Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό αποτελεί επίσημη δήλωση περί γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των όρων του από τους συμμετέχοντες  σε αυτόν και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή/και δικαίωμα, οικονομικό ή άλλο, έναντι  της METRO και της ΠΡΟΚΤΕΡ.

12. Γενικοί Όροι.

12.1 Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο www.mymarket.gr και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση.

12.2 Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

12.3 Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

Γνωστοποίηση αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Με την συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες αποδέχονται και τη μεταβίβαση των παρακάτω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις συνδιοργανώτριες εταιρείες, βάσει των παρακάτω, καθώς αυτή απαιτείται προκειμένου να μπορέσουν να επικοινωνήσουν με τον νικητή και να του αποστείλουν το δώρο του.

Η Διοργανώτρια συμμορφούμενη με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής ΔΠΧ) και την σχετική νομοθεσία, ενημερώνει, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, με την παρούσα όλα τα φυσικά πρόσωπα – συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, για τα εξής:

13.1 Φύση και συλλογή ΔΠΧ : Τα ΔΠΧ που επεξεργαζόμαστε είναι οι πληροφορίες που μας παρέχετε οι ίδιοι κατά τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό. Ειδικότερα, οι πληροφορίες αυτές αφορούν στον αριθμό κινητού τηλεφώνου και προαιρετικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Συμμετέχοντα. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από τη NovelTech (Εκτελούσα την Επεξεργασία), για την διενέργεια των κληρώσεων και την ανάδειξη των νικητών των δώρων. Στα ως άνω δεδομένα έχει πρόσβαση (α) η Improvise (Εκτελούσα την Επεξεργασία), υπεύθυνη για τα ηλεκτρονικά συστήματα/εφαρμογές του διαγωνισμού και (β) η Metro, υπεύθυνη για τη διοργάνωση του διαγωνισμού.

13.2 Σκοπός επεξεργασίας ΔΠΧ : Η Εταιρεία και οι Εκτελούσες την Επεξεργασία επεξεργάζονται τα ως άνω ΔΠΧ αποκλειστικά για τη διενέργεια του διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για την ανάδειξη των νικητών και την παραλαβή των δώρων από την Εταιρεία.

Μετά την κλήρωση, τα τηλέφωνα των νικητών και συγκεκριμένα τα δύο πρώτα και τα τρία τελευταία ψηφία του αριθμού θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο www.mymarket.gr/diagonismos-always

13.3 Αποθήκευση ΔΠΧ: Τα ως άνω υπό στοιχείο Α δεδομένα τηρούνται από την Εταιρεία (και τις Εκτελούσες την Επεξεργασία) και δε διαβιβάζονται περαιτέρω.

13.4 Χρόνος τήρησης ΔΠΧ : Μέχρι 18 μήνες από τη λήξη του διαγωνισμού, για την περίπτωση που υπάρξουν επιλαχόντες ή κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του ή κάποιος προσβάλει το διαγωνισμό.

13.5 Άσκηση δικαιωμάτων Υποκειμένων ΔΠΧ : μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή όλα τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία δικαιώματά σας, ήτοι το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν, το δικαίωμα ενημέρωσης και λήψης αντιγράφου αυτών, το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων, το δικαίωμα διαγραφής αυτών, το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα να λάβετε τα ΔΠΧ που σας αφορούν και να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Διευκρινίζεται ότι καθώς η παροχή των δεδομένων σας γίνεται για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, η άρνηση παροχής των απαραίτητων για τη διενέργεια του διαγωνισμού δεδομένων, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτόν.

 

Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον κρίνετε ότι θίγεστε από την επεξεργασία των ΔΠΧ που σας αφορούν.

Η Εταιρεία και οι Εκτελούσες την Επεξεργασία δηλώνουν ότι τα ως άνω ΔΠΧ που επεξεργάζονται είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για τους σκοπούς της εν λόγω επεξεργασίας, όπως ειδικότερα περιγράφεται στους όρους του διαγωνισμού. Επίσης, η Εταιρεία και οι Εκτελούσες την Επεξεργασία έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των ως άνω ΔΠΧ.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@metro.com.gr

 

Αλλαγές στην Δήλωση

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να τροποποιούμε την Δήλωση για να την προσαρμόσουμε σε αλλαγές στις υπηρεσίες μας και στον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν αυτή η Δήλωση τροποποιηθεί, θα σας ενημερώσουμε σχετικά και θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτό είναι αναγκαίο. Οι τροποποιήσεις θα εφαρμόζονται από το χρόνο κοινοποίησής τους σε εσάς.

Επικοινωνία μαζί μας και ερωτήσεις

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτήν την Δήλωση Προστασίας Απορρήτου ή οποιοδήποτε δεδομένο το οποίο έχει συλλεγεί βάσει αυτής, μπορείτε να επικοινωνήσετε αποστέλλοντας e-mail στο privacy@metro.com.gr.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα 115 23, τηλ. 210-6475600, e-mail: complaints@dpa.gr.