Διαγωνισμός Melitta

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«Διαγωνισμός Melitta X Manchester United »

 Σύμφωνα με τους παρόντες όρους συμμετοχής  (εφεξής «Όροι»),  η διεξαγόμενη ενέργεια «Διαγωνισμός Melitta X Manchester United »  (εφεξής «Διαγωνισμός»), διενεργείται από τις εταιρείες ELGEKA A.E. (εφεξής η «ELGEKA») και «METRO Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Διατροφής και Οικιακής Χρήσεως», εφεξής η «METRO»), στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων της ELGEKA (από κοινού καλούμενες και ως οι «Διοργανώτριες»).  Ο Διαγωνισμός θα λάβει χώρα μεσώ του δικτύου καταστημάτων My market της METRO και του e-shop My market https://eshop.mymarket.gr/.

Για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού:

α. η METRO αναλαμβάνει τη διαδικασία συλλογής των συμμετοχών, διενέργειας του διαγωνισμού και ανάδειξης και ενημέρωσης των νικητών, 

β. Η ELGEKA αναλαμβάνει τη διάθεση και το κόστος των δώρων στους νικητές του Διαγωνισμού.

 H ELGEKA ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε μέρος του Διαγωνισμού δεν έχει ρητά αναλάβει να διενεργήσει η ίδια, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων αποδέχεται ρητά τους παρόντες όρους συμμετοχής.

1.Δικαίωμα συμμετοχής

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσα φυσικά πρόσωπα είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Συμμετέχουν μόνο οι αποδείξεις λιανικής, εξαιρούνται τα τιμολόγια.  Με την συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του Διαγωνισμού, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο https:// www.mymarket.gr/diagonismos-melitta κατά τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται στον όρο 3.

1.2. Στον Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται (α) οι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στην Improvise, (β) οι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στην ELGEKA, (γ) οι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στη METRO AEBE και (δ) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α), (β) και (γ) εργαζομένους, καθώς και οι σύζυγοι αυτών. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

1.3. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων.

2.Δικαίωμα Αποκλεισμού

2.1. Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού για τους συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές, και θα ευθύνονται απέναντι στη METRO και στην ELGEKA για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτήν από τυχόν ψευδείς δηλώσεις.

3.Διάρκεια του Διαγωνισμού

3.1. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τη Τετάρτη 25.10.2023 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») ώρα 08:00, έως και τη Πέμπτη 7.11.2023 ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

3.2. Η METRO διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια διεξαγωγής του εν λόγω Διαγωνισμού κατόπιν σχετικής ανακοίνωσής της στον ιστότοπο https://www.mymarket.gr/diagonismos-melitta. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της.

3.3. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του παρόντος Διαγωνισμού καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή. Οι ήδη υποβληθείσες συμμετοχές μετά τη πάροδο της λήξης του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν επάγονται αποτελέσματα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη METRO, την ELGEKA ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

4.Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

4.1. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα για μία συμμετοχή με κάθε αγορά προϊόντων κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Ωστόσο, έκαστος συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα Δώρο.

Κωδικός ELGEKA

Περιγραφή Προϊόντος

EAN TEM

1102108

MELITTA ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΦΕ/1Χ4 18Χ40 ΤΕΜ

4006508200016

1102109

MELITTA ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΦΕ/1Χ4 18Χ80 ΤΕΜ

4006508200450

1107101

MELITTA ΚΡΕΜΑ COMPLEAT PET JAR 12X200Γ

4006508207077

1102117

MELITTA ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΦΕ/1Χ4 18Χ(40Τ+5Τ ΔΩΡΟ)

4006508214389

4.2. Ο κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Η μη ορθή ή ελλιπής συμπλήρωση της φόρμας παρέχει το δικαίωμα στις Διοργανώτριες καθ’ όλη την διάρκεια του παρόντος καθώς και μετά το τέλος αυτού να τον αποκλείσουν από το Διαγωνισμό.

4.3. Με αγορές προϊόντων MELITTA σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα My market και του e-shop My market https://eshop.mymarket.gr , ο πελάτης θα παραλαμβάνει ένα απόκομμα από το ταμείο πάνω στο οποίο θα αναγράφεται ένας μοναδικός 15ψήφιος Δωροκωδικός. Σχετικά με τις online αγορές μέσα από το eshop μας eshop.mymarket.gr όλοι οι πελάτες, ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία βρίσκονται,  μπορούν να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό..

4.4. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό θα πρέπει να τον καταχωρήσουν στην ιστοσελίδα της Ενέργειας («WEB») που βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.mymarket.gr/diagonismos-melitta. Η καταχώρηση Δωροκωδικού στην ιστοσελίδα είναι δωρεάν. Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στον Διαγωνισμό, με διαφορετικούς όμως Δωροκωδικούς κάθε φορά. Κάθε Δωροκωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία (1) φορά. Σε περίπτωση που κάποιος Συμμετέχων υποβάλει λανθασμένο ή ανύπαρκτο Δωροκωδικό, θα λαμβάνει πληροφόρηση στην ιστοσελίδα της Ενέργειας, με την οποία θα ενημερώνεται για το σφάλμα και θα του ζητείται η εκ νέου υποβολή σωστού Δωροκωδικού.

4.5. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του Διαγωνισμού. Κάθε χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συμμετοχή του από το Διαγωνισμό.

4.6. Μόνον οι έγκυρες συμμετοχές έχουν δικαίωμα να κερδίσουν δώρα. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση των Διοργανωτριών, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί από την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού.

4.7. Διευκρινίζεται ότι για να καταχωρηθεί μία συμμετοχή θα πρέπει η αγορά να έχει διεξαχθεί εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού.

4.8. Οι METRO και ELGEKA δεν θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η λήψη από τα τεχνικά συστήματα της METRO όσων συμμετέχουν. Οι METRO και ELGEKA δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου τους, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον ιστότοπο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως.

Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντα κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από τη METRO  παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε η «METRO » θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από την ενέργεια ακόμη κι αφού έχει ανακηρυχθεί ο νικητής ή έχει ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου του.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. Ωστόσο, έκαστος συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα δώρο.

5.Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού – Δώρα

5.1. Ο διαγωνισμός βασίζεται στη διαδικασία της κλήρωσης. Μετά το πέρας του Διαγωνισμού θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών που έχουν συμμετάσχει στον Διαγωνισμό. Η κλήρωση θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της IMPROVISE.

5.2. Οι νικητές του διαγωνισμού προκύπτουν μετά από ηλεκτρονική κλήρωση. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος (εφαρμογής), το οποίο εξασφαλίζει το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία ανάδειξης του νικητή μεταξύ όσων έχουν εγκύρως συμμετάσχει στον Διαγωνισμό.

5.3. Το δώρο για τους νικητές με αγορές προϊόντων MELITTA (store, e-shop) είναι :

 1. Πρώτος Νικητής: Δύο εισιτήρια για έναν αγώνα της Manchester United - Συμπεριλαμβάνονται τα αεροπορικά εισιτήρια και μια διανυκτέρευση για δύο άτομα.
 2. (15 )Δεκαπέντε επόμενοι νικητές : Από μία Εμφάνιση της Manchester United ο καθένας.
 3. (5) Πέντε επόμενοι νικητές : Από μια Μηχανή καφέ φίλτρου ‘’Look V Timer’’ ο καθένας.
 4. (5) Πέντε επόμενοι νικητές : Από μια Συσκευή για αφρόγαλο ‘’CREMIO’’ ο καθένας.
 5. (10) Δέκα επόμενοι νικητές : Από 10 Set για Καφέ – Manchester United ο καθένας.

Επιπλέον, θα αναδειχθούν 5 αναπληρωματικοί νικητές της κλήρωσης μετά το πέρας του διαγωνισμού.

5.4. Τα στοιχεία των Νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο www.mymarket.gr/diagonismos-melitta. Επίσης, οι νικητές μετά το τέλος της ενέργειας θα λάβουν με SMS στο τηλέφωνο που δήλωσαν κατά τη συμμετοχή τους, πληροφορίες σχετικά με το δώρο τους. Η METRO και η ELGEKA ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων δεν έχει δηλώσει ορθά τα στοιχεία επικοινωνίας του.

5.5. Το κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται μόνο ενός δώρου, ακόμα και αν έχει περισσότερες από μια συμμετοχές και έχει κληρωθεί ως νικητής με διαφορετικούς δωροκωδικούς. Σε αυτήν την περίπτωση λαμβάνει μόνο το δώρο που του αναλογεί από την πρώτη κατά σειρά κλήρωση.

5.6. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών  που οφείλονται σε δήλωση λανθασμένων στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση έκαστος εκ των ειδοποιηθέντων νικητών θα πρέπει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ως άνω τηλεφωνική του ειδοποίηση να επιβεβαιώσει ότι είναι άνω των 18 ετών και την αποδοχή παραλαβής του δώρου. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία των πέντε (5) εργάσιμων  ημερών, εντός της οποίας οι Νικητές θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την αποδοχή του Δώρου τους, δηλαδή σε περίπτωση που κάποιος από τους Νικητές δεν απαντήσει στις τηλεφωνικές κλήσεις ως ανωτέρω ή δεν αποδεχθεί το Δώρο του εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, ή για κάποιο λόγο αποκλειστεί από το Διαγωνισμό, θα ειδοποιείται από την METRO ο αντίστοιχος Αναπληρωματικός ο οποίος θα πρέπει επίσης, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών να αποδεχθεί το Δώρο. Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή και εάν αυτός αρνηθεί ή δεν αποδεχθεί το Δώρο του, ή  δεν επικοινωνήσει κατά τον τρόπο και στο χρόνο για τον οποίο θα έχει ενημερωθεί, τότε ο εν λόγω Νικητής χάνει αυτομάτως και αυτοδικαίως το δικαίωμα να διεκδικήσει το Δώρο και αυτό θα κατακυρωθεί στον αναπληρωματικό. Αν οι ίδιες συνθήκες συντρέξουν και στο πρόσωπο του αναπληρωματικού, τότε η METRO απαλλάσσεται από την υποχρέωση διάθεσης  του Δώρου. Σε περίπτωση που παρέλθουν άπρακτες οι ως άνω προθεσμίες, χωρίς δηλαδή κάποιος από τους Νικητές και κληρωθέντες και προσκαλούμενους σε αποδοχή του Δώρου Αναπληρωματικούς να αποδεχθεί το Δώρο του ή να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των εν λόγω προθεσμιών, χάνεται οριστικά κάθε δικαίωμα επί του Δώρου και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι των METRO και ELGEKA.

5.7. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της METRO και της ELGEKA παύει να υφίσταται. Η METRO και η ELGEKA δεν θα υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και έναντι των Νικητών.

Ισχύουν οι όροι χρήσης προσωπικών δεδομένων και η πολιτική ασφαλείας της METRO που είναι αναρτημένοι στο site https://www.mymarket.gr/el-GR/SpecialPages/Dilosi-aporritou  για την επεξεργασία που λαμβάνει χώρα από την METRO στο πλαίσιο των ανωτέρω.

6.Προσωπικά Δεδομένα Νικητών

6.1. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η METRO ως υπεύθυνη επεξεργασίας μεταβιβάζει στην IMPROVISE ως εκτελούσα την επεξεργασία μόνο πληροφορίες σχετικές με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, δηλαδή κινητό τηλέφωνο καιδωροκωδικό. Αντίστοιχα η ELGEKA ως εκτελούσα την επεξεργασία, θα αναλάβει την επικοινωνία με τους νικητές για την αποστολή των δώρων, θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα των νικητών τα οποία θα συγκεντρώσει ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους: Όνομα, Επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, Τ.Κ., πόλη. Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό απόδοσης των δώρων στους νικητές/αναπληρωματικούς. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των νικητών θα λάβει χώρα για τους σκοπούς απόδοσης των δώρων του διαγωνισμού.

6.2. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6.3. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και θα καταστρέφονται εντός έξι (6) μηνών μετά την απόδοση των Δώρων.

6.4. Οι νικητές έχουν το δικαίωμα πρόσβασης κατόπιν αιτήματός τους αφενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας. Συνεπώς, οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων, περιορισμού και αντίταξης στην επεξεργασία. Οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με την επεξεργασία υποβάλλεται γραπτά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου privacy@metro.com.gr της METRO. Τα αρχεία με τα στοιχεία των νικητών μετά την επεξεργασία των δεδομένων τους, από την ΜΕΤRO, για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους ή με την ολοκλήρωση της παράδοσης των δώρων.

7.Καταγγελία

7.1. Οι νικητές έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

7.2. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά τους καθώς και για την άσκηση αυτών, οι νικητές μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στη METRO AEBE αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση  privacy@metro.com.gr

7.3. Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η εταιρία METRO AEBE

8.Ευθύνη

8.1. Η METRO και η ELGEKA δεν φέρoυν καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του δώρου εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής μεταφορά σχετικές με το δώρο. Επίσης, η METRO και η ELGEKA δεν φέρουν καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύνανται να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της.

8.2 Η METRO και ELGEKA δεν φέρουν καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, και δη οι Νικητές, δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής των δώρων.

8.3. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η METRO δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η λήψη από τα τεχνικά συστήματά της όσων συμμετέχουν. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της METRO για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της διεξαγωγής του εν λόγω Διαγωνισμού θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια.

8.4. Η METRO και η ELGEKA δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου τους, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον ιστότοπο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

8.5. Κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες  οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως.

8.6. Η METRO δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών της εφαρμογής ή και άλλων ιστοτόπων, στις οποίες παραπέμπει η εφαρμογή μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση άλλων ιστοτόπων, οι χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την αντίστοιχη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οι Διοργανώτριες  εταιρείες METRO και ELGEKA υιοθετούν ή απλώς αποδέχονται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στους οποίους ο ιστότοπος παραπέμπει ή/και συνδέονται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

8.7. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του ιστότοπου ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από τον Διαγωνισμό και η METRO θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, η METRO θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει χωρίσει παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, η METRO θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).

8.8. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από τη METRO παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε η METRO θα έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό ακόμη κι αφού έχουν ανακηρυχθεί οι νικητές ή έχουν ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου τους. Σε περίπτωση δε που τους έχει παραδοθεί το δώρο,  η METRO και η ELGEKA θα δικαιούται εντός 15 ημερών από την παράδοση αυτού να διεκδικήσουν την επιστροφή του δώρου από το νικητή εντός πέντε (5) ημερών από τη σχετική ειδοποίησή του, η οποία μπορεί να γίνει τηλεφωνικώς ή δια ηλεκτρονικής (email) ή γραπτής (SMS) επικοινωνίας.

8.9. Οι συμμετέχοντες στον παρόντα Διαγωνισμό, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι η METRO και ELGEKA ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιοδήποτε τυχόν πραγματικό ή νομικό ελάττωμα της προσφοράς της ενέργειας, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά ή / και βλάβη τυχόν προκληθεί στους νικητές (από τη χρήση του, για ακύρωση ή αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας παραλαβής του δώρου για οποιονδήποτε λόγο καθώς και για κάθε σωματική ή/και ηθική ή/και άλλη βλάβη ή/και ζημία ή/και δαπάνη τυχόν υποστεί/-ούν οι συμμετέχοντες και δη οι νικητές από και κατά την πραγματοποίησή της (άλλως ρητά παραιτούνται με το παρόν από οποιαδήποτε σχετική τους απαίτηση ή/και δικαίωμα ή/και αξίωση).

8.10. Η ευθύνη της METRO περιορίζεται στη διαδικασία συλλογής των συμμετοχών, διενέργειας του διαγωνισμού και ανάδειξης και  ενημέρωσης των νικητών. Η ευθύνη της ELGEKA περιορίζεται στη διάθεση στους νικητές του δώρου. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία τον Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π. έναντι των METRO και ELGEKA. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των METRO και ELGEKA περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Οι METRO  και ELGEKA δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό ή τα δώρα.

9.Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της METRO και της ELGEKA.

10.Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

11.Αποδοχή των όρων

11.1. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό αποτελεί επίσημη δήλωση περί γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των όρων του από τους συμμετέχοντες  σε αυτόν και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή/και δικαίωμα, οικονομικό ή άλλο, έναντι  της METRO και της ELGEKA.

11.2. Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο https:// www.mymarket.gr/diagonismos-melitta και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση.

                 Γνωστοποίηση αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
1.Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες αποδέχονται τη μεταβίβαση των παρακάτω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις Διοργανώτριες εταιρείες, βάσει των παρακάτω, καθώς αυτή απαιτείται προκειμένου να μπορέσουν να επικοινωνήσουν με τον νικητή και να του αποστείλουν το δώρο του.

2.Οι Διοργανώτριες συμμορφούμενες με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής ΔΠΧ) και την σχετική νομοθεσία, ενημερώνουν, υπό την ιδιότητα τους ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας (η METRO) και εκτελούσας την επεξεργασία (η ELGEKA) , όλα τα φυσικά πρόσωπα – συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, για τα εξής:

3.Φύση και συλλογή ΔΠΧ : Τα ΔΠΧ που επεξεργαζόμαστε είναι οι πληροφορίες που μας παρέχετε οι ίδιοι κατά τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό. Ειδικότερα, οι πληροφορίες αυτές αφορούν στον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τον δωρκωδικό που καταχώρησε ο Συμμετέχοντας. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από τη NovelTech (Εκτελούσα την Επεξεργασία), για την διενέργεια των κληρώσεων και την ανάδειξη των νικητών των δώρων. Στα ως άνω δεδομένα έχει πρόσβαση και η Improvise (Εκτελούσα την Επεξεργασία), η οποία είναι υπεύθυνη για τα ηλεκτρονικά συστήματα/εφαρμογές του διαγωνισμού.

4.Σκοπός επεξεργασίας ΔΠΧ : Η METRO και οι Εκτελούσες την Επεξεργασία επεξεργάζονται τα ως άνω ΔΠΧ αποκλειστικά για τη διενέργεια του διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για την ανάδειξη των νικητών και την παραλαβή των δώρων.

5.Μετά την κλήρωση, τα τηλέφωνα των νικητών και συγκεκριμένα τα δύο πρώτα και τα τρία τελευταία ψηφία του αριθμού θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο https:// www.mymarket.gr/diagonismos-melitta

6.Αποθήκευση ΔΠΧ: Τα ανωτέρω ΔΠΧ τηρούνται από την METRO (και τις Εκτελούσες την Επεξεργασία) και δε διαβιβάζονται περαιτέρω.

7.Χρόνος τήρησης ΔΠΧ : Μέχρι 18 μήνες από τη λήξη του διαγωνισμού, για την περίπτωση που υπάρξουν επιλαχόντες ή κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του ή κάποιος προσβάλει το διαγωνισμό.

8.Άσκηση δικαιωμάτων Υποκειμένων ΔΠΧ : μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή όλα τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία δικαιώματά σας, ήτοι το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν, το δικαίωμα ενημέρωσης και λήψης αντιγράφου αυτών, το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων, το δικαίωμα διαγραφής αυτών, το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα να λάβετε τα ΔΠΧ που σας αφορούν και να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Διευκρινίζεται ότι καθώς η παροχή των δεδομένων σας γίνεται για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, η άρνηση παροχής των απαραίτητων για τη διενέργεια του διαγωνισμού δεδομένων, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτόν.

9.Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον κρίνετε ότι θίγεστε από την επεξεργασία των ΔΠΧ που σας αφορούν.

10.Η METRO και οι Εκτελούσες την Επεξεργασία δηλώνουν ότι τα ως άνω ΔΠΧ που επεξεργάζονται είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για τους σκοπούς της εν λόγω επεξεργασίας, όπως ειδικότερα περιγράφεται στους όρους του διαγωνισμού. Επίσης, η METRO και οι Εκτελούσες την Επεξεργασία έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των ως άνω ΔΠΧ.

11.Αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@metro.com.gr

12.Αλλαγές στην Δήλωση

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να τροποποιούμε την Δήλωση για να την προσαρμόσουμε σε αλλαγές στις υπηρεσίες μας και στον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν αυτή η Δήλωση τροποποιηθεί, θα σας ενημερώσουμε σχετικά και θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτό είναι αναγκαίο. Οι τροποποιήσεις θα εφαρμόζονται από το χρόνο κοινοποίησής τους σε εσάς.

13.Επικοινωνία μαζί μας και ερωτήσεις

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτήν την Δήλωση Προστασίας Απορρήτου ή οποιοδήποτε δεδομένο το οποίο έχει συλλεγεί βάσει αυτής, μπορείτε να επικοινωνήσετε αποστέλλοντας e-mail στο privacy@metro.com.gr.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα 115 23, τηλ. 210-6475600, e-mail: complaints@dpa.gr.

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«Διαγωνισμός Melitta X Manchester United »

 Σύμφωνα με τους παρόντες όρους συμμετοχής  (εφεξής «Όροι»),  η διεξαγόμενη ενέργεια «Διαγωνισμός Melitta X Manchester United »  (εφεξής «Διαγωνισμός»), διενεργείται από τις εταιρείες ΑΔΑΜ ΔΟΠΤΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΧΕΛΙΤΤΑ ΕΠΕ. (εφεξής η «ΧΕΛΙΤΤΑ») και «METRO Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Διατροφής και Οικιακής Χρήσεως», εφεξής η «METRO»), στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων της ΧΕΛΙΤΤΑ.  Ο Διαγωνισμός θα λάβει χώρα μεσώ του δικτύου καταστημάτων My market της METRO και του e-shop My market https://eshop.mymarket.gr/.

Για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού:

α. η METRO αναλαμβάνει τη διαδικασία συλλογής των συμμετοχών, διενέργειας του διαγωνισμού και ανάδειξης των νικητών, ενημέρωσης των νικητών, 

β. Η ΧΕΛΙΤΤΑ αναλαμβάνει τη διάθεση στους νικητές του Διαγωνισμού και το κόστος των δώρων που προκύπτουν από αυτόν.

 H ΧΕΛΙΤΤΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε μέρος του Διαγωνισμού δεν έχει ρητά αναλάβει να διενεργήσει η ίδια, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο συμμετέχων αποδέχεται ρητά τους παρόντες όρους συμμετοχής.

 1. Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσα φυσικά πρόσωπα είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Συμμετέχουν μόνο οι αποδείξεις λιανικής, εξαιρούνται τα τιμολόγια.  Με την συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του Διαγωνισμού, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο https:// www.mymarket.gr/diagonismos-melitta κατά τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται στον όρο 3.

1.2. Στον Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται (α) οι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στην Improvise, (β) οι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στην ΧΕΛΙΤΤΑ, (γ) οι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στη METRO AEBE και (δ) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α), (β) και (γ) εργαζομένους, καθώς και οι σύζυγοι αυτών.

Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

3.Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού για τους συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές, και θα ευθύνονται απέναντι στη METRO και στην ΧΕΛΙΤΤΑ για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτήν από τυχόν ψευδείς δηλώσεις.

Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων.3.    Διάρκεια του Διαγωνισμού

3.1. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τη Τετάρτη 25.10.2023 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») ώρα 08:00, έως και τη Πέμπτη 7.11.2023 ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

Η METRO διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια διεξαγωγής του εν λόγω Διαγωνισμού κατόπιν σχετικής ανακοίνωσής της στον ιστότοπο https://www.mymarket.gr/diagonismos-melitta. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της.

3.2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του παρόντος Διαγωνισμού καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή. Οι ήδη υποβληθείσες συμμετοχές μετά τη πάροδο της λήξης του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν επάγονται αποτελέσματα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη METRO, την ΧΕΛΙΤΤΑ ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

4.Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

4.1 Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα για μία συμμετοχή με κάθε αγορά προϊόντων κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Ωστόσο, έκαστος συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα Δώρο.

Κωδικός  ΧΕΛΙΤΤΑ

Περιγραφή Προϊόντος

BARCODE/ EAN TEM

20-112

MELITTA AUSLESE 250GR -0.50

5 203079 030090

 

4.2 Ο κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Η μη ορθή ή ελλιπής συμπλήρωση της φόρμας παρέχει το δικαίωμα στις Διοργανώτριες καθ’ όλη την διάρκεια του παρόντος καθώς και μετά το τέλος αυτού να τον αποκλείσουν από το Διαγωνισμό.

4.3 Με αγορές προϊόντων MELITTA σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα My market και του e-shop My market https://eshop.mymarket.gr/ , ο πελάτης θα παραλαμβάνει ένα απόκομμα από το ταμείο πάνω στο οποίο θα αναγράφεται ένας μοναδικός 15ψήφιος Δωροκωδικός. Σχετικά με τις online αγορές μέσα από το eshop μας eshop.mymarket.gr όλοι οι πελάτες, ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία βρίσκονται,  μπορούν να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό..

4.4 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό θα πρέπει να τον καταχωρήσουν στην ιστοσελίδα της Ενέργειας («WEB») που βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.mymarket.gr/diagonismos-melitta. Η καταχώρηση Δωροκωδικού στην ιστοσελίδα είναι δωρεάν. Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στον Διαγωνισμό, με διαφορετικούς όμως Δωροκωδικούς κάθε φορά. Κάθε Δωροκωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία (1) φορά. Σε περίπτωση που κάποιος Συμμετέχων υποβάλει λανθασμένο ή ανύπαρκτο Δωροκωδικό, θα λαμβάνει πληροφόρηση στην ιστοσελίδα της Ενέργειας, με την οποία θα ενημερώνεται για το σφάλμα και θα του ζητείται η εκ νέου υποβολή σωστού Δωροκωδικού.

4.5 Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του Διαγωνισμού. Κάθε χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συμμετοχή του από το Διαγωνισμό.

4.6 Μόνον οι έγκυρες συμμετοχές έχουν δικαίωμα να κερδίσουν δώρα. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση των Διοργανωτριών, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί από την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού.

Διευκρινίζεται ότι για να καταχωρηθεί μία συμμετοχή θα πρέπει η αγορά να έχει διεξαχθεί εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού.

Οι METRO και ΧΕΛΙΤΤΑ δεν θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η λήψη από τα τεχνικά συστήματα της METRO όσων συμμετέχουν. Οι METRO και ΧΕΛΙΤΤΑ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου τους, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον ιστότοπο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως.

Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντα κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από τη METRO  παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε η «METRO » θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από την ενέργεια ακόμη κι αφού έχει ανακηρυχθεί ο νικητής ή έχει ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου του.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. Ωστόσο, έκαστος συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα δώρο. 

5.Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού – Δώρα

5.1. Ο διαγωνισμός βασίζεται στη διαδικασία της κλήρωσης. Μετά το πέρας του Διαγωνισμού θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών που έχουν συμμετάσχει στον Διαγωνισμό. Η κλήρωση θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της IMPROVISE.

5.2. Οι νικητές του διαγωνισμού προκύπτουν μετά από ηλεκτρονική κλήρωση. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος (εφαρμογής), το οποίο εξασφαλίζει το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία ανάδειξης του νικητή μεταξύ όσων έχουν εγκύρως συμμετάσχει στον Διαγωνισμό.

5.3. Το δώρο για τους νικητές είναι με αγορές προϊόντων MELITTA (store, e-shop) είναι :

 1. Πρώτος Νικητής: Δύο εισιτήρια για έναν αγώνα της Manchester United - Συμπεριλαμβάνονται τα αεροπορικά εισιτήρια και μια διανυκτέρευση για δύο άτομα.
 2. (15 )Δεκαπέντε επόμενοι νικητές : Από μία Εμφάνιση της Manchester United ο καθένας.
 3. (5) Πέντε επόμενοι νικητές : Από μια Μηχανή καφέ φίλτρου ‘’Look V Timer’’ ο καθένας.
 4. (5) Πέντε επόμενοι νικητές : Από μια Συσκευή για αφρόγαλο ‘’CREMIO’’ ο καθένας.
 5. (10) Δέκα επόμενοι νικητές : Από 10 Set για Καφέ – Manchester United ο καθένας.

Επιπλέον, θα αναδειχθούν 5 αναπληρωματικοί νικητές της κλήρωσης μετά το πέρας του διαγωνισμού.

5.4. Τα στοιχεία των Νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο www.mymarket.gr/diagonismos-melitta. Επίσης, οι νικητές μετά το τέλος της ενέργειας θα λάβουν με SMS  στο τηλέφωνο που δήλωσαν κατά τη συμμετοχή τους, πληροφορίες σχετικά με το δώρο τους. Η METRO και η ΧΕΛΙΤΤΑ ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων δεν έχει δηλώσει ορθά τα στοιχεία επικοινωνίας του.

5.5. Το κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται μόνο ενός δώρου, ακόμα και αν έχει περισσότερες από μια συμμετοχές και έχει κληρωθεί ως νικητής με διαφορετικούς δωροκωδικούς. Σε αυτήν την περίπτωση λαμβάνει μόνο το δώρο που του αναλογεί από την πρώτη κατά σειρά κλήρωση.

Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών  που οφείλονται σε δήλωση λανθασμένων στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση έκαστος εκ των ειδοποιηθέντων νικητών θα πρέπει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ως άνω τηλεφωνική του ειδοποίηση να επιβεβαιώσει ότι είναι άνω των 18 ετών και την αποδοχή παραλαβής του δώρου. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία των πέντε (5) εργάσιμων  ημερών, εντός της οποίας οι Νικητές θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την αποδοχή του Δώρου τους, δηλαδή σε περίπτωση που κάποιος από τους Νικητές δεν απαντήσει στις τηλεφωνικές κλήσεις ως ανωτέρω ή δεν αποδεχθεί το Δώρο του εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, ή για κάποιο λόγο αποκλειστεί από το Διαγωνισμό, θα ειδοποιείται από την METRO ο αντίστοιχος Αναπληρωματικός ο οποίος θα πρέπει επίσης, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών να αποδεχθεί το Δώρο. Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή και εάν αυτός αρνηθεί ή δεν αποδεχθεί το Δώρο του, ή  δεν επικοινωνήσει κατά τον τρόπο και στο χρόνο για τον οποίο θα έχει ενημερωθεί, τότε ο εν λόγω Νικητής χάνει αυτομάτως και αυτοδικαίως το δικαίωμα να διεκδικήσει το Δώρο και αυτό θα κατακυρωθεί στον αναπληρωματικό. Αν οι ίδιες συνθήκες συντρέξουν και στο πρόσωπο του αναπληρωματικού, τότε η METRO απαλλάσσεται από την υποχρέωση διάθεσης  του Δώρου. Σε περίπτωση που παρέλθουν άπρακτες οι ως άνω προθεσμίες, χωρίς δηλαδή κάποιος από τους Νικητές και κληρωθέντες και προσκαλούμενους σε αποδοχή του Δώρου Αναπληρωματικούς να αποδεχθεί το Δώρο του ή να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των εν λόγω προθεσμιών, χάνεται οριστικά κάθε δικαίωμα επί του Δώρου και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι των METRO και ΧΕΛΙΤΤΑ.

5.6 Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της METRO και της ΧΕΛΙΤΤΑ παύει να υφίσταται. Η METRO και η ΧΕΛΙΤΤΑ δεν θα υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων δη έναντι των Νικητών.

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων, περιορισμού και αντίταξης στην επεξεργασία. Οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με την επεξεργασία υποβάλλεται γραπτά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου privacy@metro.com.gr της METRO. Τα αρχεία με τα στοιχεία των νικητών μετά την επεξεργασία των δεδομένων τους, από την ΜΕΤRO, για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους ή με την ολοκλήρωση της παράδοσης των δώρων.

Ισχύουν οι όροι χρήσης προσωπικών δεδομένων και η πολιτική ασφαλείας της METRO που είναι αναρτημένοι στο site https://www.mymarket.gr/el-GR/SpecialPages/Dilosi-aporritou  για την επεξεργασία που λαμβάνει χώρα από την METRO στο πλαίσιο των ανωτέρω.

6.Προσωπικά Δεδομένα Νικητών

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η METRO ως υπεύθυνη επεξεργασίας μεταβιβάζει στην IMPROVISE ως εκτελούντα την επεξεργασία μόνο πληροφορίες σχετικές με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, δηλαδή κινητό τηλέφωνο και  δωροκωδικό. Αντίστοιχα η ELGEKA ως εκτελούντα την επεξεργασία, θα αναλάβει την επικοινωνία με τους νικητές για την αποστολή των δώρων, θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα των νικητών τα οποία θα συγκεντρώσουν ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους: Όνομα, Επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, Τ.Κ., πόλη. Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό απόδοσης των δώρων στους νικητές/αναπληρωματικούς. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των νικητών θα λάβει χώρα για τους σκοπούς απόδοσης των δώρων του διαγωνισμού.

Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και θα καταστρέφονται εντός έξι (6) μηνών μετά την απόδοση των Δώρων.

Οι νικητές έχουν το δικαίωμα πρόσβασης κατόπιν αιτήματός τους αφενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.

7.Καταγγελία

Οι νικητές έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά τους καθώς και για την άσκηση αυτών, οι νικητές μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στη METRO AEBE αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση  privacy@metro.com.gr

Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η εταιρία METRO AEBE

8.Ευθύνη

8.1. Η METRO και η ΧΕΛΙΤΤΑ δεν φέρoυν καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του δώρου εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής μεταφορά σχετικές με το δώρο. Επίσης, η METRO και η ΧΕΛΙΤΤΑ δεν φέρουν καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύνανται να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της.

8.2 Η METRO και ΧΕΛΙΤΤΑ δεν φέρουν καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, και δη οι Νικητές, δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής των δώρων.

8.3. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η METRO δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η λήψη από τα τεχνικά συστήματά της όσων συμμετέχουν. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της METRO για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της διεξαγωγής του εν λόγω Διαγωνισμού θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια.

8.4. Η METRO και η ΧΕΛΙΤΤΑ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου τους, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον ιστότοπο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

8.5. Κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες  οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως.

8.6. Η METRO δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών της εφαρμογής ή και άλλων ιστοτόπων, στις οποίες παραπέμπει η εφαρμογή μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση άλλων ιστοτόπων, οι χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την αντίστοιχη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οι Διοργανώτριες  εταιρείες METRO και ΧΕΛΙΤΤΑ υιοθετούν ή απλώς αποδέχονται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στους οποίους ο ιστότοπος παραπέμπει ή/και συνδέονται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

8.7. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του ιστότοπου ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από τον Διαγωνισμό και η METRO θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, η METRO θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει χωρίσει παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, η METRO θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).

8.8. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από τη METRO παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε η METRO  θα έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό ακόμη κι αφού έχουν ανακηρυχθεί οι νικητές ή έχουν ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου τους. Σε περίπτωση δε που τους έχει παραδοθεί το δώρο,  η METRO και η ΧΕΛΙΤΤΑ θα δικαιούται εντός 15 ημερών από την παράδοση αυτού να διεκδικήσουν την επιστροφή του δώρου από το νικητή εντός πέντε (5) ημερών από τη σχετική ειδοποίησή του, η οποία μπορεί να γίνει τηλεφωνικώς ή δια ηλεκτρονικής (email) ή γραπτής (SMS) επικοινωνίας.

8.9. Οι συμμετέχοντες στον παρόντα Διαγωνισμό, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι η METRO και ΧΕΛΙΤΤΑ ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιοδήποτε τυχόν πραγματικό ή νομικό ελάττωμα της προσφοράς της ενέργειας, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά ή / και βλάβη τυχόν προκληθεί στους νικητές (από τη χρήση του, για ακύρωση ή αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας παραλαβής του δώρου για οποιονδήποτε λόγο καθώς και για κάθε σωματική ή/και ηθική ή/και άλλη βλάβη ή/και ζημία ή/και δαπάνη τυχόν υποστεί/-ούν οι συμμετέχοντες και δη οι νικητές από και κατά την πραγματοποίησή της (άλλως ρητά παραιτούνται με το παρόν από οποιαδήποτε σχετική τους απαίτηση ή/και δικαίωμα ή/και αξίωση).

8.10. Η ευθύνη της METRO περιορίζεται στη διαδικασία συλλογής των συμμετοχών, διενέργειας του διαγωνισμού και ανάδειξης των νικητών, ενημέρωσης των νικητών. Η ευθύνη της ΧΕΛΙΤΤΑ περιορίζεται στη διάθεση στους νικητές του δώρου. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία τον Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π. έναντι των METRO και ΧΕΛΙΤΤΑ. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των METRO και ΧΕΛΙΤΤΑ περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Οι METRO  και ΧΕΛΙΤΤΑ δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό ή τα δώρα.

9.Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της METRO και της ΧΕΛΙΤΤΑ.

10.Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

11.Αποδοχή των όρων

11.1 Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό αποτελεί επίσημη δήλωση περί γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των όρων του από τους συμμετέχοντες  σε αυτόν και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή/και δικαίωμα, οικονομικό ή άλλο, έναντι  της METRO και της ΧΕΛΙΤΤΑ.

11.2 Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο https:// www.mymarket.gr/diagonismos-melitta και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση.

 

Γνωστοποίηση αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες αποδέχονται τη μεταβίβαση των παρακάτω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις συνδιοργανώτριες εταιρείες, βάσει των παρακάτω, καθώς αυτή απαιτείται προκειμένου να μπορέσουν να επικοινωνήσουν με τον νικητή και να του αποστείλουν το δώρο του.

Η Διοργανώτρια συμμορφούμενη με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής ΔΠΧ) και την σχετική νομοθεσία, ενημερώνει, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, με την παρούσα όλα τα φυσικά πρόσωπα – συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, για τα εξής:

12.1 Φύση και συλλογή ΔΠΧ : Τα ΔΠΧ που επεξεργαζόμαστε είναι οι πληροφορίες που μας παρέχετε οι ίδιοι κατά τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό. Ειδικότερα, οι πληροφορίες αυτές αφορούν στον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τον δωροκωδικό που καταχώρησε στον διαγωνισμό ο Συμμετέχοντας. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από τη NovelTech (Εκτελούσα την Επεξεργασία), για την διενέργεια των κληρώσεων και την ανάδειξη των νικητών των δώρων. Στα ως άνω δεδομένα έχει πρόσβαση και η Improvise (Εκτελούσα την Επεξεργασία), η οποία είναι υπεύθυνη για τα ηλεκτρονικά συστήματα/εφαρμογές του διαγωνισμού.

12.2 Σκοπός επεξεργασίας ΔΠΧ : Η Εταιρεία και οι Εκτελούσες την Επεξεργασία επεξεργάζονται τα ως άνω ΔΠΧ αποκλειστικά για τη διενέργεια του διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για την ανάδειξη των νικητών και την παραλαβή των δώρων από την Εταιρεία.

Μετά την κλήρωση, τα τηλέφωνα των νικητών και συγκεκριμένα τα δύο πρώτα και τα τρία τελευταία ψηφία του αριθμού θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο https:// www.mymarket.gr/diagonismos-melitta

12.3 Αποθήκευση ΔΠΧ: Τα ανωτέρω ΔΠΧ τηρούνται από την Εταιρεία (και τις Εκτελούσες την Επεξεργασία) και δε διαβιβάζονται περαιτέρω.

12.4 Χρόνος τήρησης ΔΠΧ : Μέχρι 18 μήνες από τη λήξη του διαγωνισμού, για την περίπτωση που υπάρξουν επιλαχόντες ή κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του ή κάποιος προσβάλει το διαγωνισμό.

12.5 Άσκηση δικαιωμάτων Υποκειμένων ΔΠΧ : μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή όλα τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία δικαιώματά σας, ήτοι το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν, το δικαίωμα ενημέρωσης και λήψης αντιγράφου αυτών, το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων, το δικαίωμα διαγραφής αυτών, το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα να λάβετε τα ΔΠΧ που σας αφορούν και να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Διευκρινίζεται ότι καθώς η παροχή των δεδομένων σας γίνεται για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, η άρνηση παροχής των απαραίτητων για τη διενέργεια του διαγωνισμού δεδομένων, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτόν.

 

Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον κρίνετε ότι θίγεστε από την επεξεργασία των ΔΠΧ που σας αφορούν.

Η Εταιρεία και οι Εκτελούσες την Επεξεργασία δηλώνουν ότι τα ως άνω ΔΠΧ που επεξεργάζονται είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για τους σκοπούς της εν λόγω επεξεργασίας, όπως ειδικότερα περιγράφεται στους όρους του διαγωνισμού. Επίσης, η Εταιρεία και οι Εκτελούσες την Επεξεργασία έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των ως άνω ΔΠΧ.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@metro.com.gr

 

Αλλαγές στην Δήλωση

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να τροποποιούμε την Δήλωση για να την προσαρμόσουμε σε αλλαγές στις υπηρεσίες μας και στον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν αυτή η Δήλωση τροποποιηθεί, θα σας ενημερώσουμε σχετικά και θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτό είναι αναγκαίο. Οι τροποποιήσεις θα εφαρμόζονται από το χρόνο κοινοποίησής τους σε εσάς.

Επικοινωνία μαζί μας και ερωτήσεις

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτήν την Δήλωση Προστασίας Απορρήτου ή οποιοδήποτε δεδομένο το οποίο έχει συλλεγεί βάσει αυτής, μπορείτε να επικοινωνήσετε αποστέλλοντας e-mail στο privacy@metro.com.gr.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα 115 23, τηλ. 210-6475600, e-mail: complaints@dpa.gr.