Διαγωνισμός OralB 1

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«Αγοράζοντας μια συσκευασία Oral B μπαίνετε στην κλήρωση για 1 Smartwatch SamsungGalaxy Watch5 Pro»

 Σύμφωνα με τους παρόντες όρους συμμετοχής  (εφεξής «Όροι»),  η διεξαγόμενη ενέργεια «Αγοράζοντας μια συσκευασία Oral B μπαίνετε στην κλήρωση για 1 Smartwatch SamsungGalaxy Watch5 Pro» (εφεξής «Διαγωνισμός»), διενεργείται από τις εταιρείες ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε., που εδρεύει Αγίου Κωνσταντίνου 49, Μαρούσι με αρ. ΓΕΜΗ 003818801000 (εφεξής η «ΠΡΟΚΤΕΡ»), «METRO Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Διατροφής και Οικιακής Χρήσεως» (εφεξής η «METRO») που εδρεύει Σωρού 1, Μεταμόρφωση με αρ. ΓΕΜΗ 000299401000 και Improvise Digital Wizards ΙΚΕ (εφεξής «IMPROVISE») που εδρεύει Κλεομένους 12, Αθήνα με αρ. ΓΕΜΗ 145162101000  στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων της ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε. Ο Διαγωνισμός θα λάβει χώρα μεσώ του δικτύου καταστημάτων της METRO και του e-shop My Market https://eshop.mymarket.gr/ .

Για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού:

α. η METRO αναλαμβάνει τη διαδικασία συλλογής των συμμετοχών, διενέργειας του διαγωνισμού, ανάδειξης του νικητή και ενημέρωσης του νικητή.

β. Η ΠΡΟΚΤΕΡ αναλαμβάνει τη διάθεση στον νικητή του Διαγωνισμού και το κόστος του δώρου που προκύπτει από αυτόν.

 H ΠΡΟΚΤΕΡ ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε μέρος του Διαγωνισμού δεν έχει ρητά αναλάβει να διενεργήσει η ίδια, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Με τη συμμετοχή στην ενέργεια, ο συμμετέχων αποδέχεται ρητά τους παρόντες όρους συμμετοχής.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσα φυσικά πρόσωπα είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Συμμετέχουν μόνο οι αποδείξεις λιανικής, εξαιρούνται τα τιμολόγια.  Με την συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του Διαγωνισμού, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο www.mymarket.gr/diagonismos-oralb κατά τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται στον όρο 3.

1.2. Στον Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται (α) οι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στην Improvise, (β) οι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στην ΠΡΟΚΤΕΡ, (γ) οι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στη METRO AEBE, (δ) οι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στη «ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε», e-mail επικοινωνίας info@lifepcc.gr και (ε) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α), (β), (γ) και (δ) εργαζομένους, καθώς και οι σύζυγοι αυτών.

Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

 1. Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού για τους συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές, και θα ευθύνονται απέναντι στη METRO για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτήν από τυχόν ψευδείς δηλώσεις.

Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων.

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού

3.1. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 11/10/2023 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») ώρα 08:00, έως και την Τρίτη 24/10/2023 ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

 Η METRO διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια διεξαγωγής του εν λόγω Διαγωνισμού κατόπιν σχετικής ανακοίνωσής της στον ιστότοπο www.mymarket.gr/diagonismos-oralb

. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της.

3.2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του παρόντος Διαγωνισμού καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή. Οι ήδη υποβληθείσες συμμετοχές μετά τη πάροδο της λήξης του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν επάγονται αποτελέσματα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη METRO ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

 1. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

4.1 Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα για μία συμμετοχή με κάθε αγορά ενός από τα παρακάτω προϊόντα :

ORAL B GUM&ENAMEL ORIGINAL 12X75ML 8006540534441 712214
ORAL B DENSIFY DAILY PROTECT 12X65ML 8006540815335 712046
ORAL B CALM ORIGINAL 12X75ML 8006540464380 712023
ORAL B 3D WHITE LUXE CHARCOAL 12x75 ML 8006540882658 712154
ORAL B 3D WHITE LUXE PERFECTION 12x75 ML 8006540882436 712526
ORAL B 3DW LUXE GLAM. WHITE 12X75ML 8006540882627 712334
ORAL B PRO-EXP. PROFES.PROTECΤ. 12X75ML 8001841811963 712223
ORALB PRO-EXP SENSITIVE PROTECT. 12X75ML 8001841812007 712228
ORAL-B 1-2-3 12X75ML 8006540948163 712401
ORAL B ΟΔ/ΚΡΕΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗ 6+ χρ. 12Χ75ML 8001090632678 712006
ORAL B ΟΔΟΝ/ΤΣΑ  ΠΑΙΔΙΚΗ 3-5 χρ. 12X1 3014260112141 711537
ORAL B ΟΔΟΝ/ΤΣΑ ΠΑΙΔΙΚΗ 6+χρ. 12X1 3014260112172 712008
ORAL B ΟΔΟΝ/ΤΣΑ 123 CLAS.CAR 40 ΜΕΤ.12X2 3014260747961 762525
ORAL B ΟΔΟΝ/ΤΣΑ 123 INDICATOR 35ΜΕΤ.12X1 3014260111939 711508
ORAL B ΟΔΟΝ/ΤΣΑ 123 INDICATOR 40ΜΕΤ.12X1 3014260112295 711509
ORAL B ΟΔΟΝ/ΤΣΑ BAMBOO NORMAL 40 12X1 3014260107338 711012
ORAL B ΟΔΟΝ/ΤΣΑ 3DW CHARCOAL DUO 35S 6X2 3014260112233 711122
ORALB ΟΔ/ΤΣΑ COMPLE. 5WAY DUO 40M 12X2 3014260022587 711024
ORAL B ΟΔΟΝ/ΤΣΑ SENS CLEAN 18S 6X2 3014260096717 711121
ORALB ΟΔ/ΤΣΑ PRO-EXP. RECYCLED 40M. 12X1 3014260111052 711029
ORAL B iO6 MAGNETIC GRAY OPAL 3X1 4210201424307 762022
ORAL B GENIUS 8000 BOX 3X1 4210201277002 762013
ORAL B ΑΝΤ/ΚΑ iO ULTIMATE CLEAN 6X2 4210201424475 762024
ORAL B ΑΝΤ/ΚΑ iO ULTIM. CLEAN BLACK 6X2 4210201424499 762025
ORAL B ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ PRECISION CLEAN 12X2 4210201360452 711533
ORAL B ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ PRECISION CLEAN 6X8 8001090733740 711534
ORAL B ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ CROSS ACTION 12X2 4210201353409 762514
ORAL B ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ CROSS ACTION 12X4 4210201354406 762516
ORAL B ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ SENSIULTRA 12X2 4210201356172 762515
ORAL B ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ KIDS 12X2 4210201385950 762513
ORAL B ΟΔΟΝΤΙΚΟ ΝΗΜΑ SATI.FLOSS 25M 12X1 5010622017947 711526
ORAL B ΟΔΟΝΤΙΚΟ ΝΗΜΑ ΚΗΡΩΜΕΝΟ 50M 12X1 5010622005005 711513
OB.ΣΤΟM.ΔΙΑΛ.PRO EXP. PROF PROT.6X500ML 4084500924055 662425
ORAL B ΣΤΟM.ΔΙΑΛ. GUM & ENAMEL 6X500ML 8001090720269 662420

κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Ωστόσο, έκαστος συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα Δώρο.

4.2 Ο κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Η μη ορθή ή ελλιπής συμπλήρωση της φόρμας παρέχει το δικαίωμα στις Διοργανώτριες καθ’ όλη την διάρκεια του παρόντος καθώς και μετά το τέλος αυτού να τον αποκλείσουν από τον Διαγωνισμό.

4.3 Με αγορές προϊόντων Oral B σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα My Market και του e-shop My Market https://eshop.mymarket.gr/ , ο πελάτης θα παραλαμβάνει ένα απόκομμα από το ταμείο πάνω στο οποίο θα αναγράφεται ένας μοναδικός 15ψήφιος Δωροκωδικός. Σχετικά με τις online αγορές μέσα από το eshop μας eshop.mymarket.gr όλοι οι πελάτες, ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία βρίσκονται, μπορούν να συμμετέχουν στην ενέργεια.

4.4 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ενέργεια θα πρέπει να τον καταχωρήσουν στην ιστοσελίδα της Ενέργειας («WEB») που βρίσκεται στη διεύθυνση www.mymarket.gr/diagonismos-oralb. Η καταχώρηση Δωροκωδικού στην ιστοσελίδα είναι δωρεάν. Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στην Ενέργεια, με διαφορετικούς όμως Δωροκωδικούς κάθε φορά. Κάθε Δωροκωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία (1) φορά. Σε περίπτωση που κάποιος Συμμετέχων υποβάλει λανθασμένο ή ανύπαρκτο Δωροκωδικό, θα λαμβάνει πληροφόρηση στην ιστοσελίδα της Ενέργειας, με την οποία θα ενημερώνεται για το σφάλμα και θα του ζητείται η εκ νέου υποβολή σωστού Δωροκωδικού.

4.5 Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του Διαγωνισμού. Κάθε χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συμμετοχή του από τον Διαγωνισμό.

4.6 Μόνον οι έγκυρες συμμετοχές έχουν δικαίωμα να κερδίσουν δώρα. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση των Διοργανωτριών, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί από την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού.

Διευκρινίζεται ότι για να καταχωρηθεί μία συμμετοχή θα πρέπει η αγορά να έχει διεξαχθεί εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού.

Οι METRO και η ΠΡΟΚΤΕΡ δεν θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η λήψη από τα τεχνικά συστήματα της METRO όσων συμμετέχουν. Οι METRO και η ΠΡΟΚΤΕΡ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου τους, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων όπως αν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον ιστότοπο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Κατά τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως.

Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντα κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από τη METRO  παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε η «METRO » θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από την ενέργεια ακόμη κι αφού έχει ανακηρυχθεί ο νικητής ή έχει ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου του.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. Ωστόσο, έκαστος συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα δώρο. 

5.Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού – Δώρα

5.1. Ο διαγωνισμός βασίζεται στη διαδικασία της κλήρωσης. Μετά το πέρας του Διαγωνισμού θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή που έχει συμμετάσχει στον Διαγωνισμό. Η κλήρωση θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της IMPROVISE.

5.2. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν ένας (1) τυχερος νικητής ο οποίος θα κερδίσει από 1  Smartwatch Samsung Galaxy Watch5 Pro  και 5 αναπληρωματικοί νικητές.

5.3. Το δώρα για τον νικητή είναι το παρακάτω:

ένας (1) νικητής θα κερδίσει συνολικά 1  Smartwatch Samsung Galaxy Watch5 Pro 

5.4. Τα στοιχεία του Νικητή του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο

www.mymarket.gr/diagonismos-oralb

Επίσης, ο Νικητής μετά το τέλος της ενέργειας θα λάβει με SMS στο τηλέφωνο που δήλωσε κατά την συμμετοχή του πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό. Η METRO  ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων δεν έχει δηλώσει ορθά τα στοιχεία επικοινωνίας του.

5.5. Το κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται μόνο ενός δώρου, ακόμα και αν έχει περισσότερες από μία συμμετοχές και έχει κληρωθεί ως νικητής με διαφορετικούς δωροκωδικούς. Σε αυτήν την περίπτωση λαμβάνει μόνο το δώρο που του αναλογεί από την πρώτη κατά σειρά κλήρωση.

Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του Νικητή  που οφείλονται σε δήλωση λανθασμένων στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση ο ειδοποιηθής νικητής θα πρέπει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ως άνω τηλεφωνική του ειδοποίηση να επιβεβαιώσει ότι είναι άνω των 18 ετών και την αποδοχή παραλαβής του δώρου. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία των πέντε (5) εργάσιμων  ημερών, εντός της οποίας οι Νικητής θα πρέπει να επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου του, δηλαδή σε περίπτωση που ό Νικητής δεν απαντήσει στις τηλεφωνικές κλήσεις ως ανωτέρω ή δεν αποδεχθεί το Δώρο του εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, ή για κάποιο λόγο αποκλειστεί από το Διαγωνισμό, θα ειδοποιείται από την METRO ο αντίστοιχος Αναπληρωματικός ο οποίος θα πρέπει επίσης, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών να αποδεχθεί το Δώρο. Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή και εάν αυτός αρνηθεί ή δεν αποδεχθεί το Δώρο του, ή  δεν επικοινωνήσει κατά τον τρόπο και στο χρόνο για τον οποίο θα έχει ενημερωθεί, τότε ο εν λόγω Νικητής χάνει αυτομάτως και αυτοδικαίως το δικαίωμα να διεκδικήσει το Δώρο και αυτό θα κατακυρωθεί στον αναπληρωματικό. Αν οι ίδιες συνθήκες συντρέξουν και στο πρόσωπο του αναπληρωματικού, τότε η METRO απαλλάσσεται από την υποχρέωση διάθεσης  του Δώρου. Σε περίπτωση που παρέλθουν άπρακτες οι ως άνω προθεσμίες, χωρίς δηλαδή κάποιος Νικητής  και κληρωθέντες και προσκαλούμενους σε αποδοχή του Δώρου Αναπληρωματικούς να αποδεχθεί το Δώρο του ή να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των εν λόγω προθεσμιών, χάνεται οριστικά κάθε δικαίωμα επί του Δώρου και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι των METRO και ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.

5.6 Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της διανομής του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της METRO και της ΠΡΟΚΤΕΡ παύει να υφίσταται. Η METRO και η ΠΡΟΚΤΕΡ δεν θα υπέχουν ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων δη έναντι του νικητή.

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων, περιορισμού και αντίταξης στην επεξεργασία. Οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με την επεξεργασία υποβάλλεται γραπτά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου privacy@metro.com.gr της METRO. Τα αρχεία με τα στοιχεία του νικητή μετά την επεξεργασία των δεδομένων τους, από την ΜΕΤRO, για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους ή με την ολοκλήρωση της παράδοσης του δώρου.

Ισχύουν οι όροι χρήσης προσωπικών δεδομένων και η πολιτική ασφαλείας της METRO που είναι αναρτημένοι στο site https://www.mymarket.gr/el-GR/SpecialPages/Dilosi-aporritou  για την επεξεργασία που λαμβάνει χώρα από την METRO στο πλαίσιο των ανωτέρω.

 1. Προσωπικά Δεδομένα Νικητή

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η IMPROVISE ως υπεύθυνη επεξεργασίας συλλέγει μόνο πληροφορίες σχετικές με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, δηλαδή κινητό τηλέφωνο και Δωροκωδικό ενώ η «ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε», e-mail επικοινωνίας info@lifepcc.gr ως εκτελών την επεξεργασία ,δηλαδή υπεύθυνη επικοινωνίας με το νικητή για την αποστολή του δώρου, θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα του νικητή τα οποία θα συγκεντρώσουν ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του: Όνομα, Επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, Τ.Κ., πόλη. Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό απόδοσης του δώρου στο νικητή/αναπληρωματικό.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του νικητή θα λάβει χώρα αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς απόδοσης του δώρου του διαγωνισμού.

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων του νικητή θα είναι κατ’ αρχήν μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της ΠΡΟΚΤΕΡ και της «ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε», e-mail επικοινωνίας info@lifepcc.gr που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για την απόδοση του δώρου του Διαγωνισμού καθώς επίσης και οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της METRO. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, η METRO  ή/και τυχόν τρίτος συνεργάτης αυτής ενδέχεται να αξιοποιήσουν υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα του νικητή ήτοι διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, ή και εταιρείες ταχυμεταφοράς και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό της ΠΡΟΚΤΕΡ.

Κατ’ εξαίρεση η METRO δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του νικητή σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής αρχής.

Τα προσωπικά δεδομένα του νικητή θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και θα καταστρέφονται εντός έξι (6) μηνών μετά την απόδοση του δώρου.

Ο νικητής έχει το δικαίωμα πρόσβασης κατόπιν αιτήματός του αφενός να ενημερωθεί για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά του δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών του δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχει το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.

 1. Καταγγελία

Ο νικητής έχει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον κρίνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά τους καθώς και για την άσκηση αυτών, ο νικητής μπορεί να απευθύνεται εγγράφως στη METRO AEBE αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση  privacy@metro.com.gr

Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ειδικά σε σχέση με τον παρόντα όρο 14.2. υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η εταιρία METRO AEBE

 

 1. Ευθύνη

8.1. Η METRO και η ΠΡΟΚΤΕΡ δεν φέρoυν καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του δώρου εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής μεταφορά σχετικές με το δώρο. Επίσης, η METRO και η ΠΡΟΚΤΕΡ δεν φέρουν καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύνανται να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της.

8.2 Η METRO και η ΠΡΟΚΤΕΡ δεν φέρουν καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, και δη ο Νικητής, δεν διατηρεί καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτού για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής του δώρου.

8.3. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η METRO δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η λήψη από τα τεχνικά συστήματα της όσων συμμετέχουν. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της METRO για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της διεξαγωγής της εν λόγω ενέργειας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια.

8.4. Η METRO δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου τους, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των μηνυμάτων (sms), β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον ιστότοπο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

8.5. Κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες  οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως.

8.6. Η METRO δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών της εφαρμογής ή και άλλων ιστοτόπων, στις οποίες παραπέμπει η εφαρμογή μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση άλλων ιστοτόπων, οι χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την αντίστοιχη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οι Διοργανώτριες  εταιρείες METRO και ΠΡΟΚΤΕΡ υιοθετούν ή απλώς αποδέχονται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στους οποίους ο ιστότοπος παραπέμπει ή/και συνδέονται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

8.7. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του ιστότοπου ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από την ενέργεια και η METRO θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, η METRO θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει χωρίσει παραβιάσει ή καταστρατηγήσει οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, η METRO θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).

8.8. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από τη METRO παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε η METRO  θα έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό ακόμη κι αφού έχει ανακηρυχθεί ο νικητής ή έχει ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου του. Σε περίπτωση δε που του έχει παραδοθεί το δώρο,  η METRO θα δικαιούται εντός 15 ημερών από την παράδοση αυτού να διεκδικήσει την επιστροφή του δώρου από το νικητή εντός πέντε (5) ημερών από τη σχετική ειδοποίησή του.

8.9. Οι συμμετέχοντες στον παρόντα Διαγωνισμό, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι η METRO και ΠΡΟΚΤΕΡ ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιοδήποτε τυχόν πραγματικό ή νομικό ελάττωμα της προσφοράς της ενέργειας, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά ή / και βλάβη τυχόν προκληθεί στο νικητή (από τη χρήση του, για ακύρωση ή αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας παραλαβής του δώρου για οποιονδήποτε λόγο καθώς και για κάθε σωματική ή/και ηθική ή/και άλλη βλάβη ή/και ζημία ή/και δαπάνη τυχόν υποστεί/-ούν οι συμμετέχοντες και δη οι νικητής από και κατά την πραγματοποίησή της (άλλως ρητά παραιτούνται με το παρόν από οποιαδήποτε σχετική του απαίτηση ή/και δικαίωμα ή/και αξίωση).

8.10. Η ευθύνη της METRO περιορίζεται στη διαδικασία συλλογής των συμμετοχών, διενέργειας του διαγωνισμού και ανάδειξης του νικητή, ενημέρωσης του νικητή. Η ευθύνη της ΠΡΟΚΤΕΡ περιορίζεται στη διάθεση στο νικητή του δώρου. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται. Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται με αιτία τον Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π. έναντι των METRO και η ΠΡΟΚΤΕΡ Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των METRO και ΠΡΟΚΤΕΡ περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Οι METRO  και η ΠΡΟΚΤΕΡ δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό ή τα δώρα.

 1. Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της METRO και της ΠΡΟΚΤΕΡ.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Αθήνας.

 1. Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό αποτελεί επίσημη δήλωση περί γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των όρων του από τους συμμετέχοντες  σε αυτόν και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή/και δικαίωμα, οικονομικό ή άλλο, έναντι  της METRO και της ΠΡΟΚΤΕΡ.

 1. Γενικοί Όροι.

12.1 Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο www.mymarket.gr και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση.

12.2 Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

12.3 Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

Γνωστοποίηση αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Με την συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες αποδέχονται και τη μεταβίβαση των παρακάτω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις συνδιοργανώτριες εταιρείες, βάσει των παρακάτω, καθώς αυτή απαιτείται προκειμένου να μπορέσουν να επικοινωνήσουν με τον νικητή και να του αποστείλουν το δώρο του.

Η Διοργανώτρια συμμορφούμενη με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής ΔΠΧ) και την σχετική νομοθεσία, ενημερώνει, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, με την παρούσα όλα τα φυσικά πρόσωπα – συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, για τα εξής:

13.1 Φύση και συλλογή ΔΠΧ : Τα ΔΠΧ που επεξεργαζόμαστε είναι οι πληροφορίες που μας παρέχετε οι ίδιοι κατά τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό. Ειδικότερα, οι πληροφορίες αυτές αφορούν στον αριθμό κινητού τηλεφώνου και προαιρετικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Συμμετέχοντα. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από τη NovelTech (Εκτελούσα την Επεξεργασία), για την διενέργεια των κληρώσεων και την ανάδειξη του νικητή του δώρου. Στα ως άνω δεδομένα έχει πρόσβαση (α) η Improvise (Εκτελούσα την Επεξεργασία), υπεύθυνη για τα ηλεκτρονικά συστήματα/εφαρμογές του διαγωνισμού και (β) η Metro, υπεύθυνη για τη διοργάνωση του διαγωνισμού.

13.2 Σκοπός επεξεργασίας ΔΠΧ : Η Εταιρεία και οι Εκτελούσες την Επεξεργασία επεξεργάζονται τα ως άνω ΔΠΧ αποκλειστικά για τη διενέργεια του διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για την ανάδειξη του νικητή και την παραλαβή του δώρου από την Εταιρεία.

Μετά την κλήρωση, το τηλέφωνο του νικητή και συγκεκριμένα τα δύο πρώτα και τα τρία τελευταία ψηφία του αριθμού θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο www.mymarket.gr/diagonismos-oralb

13.3 Αποθήκευση ΔΠΧ: Τα ως άνω υπό στοιχείο Α δεδομένα τηρούνται από την Εταιρεία (και τις Εκτελούσες την Επεξεργασία) και δε διαβιβάζονται περαιτέρω.

13.4 Χρόνος τήρησης ΔΠΧ : Μέχρι 18 μήνες από τη λήξη του διαγωνισμού, για την περίπτωση που υπάρξουν επιλαχόντες ή κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του ή κάποιος προσβάλει το διαγωνισμό.

13.5 Άσκηση δικαιωμάτων Υποκειμένων ΔΠΧ : μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή όλα τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία δικαιώματά σας, ήτοι το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν, το δικαίωμα ενημέρωσης και λήψης αντιγράφου αυτών, το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων, το δικαίωμα διαγραφής αυτών, το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα να λάβετε τα ΔΠΧ που σας αφορούν και να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Διευκρινίζεται ότι καθώς η παροχή των δεδομένων σας γίνεται για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, η άρνηση παροχής των απαραίτητων για τη διενέργεια του διαγωνισμού δεδομένων, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτόν.

 

Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον κρίνετε ότι θίγεστε από την επεξεργασία των ΔΠΧ που σας αφορούν.

Η Εταιρεία και οι Εκτελούσες την Επεξεργασία δηλώνουν ότι τα ως άνω ΔΠΧ που επεξεργάζονται είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για τους σκοπούς της εν λόγω επεξεργασίας, όπως ειδικότερα περιγράφεται στους όρους του διαγωνισμού. Επίσης, η Εταιρεία και οι Εκτελούσες την Επεξεργασία έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των ως άνω ΔΠΧ.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@metro.com.gr

 

Αλλαγές στην Δήλωση

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να τροποποιούμε την Δήλωση για να την προσαρμόσουμε σε αλλαγές στις υπηρεσίες μας και στον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν αυτή η Δήλωση τροποποιηθεί, θα σας ενημερώσουμε σχετικά και θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτό είναι αναγκαίο. Οι τροποποιήσεις θα εφαρμόζονται από το χρόνο κοινοποίησής τους σε εσάς.

Επικοινωνία μαζί μας και ερωτήσεις

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτήν την Δήλωση Προστασίας Απορρήτου ή οποιοδήποτε δεδομένο το οποίο έχει συλλεγεί βάσει αυτής, μπορείτε να επικοινωνήσετε αποστέλλοντας e-mail στο privacy@metro.com.gr.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα 115 23, τηλ. 210-6475600, e-mail: complaints@dpa.gr.