Διαγωνισμός instore Nivea

Η εταιρία με την επωνυμία Beiersdorf Hellas ΑΕ με έδρα στο Μαρούσι, στην οδό Θεοτοκοπούλου 4, με Α.Φ.Μ. 098004327 (καλούμενη εφεξής η «Διοργανώτρια») σε συνεργασία με την METΡΟ ΑΕΒΕ με έδρα στην Μεταμόρφωση, στην οδό Σώρου 1, καλούμενη εφεξής η «Συν-Διοργανώτρια»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο NIVEA – ΒΟΥΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαγωνισμός (εφεξής η «Ενέργεια») στα φυσικά καταστήματα που λειτουργούν υπό τα διακριτικά σήματα της Μy Μarket (εφεξής τα «Καταστήματα») σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής.

1. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στην ενέργεια έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι ή διαμένοντες την Ελλάδα, φυσικά πρόσωπα, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας τους. Εξαιρούνται από τη συμμετοχή οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι της Διοργανώτριας και της Συν-Διοργανώτριας εταιρίας καθώς και οι συγγενείς τους α' και β' βαθμού, οι σύζυγοί τους η οποιοσδήποτε σχετίζεται επαγγελματικά με την εν λόγω ενέργεια. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει μέχρι μία (Ι) φορά στη κλήρωση, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει την αποδοχή των παρόντων όρων που διέπουν την ενέργεια.

2.Τρόπος Συμμετοχής/ Μηχανισμός Ενέργειας: Για να συμμετάσχει κάποιος που έχει το σχετικό κατά τα ανωτέρω δικαίωμα στην ενέργεια, θα πρέπει να επισκεφτεί ένα κατάστημα της αλυσίδας My Market. Η συμμετοχή στην Ενέργεια μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν αγοράς τουλάχιστον ενός (1) προϊόντος αντηλιακού σώματος NIVEA SUN από το Κατάστημα. Με την αγορά του προϊόντος παραλαμβάνετε από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του καταστήματος ένα δελτίο συμμετοχής στην Ενέργεια, το οποίο συμπληρώνετε και ρίχνετε στο ειδικό κυτίο που θα βρείτε στον ίδιο χώρο. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εξασφαλίσει δωρεάν μία συμμετοχή άπαξ για όλη την Διάρκεια της Ενέργειας παραλαμβάνοντας το ειδικό κουπόνι συμμετοχής από τα γραφεία του Διοργανωτή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα –Παρασκευή 9.00 – 17.00). Με την πλήρη και ευκρινή συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων του κουπονιού, την επιλογή του «tickbox» περί αποδοχής των παρόντων Όρων και ακολούθως την τοποθέτηση αυτού στην κάλπη που θα υπάρχει στο καταστήματα ο ενδιαφερόμενος συμμετέχει αυτομάτως στην κλήρωση. Όλοι οι συμμετέχοντες στην κλήρωση θα πρέπει να έχουν διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους.

3. Διάρκεια Ενέργειας/ Κλήρωση Νικητή: Ως διάρκεια διεξαγωγής της ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 και ώρα 09:00 έως και την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023 στις 21:00. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά την πάροδο της ως άνω ημερομηνίας και ώρας λήξης, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή και δεν θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. Τυχόν υποβληθείσες συμμετοχές μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα λήξης θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

4. Κλήρωση/Ανάδειξη Νικητών: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της αλυσίδας METRO ΑΕΒΕ παρουσία συμβολαιογράφου και εκπροσώπων της Διοργανώτριας και της ΣυνΔιοργανώτριας εταιρίας την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023 και ώρα 12:00 και τα μικρά ονόματα με το αρχικό γράμμα του επιθέτου των νικητών θα ανακοινωθούν στο ευρύ κοινό μέσω της ιστοσελίδας της ΣυνΔιοργανώτριας, ενώ θα παραμείνουν αναρτημένα έως και την Παρασκευή 11 Αυγούστου. Θα κληρωθούν 20 νικητές οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα (1) διαδικτυακό σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών, και αντίστοιχα οι 5 αναπληρωματικοί τους. Οι νικητές θα ενημερωθούν από τη Διοργανώτρια για το χρόνο και τον τρόπο παραλαβής των δώρων τους μέσω τηλεφώνου μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, σταθερό ή/και κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των δώρων. Στην περίπτωση που κάποιος από τους Νικητές των δώρων δεν ανταποκριθεί για οποιοδήποτε λόγο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών για να αποδεχθεί και παραλάβει το Δώρο του, τότε ο συγκεκριμένος Νικητής χάνει το δικαίωμά του επί του Δώρου και ο Διοργανωτής θα προβεί στην αντικατάσταση αυτού από τον πρώτο κατά σειρά κλήρωσης Αναπληρωματικό, ο οποίος θα πρέπει να αποδεχθεί το δώρο του εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση που οι ως άνω ταχθείσες προθεσμίες περάσουνε άκαρπες και κάποιος είτε από τους Νικητές είτε από τους Αναπληρωματικούς δεν αποδεχθούν εγκαίρως το Δώρο, τότε το Δώρο που τους αναλογεί απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι του Διοργανωτή ή και της ΜΕΤΡΟ AEBE. Σε περίπτωση που οι νικητές δεν ανταποκριθούν, αμελήσουν, αδιαφορήσουν, αρνηθούν το δώρο που δικαιούνται ή καταστεί αδύνατη η επικοινωνία μαζί τους για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπο τους, χάνουν οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμα τους όσον αφορά το δώρο αυτό. Στην περίπτωση αυτή, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τα άτομα αυτά και να επικοινωνήσει με τους αναπληρωματικούς νικητές οι οποίοι θα ειδοποιηθούν με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω σχετικά με τη παραλαβή του δώρου. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της Διοργανώτριας, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ενδεικτικά και το κλείσιμο καταστήματος ή η εν γένει αδυναμία διενέργειας ή ολοκλήρωσης της Ενέργειας για λόγους αποφυγής διασποράς του νέου κορωνοϊού, η τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει στους νικητές δώρα ούτε εναλλακτικά δώρα, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικών δώρων οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

Έως και την Παρασκευή 11 Αυγούστου τα ονόματα των τυχερών θα παραμείνουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα υπό www.mymarket.gr (ο «Διαδικτυακός Τόπος») κατά τα προβλεπόμενα ανωτέρω στον Όρο 4.

5. Δώρα Κλήρωσης: Θα κληρωθούν 20 νικητές οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα (1) διαδικτυακό σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με μετρητά. Μετά την αποστολή των δώρων στους νικητές της κλήρωσης, η Διοργανώτρια και η ΣυνΔιοργανώτρια εταιρία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ελαττώματα του προϊόντος που θα αποκτήσουν οι νικητές βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή και συνοδεύονται από την εγγύηση του κατασκευαστή εάν και εφόσον υπάρχει και ουδεμία ευθύνη φέρουν σχετικά με την ποιότητα, καταλληλόλητα και/ή τη χρήση αυτών. Η αποστολή των δώρων θα πραγματοποιηθεί στους νικητές μετά την τηλεφωνική επικοινωνία ως περιγράφεται παραπάνω.

Μη εκχώρηση. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα αντικατάστατα, δεν εκχωρούνται σε τρίτους, ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται

6. Προσωπικά Δεδομένα: Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην Ενέργεια είναι η υποβολή των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, ήτοι ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), τα οποία συλλέγονται από την Διοργανώτρια και την ΣυνΔιοργανώτρια αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής της ενέργειας, διενέργειας της κλήρωσης, ανάδειξης των νικητών και των αναπληρωματικών και την αποστολή των δώρων στους νικητές.

Ειδικότερα, τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, τα οποία είναι τα απολύτως απαραίτητα και πρόσφορα για την πραγματοποίηση της παρούσας Ενέργειας, συλλέγονται από τη Συν-Διοργανώτρια αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς διεξαγωγής του διαγωνισμού και διενέργειας της κλήρωσης για την ανάδειξη των νικητών. Κατόπιν τούτου, τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που δεν έχουν αναδειχθεί νικητές ή αναπληρωματικοί, τα οποία συλλέγει η Συν-Διοργανώτρια, θα καταστρέφονται αμεληττί και με ασφάλεια από την Συν-Διοργανώτρια, Τα προσωπικά στοιχεία νικητών ή/και επιλαχόντων που τυχόν συγκεντρωθούν μετά την κλήρωση για την διάθεση ή/και αποστολή των δώρων θα διαβιβαστούν στη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή των δώρων στους νικητές. Θα καταστραφούν δε ολοσχερώς και με ασφάλεια εντός τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης των δώρων. Η Διοργανώτρια δεν λαμβάνει γνώση ούτε συλλέγει προσωπικά δεδομένα των λοιπών συμμετεχόντων στην παρούσα Ενέργεια, οι οποίοι δεν αναδείχθηκαν νικητές ή αναπληρωματικοί κατά την κλήρωση. Η Διοργανώτρια θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα των νικητών αποκλειστικά και μόνο στην εταιρεία ταχυμεταφορών Mass Courier για σκοπούς παράδοσης των δώρων. Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Διοργανώτρια μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων που βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://www.beiersdorf.gr/meta-pages/privacy-policy.

7. Ανάκληση Προκήρυξης - Τροποποίηση Όρων: Η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Ενέργειας ή να τροποποιήσει μονομερώς και κατά την απόλυτη κρίση της τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας της Ενέργειας).

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία: Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την Ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 

Αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής!