Εύρεση πλησιέστερου καταστήματος

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MICROSITE MAMAs LAUNDRY 

Η εταιρεία Metro A.E.B.E. (Σωρού 1 Μεταμόρφωση), εφ’ εξής Διοργανώτρια, διοργανώνει  στην ιστοσελίδα των My market   https://www.mymarket.gr ) τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο “Mama’s Laundry”  (εφεξής «Διαγωνισμός ») σύμφωνα με τους παρόντες όρους συμμετοχής (εφεξής «Όροι »)        .

  1. Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής 

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσα φυσικά πρόσωπα είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, είναι χρήστες του Internet, και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Με την συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του Διαγωνισμού, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο https://www.mymarket.gr καθόλη τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται στον όρο 2.

2.2. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, (β) οι εργαζόμενοι της εταιρίας με την επωνυμία Henkel Hellas ABEE Κύπρου 23 Μοσχάτο (γ) τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

2.3. Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού για τους συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές, και θα ευθύνονται απέναντι στη Διοργανώτρια για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτήν από τυχόν ψευδείς δηλώσεις. Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες. Η συμμετοχή ωστόσο στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων.

  1. Διάρκεια του Διαγωνισμού

3.1. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 26/2/2020 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») ώρα 10:00, έως και τις 10/3/2020, ώρα 17:00 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). 

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια διεξαγωγής του εν λόγω Διαγωνισμού κατόπιν σχετικής ανακοίνωσής της στον ιστότοπο https://www.mymarket.gr . Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της.

3.2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του παρόντος Διαγωνισμού καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή. Οι ήδη υποβληθείσες συμμετοχές μετά τη πάροδο της λήξης του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν επάγονται αποτελέσματα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

4.Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

4.1. Ο χρήστης για να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό θα πρέπει κατά την επίσκεψή του στη σελίδα των “My market” https://www.mymarket.gr/ Neomat να επισκεφθεί το link https://www.mymarket.gr/ NeomatΣτην συνέχεια καλείται να δηλώσει αν είναι Μαμά ή Φοιτητής / εργένης και να δώσει μια απάντηση σχετικά με το πόσες πλύσεις σου εξασφαλίζει το υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων Neomat Giga Pack και να υποβάλλει την αίτησή του προσθέτοντας και τα στοιχεία επικοινωνίας του.

 4.2. Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει με μια (1) μόνο συμμετοχή στον διαγωνισμό. 

4.3. Η Διοργανώτρια θα ελέγχει τις συμμετοχές και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό όσες κατά τη κρίση της συμμετοχές περιλαμβάνουν σχόλια που δεν σχετίζονται με τον Διαγωνισμό ή θεωρούνται άσεμνες ή προσβλητικές ή δυσφημιστικές για την Διοργανώτρια και τα προϊόντα της.

  1. Εγκυρότητα συμμετοχής

Για την ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού θα υποβάλλονται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 ανωτέρω, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή ή/και των τυχόν τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα ή τρίτο στα συστήματα του Διοργανωτή ή/ και των εν λόγω τρίτων ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή ή και των εν λόγω τρίτων, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

  1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού – Δώρα

6.1. Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, όλες οι έγκυρες, σύμφωνα με τα παραπάνω, δηλώσεις συμμετοχής, θα συγκεντρώνονται σε ειδικό αρχείο (excel) της METRO ΑΕΒΕ και θα λαμβάνουν αύξοντα αριθμό.

6.2. Οι νικητές του διαγωνισμού θα προκύψουν μετά από ηλεκτρονική κλήρωση. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος (εφαρμογής), το οποίο εξασφαλίζει το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία ανάδειξης του νικητή μεταξύ όσων έχουν εγκύρως συμμετάσχει στον Διαγωνισμό. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει την Τρίτη 17/03/2020 και ώρα 14:00, στα γραφεία της Redirect (Παναγή Τσαλδάρη 20, Μελίσσια, 15127), μεταξύ των κατά τα ως άνω εγκύρως συμμετεχόντων, και θα αναδείξει σαράντα (40 ) Νικητές και δεκαπέντε (15) αναπληρωματικούς. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην σελίδα https://www.mymarket.gr/ Neomat και θα σταλεί email στους τυχερούς νικητές.

6.3. Τα δώρα είναι 10 πακέτα μπουγάδας όπου 10 τυχεροι θα κερδίσουν τα φρεσκοπλυμμένα ρούχα στην πόρτα τους. Η εταιρεία VALIDUS είναι υπεύθυνη να παραλάβει την μπουγάδα των νικητών μέχρι 20Kg και να την επιστρέψει πλυμένη και σιδερωμένη εντός 5 ημερών στην ίδια διεύθυνση που οι νικητές θα έχουν δηλώσει.  Επιπλέον 10 νικητές θα κερδίσουν από ένα ποδήλατο ΜΑTRIX κατάλληλο για χρήση μέσα στην πόλη, αλουμινένιο, αξιόπιστο και με επάρκεια ανταλλακτικών, αποτελεί μια πλήρη πρόταση καθώς διαθέτει φτερά, σχάρα και φώτα εμπρος πίσω, για άντρες και γυναίκες. Επίσης ακόμη 20 νικητές θα κερδίσουν από ένα σετ με προϊόντα Neomat Giga Pack 75μεζ. (το κάθε σετ περιλαμβάνει 3 συσκευασίες Neomat Giga Pack 75μεζ.) Tα δώρα θα δοθούν από την HENKEL HELLAS ABEE η οποία συμμετέχει ως δωροθέτης στον διαγωνισμό, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία VALIDUS.

6.4. Τα ονοματεπώνυμα των Νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο https://www.mymarket.gr/ Neomat.. Επίσης, οι τυχεροί θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς και με email. Θα πρέπει να απαντήσουν με τα στοιχεία τους (όνομα, επώνυμο, σταθερό ή/και κινητό τηλέφωνο), ώστε να γίνει η ενημέρωση σχετικά με τη συμμετοχή και την αποστολή των δώρων. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων δεν έχει δηλώσει ορθά τα στοιχεία επικοινωνίας του. 

6.5. Το κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται μόνο μια συμμετοχή.

6.6. Η HENKEL HELLAS ΑΒΕΕ θα λάβει μόνον τα ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας των νικητών προκειμένου να φροντίσει την αποστολή των δώρων. Η εταιρεία HENKEL HELLAS ΑΒΕΕ αναλαμβάνει, με δικά της έξοδα να παραδώσει τα δώρα στους νικητές μέχρι 10/4/2020. Η HENKEL HELLAS ΑΒΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους Νικητές την αποστολή στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου) για την παραλαβή του δώρου με σκοπό την ταυτοποίηση των προσώπων ώστε να είναι δυνατή η αποστολή των δώρων στην σωστή διεύθυνση. Αν οποιοσδήποτε Νικητής, εντός ενός (1) μήνα μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, αρνηθεί το δώρο του ή δεν εμφανιστεί για την παραλαβή του για οποιοδήποτε λόγο, τότε η HENKEL HELLAS ABEE απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και ο νικητής δεν έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει άλλο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή αποζημίωση. Εφ’ όσον εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος ο νικητής δεν παραλάβει το δώρο κατά τα ανωτέρω, η HENKEL HELLAS ABEE θα καλέσει τον αμέσως επόμενο αναπληρωματικό. Εάν εντός δέκα (10) ημερών απ’ όταν ειδοποιηθεί δεν παραλάβει το δώρο του για τον οποιονδήποτε λόγο, ο αναπληρωματικό νικητής ομοίως δεν έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει άλλο αντίτιμο ή αποζημίωση. 

6.7. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της METRO ΑΕΒΕ και της HENKEL HELLAS ΑΒΕΕ.  παύει να υφίσταται. Η METRO ΑΕΒΕ και η HENKEL HELLAS ABEE δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων δη έναντι των Νικητών.

  1. Ευθύνη

7.1. Οι εταιρείες METRO ΑΕΒΕ και HENKEL HELLAS ABEE δε φέρoυν καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του δώρου εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής μεταφορά σχετικές με το δώρο. Επίσης, οι εταιρείες METRO ΑΕΒΕ και HENKEL HELLAS ABEE δεν φέρουν καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύνανται να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της.

7.2 Οι εταιρείες METRO ΑΕΒΕ και HENKEL HELLAS ABEE δε φέρουν καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, και δη οι Νικητές, δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής των δώρων.

7.3. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η λήψη από τα τεχνικά συστήματα της όσων συμμετέχουν. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας και της HENKEL HELLAS ABEE για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της διεξαγωγής της εν λόγω ενέργειας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια.

7.4. H METRO ΑΕΒΕ δεν φέρει  καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου τους, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον ιστότοπο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

7.5. Κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες  οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως. 

7.6. Η Διοργανώτρια  METRO ΑΕΒΕ δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών της εφαρμογής ή και άλλων ιστοτόπων, στις οποίες παραπέμπει η εφαρμογή μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση άλλων ιστοτόπων, οι χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την αντίστοιχη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οι  εταιρείες METRO ΑΕΒΕ και HENKEL HELLAS ΑΒΕΕ υιοθετούν ή απλώς αποδέχονται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στους οποίους ο ιστότοπος παραπέμπει ή/και συνδέονται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο. 

7.7. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του ιστότοπου ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από την ενέργεια και η METRO ΑΕΒΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει  το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, οι Διοργανώτρια εταιρεία METRO ΑΕΒΕ θα δικαιού νται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει χωρίσει παραβιάσει ή καταστρατηγήσει οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, η Διοργανώτρι εςα  εταιρεία  METRO ΑΕΒΕ θα δικαιού νται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).

7.8. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από την Διοργανώτρια  εταιρεία METRO ΑΕΒΕ παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε η METRO ΑΕΒΕ  θα έχει το δικαίωμα να αποκλείσει  τελείως από το Διαγωνισμό ακόμη κι αφού έχουν ανακηρυχθεί οι νικητές ή έχουν ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου τους. Σε περίπτωση δε που τους έχει παραδοθεί το δώρο, οι εταιρείες METRO ΑΕΒΕ και HENKEL HELLAS ΑΒΕΕ θα δικαιούνται εντός 15 ημερών από την παράδοση αυτού να διεκδικήσουν την επιστροφή του δώρου από το νικητή στην άριστη κατάσταση που του παραδόθηκε με έξοδα του ιδίου εντός πέντε (5) ημερών από τη σχετική ειδοποίησή του.

7.9. Οι συμμετέχοντες στον παρόντα Διαγωνισμό, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι οι εταιρείες METRO ΑΕΒΕ και HENKEL HELLAS ΑΒΕΕ ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιοδήποτε τυχόν πραγματικό ή νομικό ελάττωμα της προσφοράς της ενέργειας, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά ή / και βλάβη τυχόν προκληθεί στους νικητές (από τη χρήση του, για ακύρωση ή αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας παραλαβής του δώρου για οποιονδήποτε λόγο καθώς και για κάθε σωματική ή/και ηθική ή/και άλλη βλάβη ή/και ζημία ή/και δαπάνη τυχόν υποστεί/-ούν οι συμμετέχοντες και δη οι νικητές από και κατά την πραγματοποίησή της (άλλως ρητά παραιτούνται με το παρόν από οποιαδήποτε σχετική τους απαίτηση ή/και δικαίωμα ή/και αξίωση). Ιδιαιτέρως η HENKEL HELLAS ΑΒΕΕ συμμετέχει μόνον ως δωροθέτης στον διαγωνισμό, την διοργάνωση του οποίου έχει η εταιρεία ΜΕΤRO AEBE, και ουδεμία ευθύνη έχει για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά προκύψει εξ αυτού και δεν αφορά σε θέματα παράδοσης /παραλαβής των δώρων, δεδομένου ότι είναι το μόνο σημείο συμμετοχής της στο διαγωνισμό.

  1. Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία 

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της ΜΕTRO AEBE και της HENKEL HELLAS ΑΒΕΕ. 

  1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Αθήνας.

  1. Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό αποτελεί επίσημη δήλωση περί γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των όρων του από τους συμμετέχοντες  σε αυτόν και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή/και δικαίωμα, οικονομικό ή άλλο, έναντι των  εταιριών METRO ΑΕΒΕ και HENKEL HELLAS ΑΒΕΕ.

Προσωπικά Δεδομένα

  1. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η METRO AEBE στο βαθμό που προβαίνει σε επεξεργασία των ως άνω δηλωθέντων προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων, θα τηρήσει  τα στοιχεία των Συμμετεχόντων σε βάση δεδομένων, προκειμένου να διεκπεραιώσει  τη διαχείριση της κλήρωσης και για τους σκοπούς ανάδειξης των νικητών και αποστολής σε αυτούς των Δώρων.  Μετά την ολοκλήρωση ανάδειξης των νικητών & παράδοσης των δώρων τα δεδομένα αυτά καταστρέφονται. 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κώδικας, ο αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου του Συμμετέχοντα, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν στην σε συνεργάτες των Διοργανωτών που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους αποκλειστικά και μόνο για τον ως άνω σκοπό.

Ειδικά η HENKEL HELLAS ΑΒΕΕ ως δωροθέτης στον διαγωνισμό θα τηρήσει αρχείο μόνο των νικητών με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο και αριθμό σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου του Νικητή, καθώς και ταχυδρομική του διεύθυνση. Η HENKEL HELLAS δύναται να ανακοινώσει τα ονόματα αυτών σε τρίτες συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, οι οποίοι θα ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία. Οι Νικητές ρητώς παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και συναινούν στη χρησιμοποίηση εκ μέρους της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής τους ή της δωροθέτιδος των προσωπικών τους δεδομένων που προκύπτουν από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, καθώς και κατά την αξιοποίηση του Δώρου, με σκοπό να κοινοποιηθούν δημοσίως στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Εφόσον απαιτηθεί, οι Νικητές θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά στην εν λόγω συναίνεση κατά τα ανωτέρω. Μετά την παράδοση του δώρου και την χρησιμοποίηση κατά τα ανωτέρω, η HENKEL HELLAS ΑΒΕΕ θα διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα των Νικητών από το αρχείο της.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στον παρόντα Διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων https://www.mymarket.gr/SpecialPages/Dilosi-aporritou.aspx για λογαριασμό της METRO AEBE και https://www.henkel.gr/terms-of-use-gr?pageID=681264 για λογαριασμό της HENKEL HELLAS ΑΒΕΕ.

Οι Συμμετέχοντες ρητώς παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η ΜΕΤRO AEBE, HENKEL HELLAS ΑΒΕΕ ή και τυχόν τρίτο πρόσωπο τα ως άνω προσωπικά τους δεδομένα στο πλαίσιο του εν λόγω Διαγωνισμού κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενα εκάστη. 

 METRO AEBE και HENKEL HELLAS ΑΒΕΕ δηλώνουν ότι τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα που συλλέγουν είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για τους σκοπούς της εν λόγω επεξεργασίας, όπως περιγράφονται ανωτέρω για εκάστη των εταιρειών διαφορετικά, έχουν δε συλλεχθεί κατόπιν χορήγησης της απαιτούμενης συγκατάθεσης των υποκειμένων στα οποία αυτά αφορούν και πάντα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία των δεδομένων θα λάβει χώρα τηρουμένων των εγγυήσεων της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Η Redirect ως διαχειρίστρια της σελίδας του διαγωνισμού του Διοργανωτή δηλώνει επίσης ότι έχει λάβει όλα τα πρόσφορα μέτρα για την συμμόρφωση προς την κείμενη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Οι διαγωνιζόμενοι διατηρούν τα δικαιώματα, που παρέχονται από τον νόμο και ιδίως το δικαίωμα ενημέρωσης, το δικαίωμα πρόσβασης και το δικαίωμα αντιρρήσεως της εν λόγω επεξεργασίας. Επομένως, εάν ο οποιοσδήποτε Συμμετέχων επιθυμεί να μάθει περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρησιμοποίησης των προσωπικών δεδομένων του ή εάν επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση, να επικαιροποιήσει, να διαγράψει ή να διορθώσει τα δηλωθέντα προσωπικά δεδομένα, ή εάν επιθυμεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, να προβάλει οποιαδήποτε αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για νόμιμους λόγους, ή να ενημερωθεί για τους εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων, μπορεί να επικοινωνήσει με τους Διοργανωτές αποστέλλοντας μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@metro.com.gr και dataprotection_greece@henkel.com

ΠΙΣΩ