Εύρεση πλησιέστερου καταστήματος

Προδιαγραφή My market

Στα My market τα φρούτα και τα λαχανικά αποτελούν βασικό τομέα στον οποίο ως εταιρεία επιδιώκουμε την υψηλή ποιότητα, δημιουργώντας παράλληλα και τις προδιαγραφές ασφάλειας τους. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξή του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου ασφάλειας "ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΠΕΡΟΧΗΣ ΣΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΜΑΣ" για τα φρούτα και τα λαχανικά, στοχεύει να συνδυάσει τη φρεσκάδα, την ασφάλεια, την υγιεινή, τον σεβασμό στο περιβάλλον και τη σωστή πληροφόρηση των καταναλωτών.

Το Πρωτόκολλο Ασφαλείας μας είναι το επίσημο σύστημα επιλογής και ελέγχου των παραγωγών και των προμηθευτών μας και εφαρμόζεται σε όλους τους Έλληνες αγρότες και όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας και διακίνησης ελληνικών αγροτικών προϊόντων, φρούτων και λαχανικών, οι οποίες αποτελούν το δίκτυο προμηθευτών μας.

Τρόπος καλλιέργειας – Προδιαγραφή

Οι καλλιεργητικές τεχνικές και φροντίδες που εφαρμόζονται στο αγροτεμάχιο έως την συγκομιδή του εν λόγω προϊόντος, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεντρικό σύστημα του πρωτοκόλλου και είναι εναρμονισμένες με τις παγκόσμιες και τις εθνικές απαιτήσεις Ορθής Γεωργικής Πρακτικής καθώς και με τις εγκεκριμένες εθνικές κατευθυντήριες καλλιεργητικές οδηγίες.

Ο παραγωγός ακολουθεί τις οδηγίες της τεχνικής στήριξης του τμήματος Πιστοποιήσεων της MODUS DSC και έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα ούτως ώστε να καλύπτονται στο σύνολό τους οι απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των τροφίμων και των εργαζομένων κατά την ανάπτυξη της καλλιέργειας.

Οι καλλιεργητικές φροντίδες που εφαρμόστηκαν κατά την παραγωγή, συγκομιδή και τυποποίηση των φρούτων και λαχανικών μας είναι απολύτως εγκεκριμένες βάσει των προδιαγραφών που προβλέπει το Πρωτόκολλου Ασφάλειας φρούτων και λαχανικών των My market.

Ειδικότερα τα My market απαιτούν από τους συνεργαζόμενους παραγωγούς να τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Τήρηση Αρχείων
 • Διαθέσιµα αρχεία για την ολοκλήρωση κάθε ελέγχου ή επιθεώρησης.
 • Έγγραφη δέσμευση αποδοχής επιθεωρήσεων είτε εσωτερικών είτε εξωτερικών, τακτικών ή έκτακτων.
 • Τεκμηριωμένα αρχεία αποτελεσµατικής εφαρµογής διορθωτικών ενεργειών (Μη Συµµορφώσεων).

Διαχείριση αγροτεµαχίων

 • Εφαρµογή  συστήµατος  κωδικοποίησης αγροτεµαχίων.
 • Εφαρμογή συστήµατος καταγραφής της παραγωγής ανά καλλιεργούµενο αγροτεµάχιο.
 • Καταλληλότητα περιοχής για την καλλιέργεια των εγγεγραµµένων φυτικών ειδών.
 • Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος στα καλλιεργούµενα αγροτεµάχια. 

Πολιτική για την υγιεινή και την ασφάλεια

 • Δέσμευση υλοποίησης της πολιτικής της εταιρείας για την υγιεινή και την ασφάλεια του προϊόντος - χώρου παραγωγής.  
 • Έγγραφες οδηγίες για την υγιεινή και την ασφάλεια.
 • Επαρκής εξοπλισµός για πρώτες βοήθειες π.χ. Φαρµακείο.
 • Απαραίτητο εξοπλισµό ατοµικής  προστασίας για όσους εφαρµόζουν τα ΦΠΠ.   
 • Προειδοποιητικές σηµάνσεις στους χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος ατυχήµατος.
 • Διαθέσιµες  οδηγίες για την ασφαλή χρήση επικίνδυνων ουσιών και εξοπλισµού.

Προστασία περιβάλλοντος

 • Καθαρές εγκαταστάσεις από υλικά που δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον και δεν εγκυμονούν κινδύνους για την υγιεινή ασφάλεια των προϊόντων.
 • Εφαρµογή µεθόδων που συµβάλλουν στην αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Λήψη κατάλληλων µέτρων για την προστασία της πανίδας της περιοχής.
 • Προστασία από τη δραστηριότητα της µονάδας της βιοποικιλότητας της περιοχής.
 • Διατήρηση των ακαλλιέργητων ζωνών γύρω από τις καλλιεργούµενες εκτάσεις.
 • Διαχείριση κενών συσκευασιών ΦΠΠ ώστε να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον, χωρίς έκθεση ανθρώπων προς αυτά.
 • Απαγόρευση επαναχρησιµοποίησης των κενών περιεκτών ΦΠΠ για άλλους λόγους.
 • Χρήση συστηµάτων συλλογής και ανακύκλωσης των κενών συσκευασιών ΦΠΠ.

Παράπονα

 • Κοινοποίηση παραπόνων των καταναλωτών My market στον παραγωγό.
 • Τεκμηριωμένη διαδικασία κοινοποίησης παραπόνων.

Πολλαπλασιαστικό υλικό

 • Χρήση εγκεκριµένου πολλαπλασιαστικού υλικού του εσωτερικού φυτώριου ή της καλλιέργειας.
 • Αρχείο καταγραφών εφαρμογών εσωτερικού φυτώριου λίπανσης και φυτοπροστασίας.
 • Τεκµηρίωση μη χρήσης ΓΤΟ. 

Χρήση Λιπασμάτων - Οργανικών στοιχείων

 • Σύστημα εφαρμογής λιπάνσεων με διασφάλιση της µέγιστης αξιοποίησης θρεπτικών συστατικών.
 • Απαγόρευση χρήσης ακατέργαστων ανθρώπινων λυµάτων για λίπανση των καλλιεργειών.
 • Χρήση με βάση τη σύσταση και την προέλευση των οργανικών λιπασµάτων.
 • Ανάλυση σύστασης χρησιμοποιούμενων λιπασμάτων εµπορίου.
 • Αρχείο απογραφής αποθήκης λιπασμάτων.

Οι καταγραφές των λιπάνσεων περιλαµβάνουν τα παρακάτω:

 • Αναγνωριστικά στοιχεία αγροτεµαχίου
 • Καλλιεργούµενο είδος
 • Ηµεροµηνία εφαρµογής
 • Τύπος λιπάσµατος που χρησιµοποιήθηκε
 • Ποσότητα λιπάσµατος που χρησιµοποιήθηκε
 • Μέθοδος εφαρµογής
 • Ονοµατεπώνυµο υπεύθυνου εφαρµογής
 • Χώρος αποθήκευσης λιπασµάτων με κατάλληλη προστασία για ορθή και ασφαλή διατήρησή τους.

Άρδευση και υδρολίπανση

 • Απαγόρευση χρήσης νερού από υπονόµους για την άρδευση των εγγεγραµµένων καλλιεργειών.
 • Χρήση συστήµατος άρδευσης με εξασφάλιση χρησιµοποίησης των ελάχιστων δυνατών ποσοτήτων νερού.
 • Εργαστηριακή ανάλυση καταλληλότητας του νερού άρδευσης.

Φυτοπροστασία Ν. 4036/12

 • Τήρηση οδηγιών της ετικέτας των Φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ).
 • Φυτοπροστασία µε τη µικρότερη δυνατή δόση των ΦΠΠ.
 • Χρήση κατάλληλων ΦΠΠ για τον στόχο εφαρµογής.
 • Χρήση εγκεκριμένων ΦΠΠ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
 • Ενηµερωµένο αρχείο τιµολογίων αγοράς ΦΠΠ.
 • Διαθέσιµος επίσηµος κατάλογος των εγκεκριµένων ΦΠΠ.
 • Συστάσεις Γεωπόνου µε εµπειρία φυτοπροστασίας των εγγεγραµµένων καλλιεργειών.

Οι καταγραφές των εφαρµογών φυτοπροστασίας περιλαµβάνουν τα παρακάτω:

 • Αναγνωριστικά στοιχεία αγροτεµαχίου
 • Καλλιεργούµενο είδος
 • Ηµεροµηνία εφαρµογής
 • Εµπορική ονοµασία σκευάσµατος που χρησιµοποιήθηκε
 • Δραστική ουσία που χρησιµοποιήθηκε
 • Ποσότητα σκευάσµατος που χρησιµοποιήθηκε
 • Αιτία εφαρµογής
 • Μέθοδος εφαρµογής - µέσο εφαρµογής
 • Ονοµατεπώνυµο υπεύθυνου εφαρµογής
 • Τεχνική εξουσιοδότηση για την επέµβαση
 • Χρόνο αναµονής για συγκοµιδή
 • Εξοπλισµός εφαρµογής των ΦΠΠ σε καλή κατάσταση.
 • Κατάλληλα µέσα αντιµετώπισης ενδεχόµενης µόλυνσης του χρήστη των ΦΠΠ.
 • Κατάλληλος χώρος αποθήκευσης ΦΠΠ με προστασία για την ορθή και ασφαλή διατήρησή τους.
 • Απογραφή της αποθήκης ΦΠΠ.
 • Αποθήκη ΦΠΠ χωρίς ληγμένα ΦΠΠ.

Αναλύσεις υπολειμμάτων ΦΠΠ

 • Εφαρμογή ενδεδειγµένων διαδικασιών, δειγµατοληψία προϊόντος προς εργαστηριακή ανάλυση.
 • Αρχείο εργαστηριακών αναλύσεων υπολειµµάτων ΦΠΠ που ξεπερνούν τα αντίστοιχα MRLs.   
 • Διαπιστευμένο εργαστήριο    αναλύσεων υπολειμμάτων ΦΠΠ κατά ISO 17025 ή άλλο ισοδύναµο πρότυπο.

Απολύµανση εδάφους - υποστρώµατος

 • Τεκµηρίωση χρήσης απολυµαντικών εδάφους.
 • Τήρηση χρονικού ορίου από την εφαρµογή του απολυµαντικού εδάφους έως την σπορά ή τη φύτευση.
 • Εάν γίνεται απολύµανση του υποστρώµατος  καταγράφονται τα παρακάτω:
 • Τοποθεσία εφαρµογής
 • Ηµεροµηνία εφαρµογής
 • Τύπος χηµικού
 • Μέθοδος απολύµανσης
 • Στοιχεία χρήστη
 • Περίοδος αναµονής  έως την σπορά ή φύτευση

Συγκοµιδή

 • Εφαρµογή οδηγιών υγιεινής και ασφάλειας συγκοµιδής του προϊόντος για αποφυγή µόλυνσης του προϊόντος.
 • Καθαρά και απολυμασμένα μέσα συγκομιδής πριν τη χρήση τους.
 • Χρήση μέσων συγκομιδής για άλλους λόγους.
 • Καθαρά και απολυμασμένα εργαλεία πριν τη χρήση τους.
 • Χρήση νερού για πλύσιμο ή πόσιμο με επίσημη δήλωση καταλληλότητας για τέτοια χρήση.
 • Έλεγχος νερού από κατάλληλο εργαστήριο.
 • Καθαρά οχήµατα µεταφοράς των προϊόντων.
 • Πρόσβαση εργαζομένων σε νερό για πλύσιμο χεριών κατά την συγκοµιδή.

Συσκευασία / Αποθήκευση

 • Τήρηση των κανόνων υγιεινής στον χώρο συσκευασίας.
 • Τήρηση των κανόνων υγιεινής στον αγρό.
 • Τήρηση των κανόνων υγιεινής όταν γίνεται σύντοµη αποθήκευση.
 • Ασφαλής αποθήκευση υλικών συσκευασίας προς αποφυγή της μόλυνσης των προϊόντων.
 • Άμεση απομάκρυνση απορριμμάτων συσκευασίας από τον χώρο συσκευασίας ή τον αγρό.
 • Χρήση νερού με χαρακτηριστικά πόσιμου κατά το πλύσιμο της παραγωγής.

Ιχνηλασιμότητα

 • Τοποθέτηση κατάλληλων ετικετών διασφάλισης ταυτοποίησης παρτίδας επί της συσκευασίας.
 • Τήρηση αρχείων που τεκµηριώνουν την τήρηση των νοµοθετικών απαιτήσεων Ιχνηλασιµότητας 

Αρχείο καλλιεργητικών δεδομένων

Κάθε φρούτο και λαχανικό που διατίθεται στα My market συνοδεύεται από ψηφιοποιημένα αρχεία επιτήρησης της καλλιέργειας τα οποία τηρεί ο παραγωγός του.

Η συνδυασμένη εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Ασφαλείας σε συνδυασμό με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και του Ιnternet μας παρέχει τη δυνατότητα να ελέγχουμε κατά την παραλαβή το σύνολο των επεμβάσεων φυτοπροστασίας που έχουν εφαρμοστεί στην καλλιέργεια.

Έτσι μηδενίζεται ο κίνδυνος εισόδου στις αποθήκες μας ενός προϊόντος του οποίου ο χρόνος αναμονής πριν τη συγκομιδή δεν έχει παρέλθει, βάσει όσων ορίζονται με σχετική υπουργική απόφαση από το Υπ. Α. Α. & Τροφίμων κατά την έγκριση κυκλοφορίας του σκευάσματος.

Εκτός του επιτοπίου ελέγχου που πραγματοποιούμε υπάρχουν και τα δεδομένα καλλιέργειας του αγροτεμαχίου (ημερολόγιο αγρού, ψηφιοποιημένες οδηγίες φυτοπροστασίας κτλ). Τα δεδομένα αυτά είναι διαθέσιμα τόσο στα στελέχη της METRO που είναι υπεύθυνα για την παραλαβή των προϊόντων, όσο και στις Ελληνικές ή Ευρωπαϊκές υπηρεσίες, τον ΕΦΕΤ αλλά και σε κάθε καταναλωτή που έχει την ανάλογη επιστημονική ιδιότητα.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω κατά την παραλαβή των φρούτων και των λαχανικών μας, ο ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων δεν εστιάζεται μόνο σε παραμέτρους που αφορούν στις τελικές επεμβάσεις του παραγωγού τους αλλά στο σύνολο των παρεμβάσεων φυτοπροστασίας που εφαρμόσθηκαν στο αγροτεμάχιο τις τελευταίες 160 ημέρες (όριο αναφοράς ασφαλείας εκ του συστήματος) πριν τη συγκομιδή.

Υπεύθυνος συστήματος

Το πρωτόκολλο ασφάλειας φρούτων και λαχανικών «Εγγύηση Υπεροχής στα Φρέσκα μας» σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από το επιστημονικό προσωπικό της MODUS DCS του τμήματος Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων, υπό την εποπτεία του κ. Θανάση Καλύβα και εφαρμόζεται υπό την εποπτεία του Διεύθυνσης  Ποιοτικού Ελέγχου της εταιρίας.

Έλεγχος ασφάλειας προϊόντος

Σε όλα μας τα είδη πραγματοποιούμε, σύμφωνα με την ανάλυση επικινδυνότητας του συστήματος ποιότητας, τακτικές και έκτακτες εργαστηριακές αναλύσεις, τόσο πριν όσο και κατά την παραλαβή των προϊόντων. Οι δειγματοληπτικές παράμετροι  καθορίζονται από τα διεθνή πρότυπα δειγματοληψίας που εφαρμόζονται σε ανάλογες περιπτώσεις.

Παράλληλα ακολουθούμε διασταυρωτικούς ελέγχους κάθε παραστατικού αγοράς των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν στην καλλιέργεια (έλεγχος φορολογικών παραστατικών αγοράς), συγκρίνουμε τα στοιχεία αυτά με τα ψηφιοποιημένα αρχεία φυτοπροστασίας και ακολουθούμε εργαστηριακή ανάλυση υπολειμμάτων. Μέσα από τη διαδικασία αυτή διασταυρώνεται το σύνολο των δραστικών ουσιών που ανιχνεύτηκαν εργαστηριακά με τις δραστικές που χρησιμοποιήθηκαν.

Στόχος μας είναι να μην χρησιμοποιηθούν απαγορευμένες δραστικές ουσίες για κάθε συγκεκριμένη καλλιέργεια και να μην υπάρχει υπέρβαση των επιτρεπτών σύμφωνα με τη νομοθεσία ορίων υπολειμματικότητας φυτοπροστατευτικών ουσιών(MRL).

Διασφαλίσεις Πρωτοκόλλου

Το πρωτόκολλο Ασφάλειας Φρούτων & Λαχανικών εξασφαλίζει για εσάς ότι:

 • Το σύνολο των παραγωγών και των εμπόρων προμηθευτών ελέγχονται συστηματικά μέσα από τακτικούς ή έκτακτους επιτόπιους ελέγχους.
 • Ελέγχονται οι εγκαταστάσεις και οι καλλιεργητικές εκτάσεις.
 • Συντάσσονται εσωτερικές επιθεωρήσεις μέσω των οποίων καθορίζεται και η σύναψη συνεργασίας των My Market με τους προμηθευτές αγροτικών προϊόντων.
 • Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την προδιαγραφή "ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΠΕΡΟΧΗΣ ΣΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΜΑΣ" η συνεργασία διακόπτεται.
 • Όταν ολοκληρωθούν οι εσωτερικές επιθεωρήσεις πιστοποιείται η συμμόρφωση με το πρωτόκολλο μέσα από την έκδοση πιστοποιητικού. Η διάρκεια του πιστοποιητικού αυτού είναι ετήσια.