Εύρεση πλησιέστερου καταστήματος

Μεγαλώνουμε την ομάδα του ΙΤ και αναζητούμε για τα Κεντρικά μας Γραφεία στη Μεταμόρφωση: Μηχανικό Συστημάτων ΙΤ Υποδομών

Ο Μηχανικός Συστημάτων, ασχολείται με τη δημιουργία και την διαχείριση των Υπολογιστικών Κέντρων σε οποιοδήποτε σημείο του Ομίλου λειτουργεί ΙΤ εξοπλισμός. Στόχος του είναι η διατήρηση των πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών του αντικειμένου ευθύνης του στην βέλτιστη δυνατή επιχειρησιακή κατάσταση, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις των εταιρικών αναγκών της METRO και των πελατών της. Η θέση αναφέρεται στον Προϊστάμενο του Τμήματος ΙΤ Υποδομών.

                                                                                         

Αρμοδιότητες θέσης

 • Συμμετέχει στη εκπόνηση προτάσεων για τις ΙΤ υποδομές. Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο ενσωμάτωσης και συνεργασίας τους με την υφιστάμενη υποδομή
 • Υλοποιεί τεχνικά έργα που εισάγουν νέα συστήματα και υπηρεσίες ή αναβαθμίζουν υπάρχουσες υποδομές και αναλαμβάνει την δομημένη κατασκευή ενός νέου server rack ή την αυτοματοποιημένη αναβάθμιση του Λ.Σ. ομάδας υπολογιστών
 • Εγκαθιστά και ρυθμίζει ειδικευμένο εξοπλισμό και υπηρεσίες που αφορούν αποθήκευση, επεξεργασία, και ασφαλή διακίνηση δεδομένων στο σύνολο του Ομίλου
 • Εκτελεί περιοδικούς και δειγματοληπτικούς ελέγχους σωστής λειτουργίας του εξοπλισμού και των παρεχομένων υπηρεσιών στον τομέα του. Διατηρεί logs όπου καταγράφονται και αναλύονται τα διάφορα συμβάντα, και μεριμνά για τον σχεδιασμό των βημάτων της μελλοντικής αναβάθμισης τους
 • Συνεργάζεται αρμονικά με τα υπόλοιπα στελέχη του Τμήματος καθώς και με στελέχη άλλων Τμημάτων και Διευθύνσεων στην υλοποίηση έργων γενικότερου ενδιαφέροντος, ή στην επίλυση τεχνικών και επιχειρησιακών προβλημάτων
 • Παρέχει άμεση και αποτελεσματική τεχνική βοήθεια στα άλλα Τμήματα, λειτουργώντας σε ένα δεύτερο επίπεδο διερεύνησης προβλημάτων και υποστήριξης προς τους τελικούς χρήστες
 • Ενημερώνεται και επιμορφώνεται διαρκώς στον τομέα του. Παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις  και προτείνει καινοτόμες ιδέες και προσεγγίσεις που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες
 • Γνωρίζει τις βασικές λειτουργίες και των υπολοίπων αντικειμένων ευθύνης του Τμήματος, ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώσει με επιτυχία συμπληρωματικά καθήκοντα
 • Παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων και τηρεί τις διαδικασίες που αποσκοπούν στην διατήρηση και επαύξηση του πλέγματος προστασίας των χρηστών, των πληροφοριών και των συστημάτων

Το προφίλ σας

 • Πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ ή ΑΕΙ με κατεύθυνση Πληροφορική
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Σεμινάρια μετά το 2010 σε δύο ή περισσότερες πλατφόρμες Microsoft
 • Λειτουργική εμπειρία σε Microsoft περιβάλλον on premise και στο cloud (AD, Access Rights, Policies, Powershell, System Center, Hyper-V, Exchange, Sharepoint, κλπ)
 • Εμπειρία σε mobile infrastructure και services. Διασύνδεση τους με εγκατεστημένες υπηρεσίες
 • Απαραίτητες βασικές γνώσεις δικτύων. Επιθυμητή εξοικείωση με Cisco πλατφόρμες (switch, router, Call Manager,) και συστήματα monitoring
 • Διάθεση για προσφορά της πνευματικής και χειρωνακτικής εργασίας που απαιτείται για την συντήρηση και επαύξηση των Data Center του Ομίλου
 • Ικανότητα επίλυσης συνθέτων IT προβλημάτων, με δυνατότητα εργασίας ατομικά και συλλογικά σε ομάδες εργασίας
 • Επιθυμία για συνεχή ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας με το περιβάλλον του

Στη METRO προσφέρουμε ένα αξιόπιστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας γεμάτο προκλήσεις!

Θα έχετε ένα ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών καθώς και δυνατότητες εξέλιξης, σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον.

Κωδικός θέσης MCS21

Στείλτε το βιογραφικό σας