Εύρεση πλησιέστερου καταστήματος

Για τα Κεντρικά μας γραφεία στη Μεταμόρφωση αναζητούμε: Προϊστάμενο Εσωτερικού Ελέγχου.

Ο/η Προϊστάμενος/η του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις πολιτικές της εταιρείας και την τήρηση των εσωτερικών διαδικασιών. Αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την επίβλεψη του ελεγκτικού πλάνου, ενώ συντονίζει και ελέγχει τα μέλη της ομάδας του, με στόχο την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος. Η θέση αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού.

Αρμοδιότητες θέσης

 • Ανάπτυξη, σχεδιασμός και επίβλεψη του ελεγκτικού πλάνου, με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας και τη συμμόρφωση με όλες τις εσωτερικές διαδικασίες
 • Συντονισμός και παρακολούθηση του προγράμματος ελέγχων ανά τομέα εργασίας
 • Ενεργή συμμετοχή στη διεξαγωγή της διαδικασίας ελέγχου
 • Αξιολόγηση κινδύνων και σύνταξη σχετικών εκθέσεων με στόχο την ενημέρωση της Διοίκησης
 • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων με στόχο τη συνεχή βελτίωση
 • Παρουσίαση και ανάλυση των ευρημάτων ελέγχου και ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης
 • Συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις για την παρακολούθηση της εφαρμογής των προτύπων και των κανονισμών της εταιρείας
 • Σύνταξη αναφορών για τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και συστηματική ενημέρωση της Διοίκησης
 • Ενεργή συμμετοχή στο σχεδιασμό, την καταγραφή και την αναθεώρηση  των διαδικασιών της εταιρείας
 • Καθοδήγηση, εκπαίδευση και παρακίνηση των μελών της ομάδας του τμήματος με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας τους
 • Συνεχής παρακολούθηση της αγοράς, των βέλτιστων πρακτικών και των εσωτερικών ελεγκτικών προτύπων

Προφίλ υποψηφίου

 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, ως Προϊστάμενος, τουλάχιστον 4 έτη, κατά προτίμηση σε Ελεγκτική εταιρεία ή σε εταιρεία λιανικού εμπορίου
 • Αποδεδειγμένη γνώση των ελεγκτικών προτύπων και διαδικασιών, της νομοθεσίας και των κανονισμών
 • Μεθοδικότητα, επιμέλεια και εξαιρετικές ικανότητες σχεδιασμού
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες (προφορικός και γραπτός λόγος)
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
 • Εστίαση στη λεπτομέρεια και αναλυτικό τρόπο σκέψης
 • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών και επίλυση προβλημάτων
 • Ανεπτυγμένες διοικητικές ικανότητες
 • Ορθή και ανεξάρτητη κρίση
 • Άριστη διαχείριση χρόνου και ιεράρχηση προτεραιοτήτων
 • Πτυχίο BSc/BA Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών
 • Επιθυμητές επαγγελματικές πιστοποιήσεις

Η εταιρεία μας προσφέρει

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
 • Bonus βάσει επίτευξης στόχων
 • Εταιρικό αυτοκίνητο
 • Πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης  
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία

Κωδικός θέσης ‘MHR18’.

Στείλτε το βιογραφικό σας