Εύρεση πλησιέστερου καταστήματος
    ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 


Η εταιρία με την επωνυμία Beiersdorf Hellas ΑΕ με έδρα στο Μαρούσι, στην οδό Θεοτοκοπούλου 4, με Α.Φ.Μ. 098004327 (καλούμενη εφεξής η «Διοργανώτρια») σε συνεργασία με την METΡΟ ΑΕΒΕ με έδρα στην Μεταμόρφωση, στην οδό Σώρου 1, καλούμενη εφεξής η «Συν-Διοργανώτρια»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο HANSAPLAST Διαγωνισμός (εφεξής o «Διαγωνισμός») στα φυσικά καταστήματα που λειτουργούν υπό τα διακριτικά σήματα της Μy Μarket (εφεξής τα «Καταστήματα») σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής.   
Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής, «όροι Συμμετοχής» ή «Όροι») είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο αυτού.
 Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. 
1. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν τα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και υ έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας τους. Τυχόν συμμετοχή ανηλίκου θα απορρίπτεται και δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν. Εξαιρούνται από τη συμμετοχή οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι της Διοργανώτριας και της Συν-Διοργανώτριας εταιρίας καθώς και οι συγγενείς τους α' και β' βαθμού, οι σύζυγοί τους η οποιοσδήποτε σχετίζεται επαγγελματικά με τον εν λόγω Διαγωνισμό. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει μέχρι μία (1) φορά στη κλήρωση, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει  την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων που διέπουν τον Διαγωνισμό . Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων Όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων. H συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι αυστηρά προσωπική και δεν δύναται να μεταβιβασθεί.
2.Τρόπος Συμμετοχής/ Μηχανισμός Διαγωνισμού: Για να συμμετάσχει κάποιος που έχει το σχετικό κατά τα ανωτέρω δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό, θα πρέπει να επισκεφτεί ένα κατάστημα της αλυσίδας My Market. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν αγοράς ενός (1) προϊόντος της μάρκας HANSAPLAST από το Κατάστημα.  Με την αγορά του προϊόντος παραλαμβάνετε από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του καταστήματος ένα δελτίο συμμετοχής στον Διαγωνισμό, το οποίο συμπληρώνετε και ρίχνετε στο ειδικό κυτίο που θα βρείτε στον ίδιο χώρο. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εξασφαλίσει δωρεάν μία (1) συμμετοχή άπαξ για όλη την Διάρκεια του Διαγωνισμού παραλαμβάνοντας το ειδικό κουπόνι συμμετοχής από τα γραφεία του Διοργανωτή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή 9.00 – 17.00).
Με την πλήρη και ευκρινή συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων του κουπονιού, την επιλογή του «tickbox» περί αποδοχής των παρόντων Όρων  και ακολούθως την τοποθέτηση αυτού στην κάλπη που θα υπάρχει στο καταστήματα ο ενδιαφερόμενος συμμετέχει αυτομάτως στην κλήρωση. Όλοι οι συμμετέχοντες στην κλήρωση θα πρέπει να έχουν διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους.
3. Διάρκεια Διαγωνισμού Κλήρωση Νικητή: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 και ώρα 09:00 έως και την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 στις 21:00. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού και θα πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά την πάροδο της ως άνω ημερομηνίας και ώρας λήξης, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή και δεν θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. Τυχόν υποβληθείσες συμμετοχές μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα λήξης θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τη Διοργανώτρια, την Συνδιοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.
4. Κλήρωση/Ανάδειξη Νικητών: Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της κλήρωσης. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της αλυσίδας METRO ΑΕΒΕ παρουσία συμβολαιογράφου και εκπροσώπων της Διοργανώτριας και της Συν-Διοργανώτριας εταιρίας την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:00 και τα μικρά ονόματα με το αρχικό γράμμα του επιθέτου των νικητών θα ανακοινωθούν στο ευρύ κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Συν-Διοργανώτριας, ενώ θα παραμείνουν αναρτημένα έως και την 22.07.2022. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών  θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω. Η Διοργανώτρια δύναται με ανακοίνωσή της προ 24 ωρών στο δικτυακό τόπο της Διοργανώτριας ή της Συν-διοργανώτριας να αναβάλει ή να μεταθέσει την ημέρα ή/ και την ώρα διεξαγωγής της κλήρωσης, κατά την απόλυτη κρίση της.  Θα κληρωθούν 4 νικητές, όπου κάθε νικητής από τους τέσσερις (4) κερδίζει ένα Nils Extreme Πατίνι με φουσκωτούς τροχούς, και αντίστοιχα θα κληρωθούν οι αναπληρωματικοί τους. Τα πρώτα τέσσερα κουπόνια συμμέτοχης που θα αναδείξει η κλήρωση θα είναι οι μεγάλοι νικητές ενώ θα κληρωθούν ακόμα 4 κουπόνια συμμετοχής ως αναπληρωματικοί νικητές. Οι νικητές θα ενημερωθούν από τη Διοργανώτρια για το χρόνο και τον τρόπο παραλαβής των δώρων τους μέσω τηλεφώνου μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, σταθερό ή/και κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτότητάς τους κατά την παράδοση των δώρων. 
Στην περίπτωση που κάποιος από τους Νικητές των δώρων δεν ανταποκριθεί για οποιοδήποτε λόγο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών για να αποδεχθεί και παραλάβει το Δώρο του, τότε ο συγκεκριμένος Νικητής χάνει το δικαίωμά του επί του Δώρου και ο Διοργανωτής θα προβεί στην αντικατάσταση αυτού από τον πρώτο κατά σειρά κλήρωσης Αναπληρωματικό, ο οποίος θα πρέπει να αποδεχθεί το δώρο του εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση που οι ως άνω ταχθείσες προθεσμίες περάσουνε άκαρπες και κάποιος είτε από τους Νικητές είτε από τους Αναπληρωματικούς δεν αποδεχθούν εγκαίρως το Δώρο, τότε το Δώρο που τους αναλογεί απόλυτα και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι του Διοργανωτή ή και της Συνδιοργανώτριας . 
Σε περίπτωση που οι νικητές δεν ανταποκριθούν, αμελήσουν, αδιαφορήσουν, αρνηθούν το δώρο που δικαιούνται ή καταστεί αδύνατη η επικοινωνία μαζί τους για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπο τους, χάνουν οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμα τους όσον αφορά το δώρο αυτό. 
Στην περίπτωση αυτή, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τα άτομα αυτά και να επικοινωνήσει με τους αναπληρωματικούς νικητές οι οποίοι θα ειδοποιηθούν με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω σχετικά με τη παραλαβή του δώρου. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της Διοργανώτριας, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ενδεικτικά και το κλείσιμο καταστήματος ή η εν γένει αδυναμία διενέργειας ή ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού για λόγους αποφυγής διασποράς του νέου κορωνοϊού, η τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει στους νικητές δώρα ούτε εναλλακτικά δώρα, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικών δώρων οποιασδήποτε μορφής και αξίας.
Τα ονόματα των νικητών θα παραμείνουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα  www.mymarket.gr (ο «Διαδικτυακός Τόπος») κατά τα προβλεπόμενα ανωτέρω στον Όρο 4 έως και την 22/07/2022.
5. Δώρα : Θα κληρωθούν τέσσερα (4) Nils Extreme Πατίνια με φουσκωτούς τροχούς. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με μετρητά. Μετά την αποστολή των δώρων στους νικητές της κλήρωσης, η Διοργανώτρια και η Συν-Διοργανώτρια  δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ελαττώματα του προϊόντος που θα αποκτήσουν οι νικητές βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή και συνοδεύονται από την εγγύηση του κατασκευαστή εάν και εφόσον υπάρχει και ουδεμία ευθύνη φέρουν σχετικά με την ποιότητα, καταλληλόλητα και/ή τη χρήση αυτών. Η αποστολή των δώρων θα πραγματοποιηθεί στους νικητές μετά την τηλεφωνική επικοινωνία ως περιγράφεται παραπάνω.
Μη εκχώρηση. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα αντικατάστατα, δεν εκχωρούνται σε τρίτους, ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται
Η Διοργανώτρια μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και σε αυτή της παράδοσης των Δώρων να αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα/νικητή αν αποδειχθεί ότι έπρεπε να έχει αποκλειστεί δυνάμει των όρων 1 έως 4 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Συν-διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους τελούμενες από δόλο ή βαριά αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Η Διοργανώτρια ή/και η Συν-διοργανώτρια δεν φέρουν καμία ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως προς τους Συμμετέχοντες ή οποιονδήποτε τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα τυχόν συμβεί ή  /και για οποιαδήποτε ζημία ή /και για οποιαδήποτε σωματική βλάβη τυχόν προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια και η Συν-διοργανώτρια δεν φέρουν καμία ευθύνη για τη μη παραλαβή των Δώρων από τους Νικητές ή τους αναπληρωματικούς Νικητές εντός των ως άνω τασσόμενών προθεσμιών. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της παράδοσης των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Συν-διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες Όρους παρέχονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, στην κατάσταση στην οποία αυτά ευρίσκονται, αποκλειομένης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνηθείσες ιδιότητες κτλ. έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Συν-διοργανώτριας. Ακόμη, η Διοργανώτρια και η Συν-διοργανώτρια δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών, μέτρων για την καταπολέμηση του κορωνοϊού κτλ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τους παρόντες Όρους και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.
6. Προσωπικά Δεδομένα: H Διοργανώτρια σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οδηγιών, κατευθυντήριων γραμμών και αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (‘ΑΠΔΠΧ’). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι η υποβολή των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, ήτοι ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), τα οποία συλλέγονται από την Συν-Διοργανώτρια αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού , της επικύρωσης των συμμετοχών σε αυτόν, της διενέργειας της κλήρωσης, ανάδειξης και ανακοίνωσης των νικητών και των αναπληρωματικών και την αποστολή των δώρων στους νικητές. Ειδικότερα, τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, τα οποία είναι τα απολύτως απαραίτητα και πρόσφορα για την πραγματοποίηση του παρόντος Διαγωνισμού, συλλέγονται από τη Συν-Διοργανώτρια αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς διεξαγωγής του διαγωνισμού και διενέργειας της κλήρωσης για την ανάδειξη των νικητών. Κατόπιν τούτου, τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που δεν έχουν αναδειχθεί νικητές ή αναπληρωματικοί, τα οποία συλλέγει η Συν-Διοργανώτρια, θα καταστρέφονται αμελλητί και με ασφάλεια από την Συν-Διοργανώτρια, Τα προσωπικά στοιχεία νικητών ή/και επιλαχόντων που τυχόν συγκεντρωθούν μετά την κλήρωση για την διάθεση ή/και αποστολή των δώρων θα διαβιβαστούν στη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή των δώρων στους νικητές. Θα καταστραφούν δε ολοσχερώς και με ασφάλεια με την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης των δώρων Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πλην των ως άνω αναφερομένων ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των ως άνω αναφερόμενων προσώπων που θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και για την παράδοση των Δώρων.
 Η Διοργανώτρια δεν λαμβάνει γνώση ούτε συλλέγει προσωπικά δεδομένα των λοιπών συμμετεχόντων στον παρόντα Διαγωνισμό, οι οποίοι δεν αναδείχθηκαν νικητές ή αναπληρωματικοί κατά την κλήρωση. Η Διοργανώτρια θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα των νικητών αποκλειστικά και μόνο στην εταιρεία ταχυμεταφορών Mass Courier για σκοπούς παράδοσης των δώρων. Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Διοργανώτρια μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων που βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://www.beiersdorf.gr/meta-pages/privacy-policy. Για την παραλαβή των Δώρων οι νικητές  Αναπληρωματικοί, θα πρέπει να επιδείξουν στο εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία πρόσωπο (courier), το οποίο θα πραγματοποιήσει την παράδοση των Δώρων στους νικητές, το πρωτότυπο Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητάς τους, ή άλλο έγγραφο απόδειξης ταυτοπροσωπίας (π.χ. άδεια οδήγησης, διαβατήριο) από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά τους. Σε αντίθετη περίπτωση, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει στην απόδοση του Δώρου. 
Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και, ειδικότερα, τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας, σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα του που τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Συν-Διοργανώτρια επικοινωνώντας κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο. Τέλος, εάν κάποιος Συμμετέχων, νικητής ή/και επιλαχών θεωρεί ότι η Διοργανώτρια ή/και  της Συν-διοργανώτριας παραβιάζουν τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr
7. Λοιποί  όροι - Ανάκληση Προκήρυξης - Τροποποίηση Όρων: Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων. Με την αποδοχή των όρων κάθε συμμετέχων δηλώνει ότι είναι άνω των 18 ετών, έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει, τους αποδέχεται πλήρως Αν οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δεν αποδέχεται τους παρόντες όρους, υποχρεούται να μη συμμετάσχει στο Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια και η Συν-Διοργανώτρια δικαιούνται να ανακαλέσουν την προκήρυξη του Διαγωνισμού  και να αναβάλλουν ή να ματαιώσουν τη διενέργειά αυτού ή να τροποποιήσουν μονομερώς τους παρόντες όρους,  να παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση τους, καθώς και να μεταβάλουν  τις ημερομηνίες συμμετοχής και διεξαγωγής των κληρώσεων  με σχετική ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας ή της Συν-διοργανώτριας  με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Συνδιοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού και/ ή της κλήρωσης και / ή της παράδοσης του Δώρου, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και  της Συν-διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. 
.Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών Όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. 
Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι oι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας και της Συν-διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλων ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας ή/και της Συν-διοργανώτριας.
8. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα  [•]
9. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία: Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας).