Εύρεση πλησιέστερου καταστήματος

DUO

Η εταιρία με την επωνυμία Beiersdorf Hellas ΑΕ & έδρα στο Γέρακα, στην οδό Αγίου Νεκταρίου 2, Α.Φ.Μ. 098004327 (καλούμενη εφεξής η «∆ιοργανώτρια») σε συνεργασία με την METΡΟ ΑΕΒΕ με έδρα στην Μεταμόρφωση, στην οδό Σώρου 1, καλούμενη εφεξής η “Συν-∆ιοργανώτρια”), διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο DUO ∆ιαγωνισμός (εφεξής η “Ενέργεια”) στα φυσικά καταστήματα που λειτουργούν υπό τα διακριτικά σήματα της Μy Μarket (εφεξής τα “Καταστήματα”) σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής.

1. ∆ικαίωμα συμμετοχής: ∆ικαίωμα συμμετοχής στην ενέργεια έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι ή διαμένοντες στην Ελλάδα, φυσικά πρόσωπα, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας τους. Εξαιρούνται από τη συμμετοχή οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι της ∆ιοργανώτριας και της Συν-∆ιοργανώτριας εταιρίας καθώς και οι συγγενείς τους α’και β’βαθμού, οι σύζυγοί τους η οποιοσδήποτε σχετίζεται επαγγελματικά με την εν λόγω ενέργεια. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει μέχρι μία (Ι) φορά στη κλήρωση, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει την αποδοχή των παρόντων όρων που διέπουν την ενέργεια.

2.Τρόπος Συμμετοχής/ Μηχανισμός Ενέργειας: Για να συμμετάσχει κάποιος που έχει το σχετικό κατά τα ανωτέρω δικαίωμα στην ενέργεια, θα πρέπει να επισκεφτεί ένα κατάστημα της αλυσίδας My Market. Η συμμετοχή στην Ενέργεια μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν αγοράς τουλάχιστον ενός (1) προϊόντος της μάρκας DUO από το Κατάστημα. Με την αγορά του προϊόντος παραλαμβάνετε από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του καταστήματος ένα δελτίο συμμετοχής στην Ενέργεια, το οποίο συμπληρώνετε και ρίχνετε στο ειδικό κυτίο που θα βρείτε στον ίδιο χώρο. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εξασφαλίσει δωρεάν μία συμμετοχή άπαξ για όλη την ∆ιάρκεια της Ενέργειας παραλαμβάνοντας το ειδικό κουπόνι συμμετοχής από τα γραφεία του ∆ιοργανωτή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (∆ευτέρα & Παρασκευή 9.00 & 17.00). Με την πλήρη και ευκρινή συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων του κουπονιού, την επιλογή του “tickbox” περί αποδοχής των παρόντων Όρων και ακολούθως την τοποθέτηση αυτού στην κάλπη που θα υπάρχει στο καταστήματα ο ενδιαφερόμενος συμμετέχει αυτομάτως στην κλήρωση. Όλοι οι συμμετέχοντες στην κλήρωση θα πρέπει να έχουν διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους.

3. ∆ιάρκεια Ενέργειας/ Κλήρωση Νικητή: Ως διάρκεια διεξαγωγής της ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 09:00 έως και την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021 στις 21:00. ∆ιευκρινίζεται ρητά ότι μετά την πάροδο της ως άνω ημερομηνίας και ώρας λήξης, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή και δεν θα δεσμεύει τη ∆ιοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. Τυχόν υποβληθείσες συμμετοχές μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα λήξης θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τη ∆ιοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

4. Κλήρωση/Ανάδειξη Νικητών: Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της αλυσίδας METRO ΑΕΒΕ παρουσία συμβολαιογράφου και εκπροσώπων της ∆ιοργανώτριας και της Συν-∆ιοργανώτριας εταιρίας την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12:00 και τα μικρά ονόματα με το αρχικό γράμμα του επιθέτου των νικητών θα ανακοινωθούν στο ευρύ κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Συν-∆ιοργανώτριας, ενώ θα παραμείνουν αναρτημένα έως και την 12.03.2021. Θα κληρωθούν 11 νικητές, ένας (1) νικητής για το μεγάλο δώρο PlayStation 5 και δέκα (10) νικητές για τις τσάντες με προϊόντα DUO αξίας εξήντα (60) ευρώ, και αντίστοιχα οι αναπληρωματικοί τους. Το πρώτο κουπόνι συμμέτοχης που θα αναδείξει η κλήρωση θα είναι ο μεγάλος νικητής του PlayStation 5 ενώ θα κληρωθούν ακόμα 2 κουπόνια συμμετοχής ως αναπληρωματικοί νικητές. Μετέπειτα, θα κληρωθούν δέκα (10) ακόμη κουπόνια που θα αναδείξουν τους νικητές που κερδίζουν τις δέκα (10) τσάντες με προϊόντα DUO αξίας εξήντα (60) ευρώ ενώ θα κληρωθούν ακόμα 10 κουπόνια συμμετοχής ως αναπληρωματικοί νικητές. Οι νικητές θα ενημερωθούν από τη ∆ιοργανώτρια για το χρόνο και τον τρόπο παραλαβής των δώρων τους μέσω τηλεφώνου μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, σταθερό ή/και κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των δώρων. Στην περίπτωση που κάποιος από τους Νικητές των δώρων δεν ανταποκριθεί για οποιοδήποτε λόγο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών για να αποδεχθεί και παραλάβει το ∆ώρο του, τότε ο συγκεκριμένος Νικητής χάνει το δικαίωμά του επί του ∆ώρου και ο ∆ιοργανωτής θα προβεί στην αντικατάσταση αυτού από τον πρώτο κατά σειρά κλήρωσης Αναπληρωματικό, ο οποίος θα πρέπει να αποδεχθεί το δώρο του εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση που οι ως άνω ταχθείσες προθεσμίες περάσουνε άκαρπες και κάποιος είτε από τους Νικητές είτε από τους Αναπληρωματικούς δεν αποδεχθούν εγκαίρως το ∆ώρο, τότε το ∆ώρο που τους αναλογεί απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι του ∆ιοργανωτή ή και της ΜΕΤΡΟ AEBE. Σε περίπτωση που οι νικητές δεν ανταποκριθούν, αμελήσουν, αδιαφορήσουν, αρνηθούν το δώρο που δικαιούνται ή καταστεί αδύνατη η επικοινωνία μαζί τους για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπο τους, χάνουν οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμα τους όσον αφορά το δώρο αυτό. Στην περίπτωση αυτή, η ∆ιοργανώτρια έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τα άτομα αυτά και να επικοινωνήσει με τους αναπληρωματικούς νικητές οι οποίοι θα ειδοποιηθούν με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω σχετικά με τη παραλαβή του δώρου. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της ∆ιοργανώτριας, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ενδεικτικά και το κλείσιμο καταστήματος ή η εν γένει αδυναμία διενέργειας ή ολοκλήρωσης της Ενέργειας για λόγους αποφυγής διασποράς του νέου κορωνοϊού, η τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει στους νικητές δώρα ούτε εναλλακτικά δώρα, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικών δώρων οποιασδήποτε μορφής και αξίας. Έως και την 12/03/2021 τα ονόματα των τυχερών θα παραμείνουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα υπό www.mymarket.gr (ο “∆ιαδικτυακός Τόπος”) κατά τα προβλεπόμενα ανωτέρω στον Όρο 4.

5. ∆ώρα Κλήρωσης: Θα κληρωθούν 11 νικητές, ένας (1) νικητής για το μεγάλο δώρο PlayStation 5 και δέκα (10) νικητές για τις τσάντες με προϊόντα DUO αξίας εξήντα (60) ευρώ. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με μετρητά. Μετά την αποστολή των δώρων στους νικητές της κλήρωσης, η ∆ιοργανώτρια και η Συν-∆ιοργανώτρια εταιρία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ελαττώματα του προϊόντος που θα αποκτήσουν οι νικητές βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή και συνοδεύονται από την εγγύηση του κατασκευαστή εάν και εφόσον υπάρχει και ουδεμία ευθύνη φέρουν σχετικά με την ποιότητα, καταλληλόλητα και/ή τη χρήση αυτών. Η αποστολή των δώρων θα πραγματοποιηθεί στους νικητές μετά την τηλεφωνική επικοινωνία ως περιγράφεται παραπάνω. Μη εκχώρηση. Τα ∆ώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα αντικατάστατα, δεν εκχωρούνται σε τρίτους, ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται

6. Προσωπικά ∆εδομένα: Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην Ενέργεια είναι η υποβολή των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, ήτοι ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), τα οποία συλλέγονται από την ∆ιοργανώτρια και την Συν-∆ιοργανώτρια αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής της ενέργειας, διενέργειας της κλήρωσης, ανάδειξης των νικητών και των αναπληρωματικών και την αποστολή των δώρων στους νικητές. Ειδικότερα, τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο ∆ιαγωνισμό, τα οποία είναι τα απολύτως απαραίτητα και πρόσφορα για την πραγματοποίηση της παρούσας Ενέργειας, συλλέγονται από τη Συν-∆ιοργανώτρια αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς διεξαγωγής του διαγωνισμού και διενέργειας της κλήρωσης για την ανάδειξη των νικητών. Κατόπιν τούτου, τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που δεν έχουν αναδειχθεί νικητές ή αναπληρωματικοί, τα οποία συλλέγει η Συν-∆ιοργανώτρια, θα καταστρέφονται αμεληττί και με ασφάλεια από την Συν-∆ιοργανώτρια, Τα προσωπικά στοιχεία νικητών ή/και επιλαχόντων που τυχόν συγκεντρωθούν μετά την κλήρωση για την διάθεση ή/και αποστολή των δώρων θα διαβιβαστούν στη ∆ιοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή των δώρων στους νικητές. Θα καταστραφούν δε ολοσχερώς και με ασφάλεια εντός τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης των δώρων. Η ∆ιοργανώτρια δεν λαμβάνει γνώση ούτε συλλέγει προσωπικά δεδομένα των λοιπών συμμετεχόντων στην παρούσα Ενέργεια, οι οποίοι δεν αναδείχθηκαν νικητές ή αναπληρωματικοί κατά την κλήρωση. Η ∆ιοργανώτρια θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα των νικητών αποκλειστικά και μόνο στην εταιρεία ταχυμεταφορών Mass Courier για σκοπούς παράδοσης των δώρων. Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την ∆ιοργανώτρια μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Προστασίας ∆εδομένων που βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://www.beiersdorf.gr/meta-pages/privacy-policy.

7. Ανάκληση Προκήρυξης - Τροποποίηση Όρων: Η ∆ιοργανώτρια δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Ενέργειας ή να τροποποιήσει μονομερώς και κατά την απόλυτη κρίση της τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας της Ενέργειας).

8. Εφαρμοστέο ∆ίκαιο - ∆ωσιδικία: Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την Ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ∆ικαστηρίων της Αθήνας.

Αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής!