Εύρεση πλησιέστερου καταστήματος

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Ο σύμφωνα με τους παρόντες όρους (εφεξής «Όροι») διεξαγόμενος διαγωνισμός, διοργανώνεται από την εταιρεία METΡO ΑΕΒΕ, με έδρα στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Σωρού, αρ.1, ΤΚ 14410 εφεξής ο «διοργανωτής» και αφορά το κατάστημα Βριλησσίων του Διοργανωτή, κείμενο στη Λ. Πεντέλης 120-126, Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 38.
 
1. Στην ενέργεια μπορούν να λάβουν μέρος όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος. Εξαιρούνται όλοι οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτών.

2. Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή (www.mymarket.gr) καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

3. Διαγωνισμός ξεκινά στις 07/12/2022 (ώρα 08:00 π.μ.) και θα διαρκέσει έως τις 27/12/2022 (ώρα 20:00 μ.μ.) στο κατάστημα που αναφέρεται  ανωτέρω στον όρο 1. Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.

4. Ο Διαγωνισμός θα διεξάγεται ως εξής: Οι συμμετέχοντες, δηλαδή πελάτες του ως άνω καταστήματος, με αγορές 30€ και άνω από τις 07/12/2022 έως τις 27/12/2022 θα παίρνουν μαζί με την απόδειξή τους απόκομμα με κουπόνι που θα αναγράφει τα παρακάτω στοιχεία:

«Αγαπητέ μας πελάτη κερδίσατε το δικαίωμα συμμετοχής στη κλήρωση δώρων από το My market Βριλησσίων! Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ρίξτε το κουπόνι στην ειδική κάλπη. Κάθε ημέρα στις 19:30 στο κατάστημά μας θα γίνεται κλήρωση δέκα σακιδίων πλάτης! Στις 27/12 ένας τυχερός νικητής θα κερδίσει ταξίδι αξίας 2.500€ στο Λονδίνο! Διάρκεια Κληρώσεων από 07/12/2022 έως 27/12/2022. Με τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό αποδέχεστε τους όρους συμμετοχής και τη γνωστοποίηση αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι αναρτημένα στο site μας www.mymarket.gr»
5. Οι υποψήφιοι θα ρίχνουν στην ειδική κάλπη που θα υπάρχει εντός του καταστήματος το κουπόνι και οι κληρώσεις θα πραγματοποιούνται από τις 07/12/2022 έως τις 27/12/2022. Από τις κληρώσεις θα προκύπτουν 1 επιλαχόν ανά τις παραπάνω ημέρες. Τα δώρα που θα κληρωθούν είναι 10 ανά τις παραπάνω ημέρες και συνολικά 191 (εκατό ενενήντα εννέα) καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

Οι νικητές θα λαμβάνουν τα ακόλουθα δώρα:

07/12/2022 10 ΣΑΚΙΔΙΑ ΠΛΑΤΗΣ DISCOVERY
08/12/2022 10 ΣΑΚΙΔΙΑ ΠΛΑΤΗΣ DISCOVERY
09/12/2022 10 ΣΑΚΙΔΙΑ ΠΛΑΤΗΣ DISCOVERY
10/12/2022 10 ΣΑΚΙΔΙΑ ΠΛΑΤΗΣ DISCOVERY
11/12/2022 10 ΣΑΚΙΔΙΑ ΠΛΑΤΗΣ DISCOVERY
12/12/2022 10 ΣΑΚΙΔΙΑ ΠΛΑΤΗΣ DISCOVERY
13/12/2022 10 ΣΑΚΙΔΙΑ ΠΛΑΤΗΣ DISCOVERY
14/12/2022 10 ΣΑΚΙΔΙΑ ΠΛΑΤΗΣ DISCOVERY
15/12/2022 10 ΣΑΚΙΔΙΑ ΠΛΑΤΗΣ DISCOVERY
16/12/2022 10 ΣΑΚΙΔΙΑ ΠΛΑΤΗΣ DISCOVERY
17/12/2022 10 ΣΑΚΙΔΙΑ ΠΛΑΤΗΣ DISCOVERY
18/12/2022 10 ΣΑΚΙΔΙΑ ΠΛΑΤΗΣ DISCOVERY
19/12/2022 10 ΣΑΚΙΔΙΑ ΠΛΑΤΗΣ DISCOVERY
20/12/2022 10 ΣΑΚΙΔΙΑ ΠΛΑΤΗΣ DISCOVERY
21/12/2022 10 ΣΑΚΙΔΙΑ ΠΛΑΤΗΣ DISCOVERY
22/12/2022 10 ΣΑΚΙΔΙΑ ΠΛΑΤΗΣ DISCOVERY
23/12/2022 10 ΣΑΚΙΔΙΑ ΠΛΑΤΗΣ DISCOVERY
24/12/2022 10 ΣΑΚΙΔΙΑ ΠΛΑΤΗΣ DISCOVERY
25/12/2022 10 ΣΑΚΙΔΙΑ ΠΛΑΤΗΣ DISCOVERY
26/12/2022 10 ΣΑΚΙΔΙΑ ΠΛΑΤΗΣ DISCOVERY
27/12/2022 10 ΣΑΚΙΔΙΑ ΠΛΑΤΗΣ DISCOVERY

6. Τα ονόματα των νικητών θα εκφωνούνται στο κατάστημα και o «διοργανωτής» θα τους ενημερώσει στη συνέχεια σχετικά με την ανάδειξή τους, επικοινωνώντας μαζί τους στο e-mail ή στο σταθερό ή κινητό τηλέφωνο που έχουν συμπληρώσει στη σχετική φόρμα συμμετοχής, εντός χρονικού διαστήματος 7 ημερών από τη  διεξαγωγή της κλήρωσης.

7. Αν οι νικητές δεν απαντήσουν εντός μιας (1) εβδομάδας, η συμμετοχή τους θεωρείται άκυρη. Σε αυτή την περίπτωση, ο «διοργανωτής» θα επικοινωνήσει με τους επιλαχόντες νικητές. Σε περίπτωση που και οι επιλαχόντες νικητές δεν απαντήσουν εντός της νέας μίας εβδομάδας το δώρο ακυρώνεται και ο «διοργανωτής» δεν έχει υποχρέωση πλέον παράδοσης δώρου.

8. Τα Δώρα του διαγωνισμού θα πρέπει να δοθούν στους νικητές από 27/12/2021 έως και τις 31/01/2023.

9. Όλοι οι νικητές της ενέργειας θα παραλάβουν το δώρο τους μετά από συνεννόηση με το διοργανωτή. Κατά την παραλαβή του δώρου, οι νικητές θα πρέπει να επιδείξουν την αστυνομική τους ταυτότητα και να υπογράψουν την σχετική βεβαίωση παραλαβής δώρου.

10. Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής του δώρου από τον νικητή πέραν της ως άνω ορισθείσας ημερομηνίας παραλαβής κάθε υποχρέωση του διοργανωτή παύει να υφίσταται και ουδεμία υποχρέωση υπέχει ή αναλαμβάνει αυτός έναντι του νικητή του Διαγωνισμού ενέργειας.

11. Ο «διοργανωτής» δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του δώρου, εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής μεταφορά σχετική με το δώρο. Επίσης, ο «διοργανωτής» δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου του.

12. Ο «διοργανωτής» δεν φέρει καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στην ενέργεια και δη οι νικητές, δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτού για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής των δώρων.

13. Τα δώρα δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα δώρα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταβίβαση του δώρου είναι η υπογραφή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης από το νικητή και εν συνεχεία η υπογραφή της σχετικής δήλωσης παραλαβής του δώρου από το φυσικό πρόσωπο προς το οποίο έγινε η μεταβίβαση.

14. Ο «διοργανωτής» θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει γίνει παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, ο διοργανωτής θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).

15. Ο «διοργανωτής» διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική προβολή και δημοσιοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο γεγονότων σχετικών με το Διαγωνισμό. Ενδεχόμενη δημοσιοποίηση δεδομένων των νικητών θα λάβει χώρα μόνο μετά από προηγούμενη ενημέρωση αυτών και μόνο εφόσον δώσουν την έγγραφη συγκατάθεσή τους.

16. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντα κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από τον «διοργανωτή», παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτός το βάρος της απόδειξης), τότε ο «διοργανωτής» θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό ακόμη και στην περίπτωση που αυτός έχει ανακηρυχθεί νικητής ή έχει ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου του.

17. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι «ο διοργανωτής» ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε τυχόν πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του Διαγωνισμού καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά ή / και βλάβη τυχόν προκληθεί στους νικητές (από την συμμετοχή τους, την ακύρωση, αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας παραλαβής του δώρου για οποιονδήποτε λόγο, καθώς και για κάθε ζημία ή/και δαπάνη τυχόν υποστεί/-ούν οι συμμετέχοντες και δη οι νικητές από και κατά την πραγματοποίησή του Διαγωνισμού -άλλως ρητά οι συμμετέχοντες παραιτούνται με τη συμμετοχή τους από οποιαδήποτε σχετική τους απαίτηση ή/και δικαίωμα ή/και αξίωση).

18. Ο «διοργανωτής» διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του και να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του με σχετική ανακοίνωσή του στην ιστοσελίδα www.mymarket.gr

19. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του «διοργανωτή» για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στο πλαίσιο διεξαγωγής του εν λόγω Διαγωνισμού θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια.

20. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από τη διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

21. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί επίσημη δήλωση περί γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των παρόντων όρων, καθώς και της σχετικής γνωστοποίησης αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους συμμετέχοντες σε αυτόν και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή/και δικαίωμα, οικονομικό ή άλλο, έναντι του «διοργανωτή».


22. Αναφορικά με το Δώρο Κλήρωσης, ο νικητής θα ενημερωθεί αρχικά από τον Διοργανωτή και στη συνέχεια από την εταιρεία Synthesis Group Travel Services S.A. για τις λεπτομέρειες εξαργύρωσης της δωροεπιταγής. Το χρονικό περιθώριο εξαργύρωσης (πραγματοποίησης των διακοπών) λήγει στις 31/12/2023.
Το δώρο αφορά δωροεπιταγή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αξίας 2.500€ για τη δημιουργία ενός πλήρως εξατομικευμένου πακέτου διακοπών. Σε περίπτωση που υπάρξουν περεταίρω χρεώσεις πέραν των 2.500€ αυτές επιβαρύνουν το νικητή.
Στη συνέχεια η εταιρεία Synthesis Group Travel Services S.A. θα επικοινωνήσει με τον νικητή, προκειμένου να έρθουν σε απευθείας συνεννόηση για ό,τι αφορά την εξαργύρωση της δωροεπιταγής. Μετά την αρχική τηλεφωνική επικοινωνία, τα αιτήματα για τη διαμόρφωση του προσωποποιημένου πακέτου από την πλευρά του νικητή, καθώς και οι σχετικές απαντήσεις/προτάσεις/προσφορές της εταιρείας θα γίνονται με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail).
Η δωροεπιταγή εξαργυρώνεται εφάπαξ με τη δημιουργία ενός μόνο πακέτου διακοπών, ενώ δε δύναται να μεταφερθεί σε άλλο ημερολογιακό έτος.
Οι νικητές δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής των δώρων τους με χρήματα ή αντικαταστάσιμα αυτών αντικείμενα.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΡΑ

Η εταιρεία ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ (στο εξής η Εταιρεία) συμμορφούμενη με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής ΔΠΧ) και τη σχετική νομοθεσία, ενημερώνει, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, με την παρούσα όλα τα φυσικά πρόσωπα – συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, για τα εξής:

Α. Φύση και συλλογή ΔΠΧ: Τα ΔΠΧ που επεξεργαζόμαστε είναι οι πληροφορίες που μας παρέχετε οι ίδιοι κατά τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό. Ειδικότερα, οι πληροφορίες αυτές αφορούν στο ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας σας, το τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του Συμμετέχοντα. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται στο κατάστημα Λάρισας Φαρσάλων, της Εταιρείας, όπου διενεργούνται οι κληρώσεις και αναδεικνύονται οι νικητές των δώρων. Στα ως άνω δεδομένα δεν έχει πρόσβαση κανείς τρίτος πέρα από την Εταιρεία και τους αρμόδιους για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπαλλήλους αυτής.
Η Εταιρεία θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τους νικητές του Διαγωνισμού, προκειμένου να τους ενημερώσει για την ανάδειξή τους και να συνεννοηθεί μαζί τους για την παραλαβή των δώρων.
Μετά την κλήρωση, το ονοματεπώνυμο κάθε νικητή θα εκφωνείται στο κατάστημα αποκλειστικά για λόγους διαφάνειας του διαγωνισμού.
Οι Νικητές θα παραλάβουν τα δώρα από το κατάστημα Βριλησσίων της εταιρείας σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στους όρους του διαγωνισμού. Για την παραλαβή θα χρειαστεί να υπογράψουν σχετική δήλωση ως αποδεικτικό για την παραλαβή του Δώρου.

Β. Σκοπός επεξεργασίας ΔΠΧ: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα ως άνω ΔΠΧ αποκλειστικά για τη διενέργεια του διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για την ανάδειξη των νικητών και την παραλαβή των δώρων.

Γ. Αποθήκευση ΔΠΧ: Τα ως άνω υπό στοιχείο Α δεδομένα τηρούνται από την Εταιρεία και δε διαβιβάζονται περαιτέρω.

Δ. Χρόνος τήρησης ΔΠΧ: Μέχρι 6 μήνες από τη λήξη του διαγωνισμού, για την περίπτωση που υπάρξουν επιλαχόντες ή κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του ή κάποιος προσβάλει το διαγωνισμό.

Ε. Άσκηση δικαιωμάτων Υποκειμένων ΔΠΧ: μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή όλα τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία δικαιώματά σας, ήτοι το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν, το δικαίωμα ενημέρωσης και λήψης αντιγράφου αυτών, το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων, το δικαίωμα διαγραφής αυτών, το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα να λάβετε τα ΔΠΧ που σας αφορούν και να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Διευκρινίζεται ότι καθώς η παροχή των δεδομένων σας γίνεται για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, η άρνηση παροχής των απαραίτητων για τη διενέργεια του διαγωνισμού δεδομένων, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον κρίνετε ότι θίγεστε από την επεξεργασία των ΔΠΧ που σας αφορούν.

Η Εταιρεία δηλώνει ότι τα ως άνω ΔΠΧ που επεξεργάζεται είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για τους σκοπούς της εν λόγω επεξεργασίας, όπως ειδικότερα περιγράφεται στους όρους του διαγωνισμού. Επίσης, η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των ως άνω ΔΠΧ.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@metro.com.gr