Όροι Συμμετοχής στο διαγωνισμό “Κλήρωση Δωροσακούλες PURINA”

1. Αντικείμενο Διαγωνισμού


Ο διαγωνισμός υπό τον τίτλο “ΚΛΗΡΩΣΗ ΔΩΡΟΣΑΚΟΥΛΕΣ PURINA” (εφεξής «Διαγωνισμός»), διοργανώνεται από την εταιρεία METRO ΑΕΒΕ, με έδρα στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Σώρου 1 (εφεξής η «Διοργανώτρια») σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (εφεξής η «Nestle»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Πατρόκλου 4.


2. Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής


2.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσα φυσικά πρόσωπα είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Με την συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του Διαγωνισμού, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο https://eshop.mymarket.gr/ κατά τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται στον όρο 3.


2.2. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της NESTLE(β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.
2.3. Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού για τους συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές, και θα ευθύνονται απέναντι στη Διοργανώτρια/τη Nestle για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτές από τυχόν ψευδείς δηλώσεις.
Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων.


3. Διάρκεια του Διαγωνισμού


3.1. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την «4 Απριλίου 2023» (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») ώρα 00:00, έως και την «4 Απριλίου 2023» ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια διεξαγωγής του εν λόγω Διαγωνισμού, καθώς και να τροποποιήσει τους όρους του, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσής της στον ιστότοπο (https://eshop.mymarket.gr/). Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της. 3.2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του παρόντος Διαγωνισμού καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή. Οι συμμετοχές που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία Λήξης του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν επάγονται αποτελέσματα, ούτε δεσμεύουν πλέον την Διοργανώτρια, τη Nestle ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

4. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό


4.1. Στην ενέργεια συμμετέχουν όλοι όσοι θα προβούν στην αγορά οποιουδήποτε προϊόντος από την κατηγορία «Φροντίδα για το Κατοικίδιο σας»(όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος) (εφεξής Προϊόντα) από το e-shop My market, https://eshop.mymarket.gr/ κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό. Ο χρήστης κατά την προσθήκη στο καλάθι του, εντός του https://eshop.mymarket.gr/, ενός εκ των Προϊόντων , θα μπορεί να επιλέξει αν επιθυμεί να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό στο ειδικό μπλε πεδίο που θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της οθόνης του.

Αν ο χρήστης στο συγκεκριμένο πεδίο πατήσει το κουμπί «Θέλω να συμμετάσχω», αποδέχεται τους παρόντες όρους συμμετοχής και την αποστολή των απαραίτητων για την παραλαβή του δώρου προσωπικών δεδομένων στην Nestle και μπαίνει στην κλήρωση για να κερδίσει μια «ΔΩΡΟΣΑΚΟΥΛΑ PURINA».

Αφού γίνει επιτυχημένα η ηλεκτρονική παραγγελία και εκδοθεί «κωδικός παραγγελίας», ο χρήστης έχει την δυνατότητα συμμετοχής στην κλήρωση. Στον Διαγωνισμό ο χρήστης συμμετέχει με αριθμό παραγγελίας από το ηλεκτρονικό κατάστημα των My market “https://eshop.mymarket.gr/ . Αριθμός παραγγελίας θεωρείται η επιβεβαίωση μιας ολοκληρωμένης παραγγελίας μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι παραγγελίες που θεωρούνται έγκυρες ορίζονται σύμφωνα με τους όρους παραγγελίας του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως φαίνονται μέσα από τον ιστότοπο https://eshop.mymarket.gr/ Για κάθε παραγγελία που καταχωρείται στο σύστημα και πληροί τις προϋποθέσεις ο χρήστης θα δικαιούται μια (1) συμμετοχή.

Δεν υπάρχει περιορισμός στις συμμετοχές που δικαιούται κάθε χρήστης. Αν για κάποιο λόγο ακυρωθεί η παραγγελία τους, τότε αυτόματα αφαιρούνται από την λίστα συμμετεχόντων στην κλήρωση. Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, όλες οι έγκυρες, σύμφωνα με τα παραπάνω, δηλώσεις συμμετοχής, θα συγκεντρώνονται σε ειδικό αρχείο (excel) στην Διοργανώτρια.. Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλει πολλαπλές συμμετοχές στο Διαγωνισμό εφόσον κάνει περισσότερες παραγγελίες, αλλά μπορεί να κερδίσει μία (1) μόνο φορά.

4.2. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντα κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από την Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε η Διοργανώτρια θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από τον Διαγωνισμό ακόμη κι αφού έχει ανακηρυχθεί ο νικητής ή έχει ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου του. Σε περίπτωση δε που του έχει παραδοθεί το δώρο, η Διοργανώτρια θα δικαιούται εντός 15 ημερών από την παράδοση αυτού να το ακυρώσει.

4.3. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος, δεδομένου ότι όποιος επιθυμεί μπορεί να συμμετάσχει με μία (1) συμμετοχή στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στη Διοργανώτρια με τα πλήρη στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@eshopmymarket.gr με την ένδειξη «Για το Διαγωνισμό: «ΚΛΗΡΩΣΗ ΔΩΡΟΣΑΚΟΥΛΕΣ PURINA» μέχρι και 1 εργάσιμη ημέρα πριν τη Λήξη του Διαγωνισμού.

5. Εγκυρότητα συμμετοχής


Στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 ανωτέρω, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας ή/και των τυχόν τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα ή τρίτο στα συστήματα της Διοργανώτριας ή/ και των εν λόγω τρίτων ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

 

6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού – Δώρα - Τρόπος Παράδοσης

6.1. Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, όλες οι έγκυρες, σύμφωνα με τα παραπάνω, δηλώσεις συμμετοχής, θα συγκεντρώνονται σε ειδικό αρχείο (Excel) της Διοργανώτριας και θα λαμβάνουν αύξοντα αριθμό.


6.2. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα προκύψουν μετά από ηλεκτρονική κλήρωση. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος (εφαρμογής), το οποίο εξασφαλίζει το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει την «Τετάρτη 5 Απριλίου 2023» και ώρα 14:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας μεταξύ των κατά τα ως άνω εγκύρως συμμετοχών, και θα αναδειχθούν 20 νικητές και 20 αναπληρωματικοί.


6.3. Το δώρο του Διαγωνισμού για κάθε νικητή είναι είναι μια «ΔΩΡΟΣΑΚΟΥΛΑ PURINA» . Πιο συγκεκριμένα, αν ο νικητής είναι ιδιοκτήτης σκύλου, η «ΔΩΡΟΣΑΚΟΥΛΑ PURINA» θα περιλαμβάνει 1 συσκευασία Friskies Dog 4kg και 5 συσκευασίες Dentalife Medium 115g και αν ο νικητής είναι ιδιοκτήτης γάτας, θα περιλαμβάνει 1 συσκευασία Purina One γάτας 1.5kg, 3 συσκευασίες Gourmet Revelations 2x57g και 1 συσκευασία Felix Soup 6x48g.


Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία τον Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ. έναντι της Διοργανώτριας και της Nestle.


6.4. Η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τους νικητές μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έως την 7/4/2023, προκειμένου να τους ενημερώσει για τη νίκη τους. Στη συνέχεια θα μεταβιβάσει τα στοιχεία των νικητών στη Nestle (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας, τι κατοικίδιο έχουν (σκύλος ή γάτα)) η οποία θα έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους νικητές προκειμένου να τους αποστείλει το δώρο τους μέσω courier. Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με το νικητή μέχρι την 11/4/2023 ή/και εάν αυτός αρνηθεί το Δώρο του, τότε ο εν λόγω νικητής χάνει αυτομάτως και αυτοδικαίως το δικαίωμα να διεκδικήσει το Δώρο και αυτό θα κατακυρωθεί στον αναπληρωματικό. Αν οι ίδιες συνθήκες συντρέξουν και στο πρόσωπο του αναπληρωματικού, αν δηλαδή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία, ή/και εάν αυτός αρνηθεί το Δώρο του, χάνεται οριστικά κάθε δικαίωμα επί του Δώρου και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας και της Nestle.


Η Διοργανώτρια και η Nestle δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών ή/και των αναπληρωματικών που οφείλονται σε έλλειψη απάντησης. Η προσπάθεια ειδοποίησης των νικητών και αντίστοιχα των αναπληρωματικών θα αποδεικνύεται πλήρως με την αποστολή του σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Διοργανώτρια και η Nestle ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων δεν έχει δηλώσει ορθά τα στοιχεία επικοινωνίας του.


6.5 Οι νικητές θα παραλάβουν τα Δώρα τους με εταιρία ταχυμεταφορών (courier), με έξοδα της Nestle , στη διεύθυνση που θα επιβεβαιώσουν κατά την επικοινωνία με τη Nestle. Κατά την παραλαβή του Δώρου του ο νικητής/νικήτρια υποχρεούται να συμπληρώσει και υπογράψει τη Βεβαίωση Παραλαβής Δώρου (περαιτέρω η «Βεβαίωση Παραλαβής Δώρου»), επιδεικνύοντας παράλληλα την αστυνομική ταυτότητά του ή διαβατήριο εν ισχύ, προκειμένου να διασταυρωθεί ότι είναι πράγματι ο συμμετέχων-νικητής σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε δηλώσει. Τα Δώρα θα αποσταλούν στους νικητές του Διαγωνισμού μέχρι τις 28/4/2023. Ο νικητής χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου και η Διοργανώτρια και η Nestle δικαιούνται να διαθέσουν το Δώρο κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση τους, σε περίπτωση που η Nestle δεν καταφέρει να παραδώσει τo Δώρο στον νικητή μέχρι και τις 28/4/2023 και σε κάθε περίπτωση εφόσον έχει προβεί σε τουλάχιστον δύο (2) ανεπιτυχείς προσπάθειες παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή ουδεμία ευθύνη φέρουν η Διοργανώτρια και η Nestle για τη μη απόδοση των Δώρων.
6.6 Οι αριθμοί παραγγελίας των νικητών θα ανακοινωθούν μέχρι και την 7/4/2023 στη σελίδα https://eshop.mymarket.gr/nikites-diagonismon


7. Ευθύνη


7.1. Η Διοργανώτρια και η «NESTLE» δεν φέρoυν καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, και δη οι νικητές, δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού για οποιονδήποτε λόγο.

7.2. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και η Nestle δεν θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η λήψη από τα τεχνικά συστήματα της Διοργανώτριας των δηλώσεων συμμετοχής. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Nestle για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στο πλαίσιο του Διαγωνισμού της διεξαγωγής της εν λόγω ενέργειας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια, ενώ σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
Ειδικότερα, η Διοργανώτρια και η Nestle δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου τους, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον ιστότοπο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.
Επιπλέον, η Διοργανώτρια και η Nestle δεν φέρoυν καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του Δώρου εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του Δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής μεταφορά σχετικές με το Δώρο, καθώς και σε περίπτωση που δεν δύνανται να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου τους.


7.3. Κατά τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτής, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως.


7.4. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στον Διαγωνισμό βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του ιστότοπου ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από την ενέργεια και η Διοργανώτρια θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, η Διοργανώτρια και η Nestle θα δικαιούνται να ακυρώσουν συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι δεν συμμορφώνονται με τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, η Διοργανώτρια θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).

7.5. Οι συμμετέχοντες στον παρόντα Διαγωνισμό, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε τυχόν πραγματικό ή νομικό ελάττωμα των Δώρων, ούτε για οποιαδήποτε ζημιά ή / και βλάβη τυχόν προκληθεί στους νικητές από τη χρήση τους, ούτε για κάθε σωματική ή/και ηθική ή/και άλλη βλάβη ή/και ζημία ή/και δαπάνη τυχόν υποστεί/-ούν οι συμμετέχοντες και δη οι νικητές.

8. Εμπορικά Σήματα – Διανοητική Ιδιοκτησία

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Διοργανώτριας και της NESTLE.

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Αθήνας.

10. Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό αποτελεί επίσημη δήλωση περί γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των όρων του από τους συμμετέχοντες σε αυτόν. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς τη Διοργανώτρια όπως επεξεργαστεί ή/ και διαβιβάσει τα στοιχεία τους αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού. Τα δεδομένα θα τηρηθούν από τη Διοργανώτρια και τους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4624/2019.

11. Γνωστοποίηση αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Διοργανώτρια στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αναλαμβάνει τη συλλογή των συμμετοχών, τη διενέργεια της κλήρωσης, την ανάδειξη και ενημέρωση των νικητών, την αποστολή της λίστας των νικητών στην Nestle. Η Nestle περιορίζεται στην αποστολή και διάθεση στους νικητές των Δώρων. Με την συμμετοχή στον Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες αποδέχονται και την μεταβίβαση των παρακάτω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Νestle, βάσει των παρακάτω, καθώς αυτή απαιτείται προκειμένου να μπορέσει η NESTLE να επικοινωνήσει μαζί τους και να τους αποστείλει το Δώρο τους.


Η Διοργανώτρια συμμορφούμενη με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής ΔΠΧ) και την σχετική νομοθεσία, ενημερώνει, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, με την παρούσα όλα τα φυσικά πρόσωπα – συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, για τα εξής:

Α. Φύση και συλλογή ΔΠΧ: Τα ΔΠΧ που επεξεργάζεται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι οι πληροφορίες που παρέχουν οι συμμετέχοντες κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας από το eshop.mymarket.gr. Ειδικότερα, οι πληροφορίες αυτές αφορούν στο ονοματεπώνυμο, αριθμό σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τη διεύθυνση κατοικίας.Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα (email). Β. Σκοπός επεξεργασίας ΔΠΧ: Η Διοργανώτρια θα επεξεργαστεί τα ως άνω ΔΠΧ για τη διενέργεια του Διαγωνισμού.
Μετά την κλήρωση, θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο https://eshop.mymarket.gr/nikites-diagonismon οι αριθμοί παραγγελιών που κληρώθηκαν.

Γ. Αποθήκευση και Διαβίβαση ΔΠΧ: Το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο επικοινωνίας και η διεύθυνση κατοικίας των νικητών του Διαγωνισμού θα διαβιβαστούν από τη Διοργανώτρια στη «NESTLE» αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της αποστολής των δώρων στους νικητές του Διαγωνισμού . Η Nestle θα επεξεργαστεί τα εν λόγω δεδομένα ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Για την αποστολή των Δώρων στους νικητές, η «NESTLE» θα διαβιβάσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αυτών στην συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών (courier).


Δ. Χρόνος τήρησης ΔΠΧ: Η NESTLE θα διαγράψει τα ΔΠΧ (ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση αποστολής δώρου) των νικητών που της διαβιβάστηκαν από την Διοργανώτρια εντός τριών (3) μηνών από την αποστολή των Δώρων στους νικητές.


Ε. Άσκηση δικαιωμάτων Υποκειμένων ΔΠΧ: Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό μπορούν να ασκήσουν ανά πάσα στιγμή όλα τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία δικαιώματά τους, ήτοι το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τους αφορούν, το δικαίωμα ενημέρωσης και λήψης αντιγράφου αυτών, το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων, το δικαίωμα διαγραφής αυτών, το δικαίωμα να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα να λάβουν τα ΔΠΧ που τους αφορούν και να τα διαβιβάσουν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Οι συμμετέχοντες προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, μπορούν να απευθυνθούν στη Διοργανώτρια στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@eshopmymarket.gr.. Η άρνηση παροχής των απαραίτητων για τη διενέργεια του Διαγωνισμού δεδομένων, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον κρίνουν ότι θίγονται από την επεξεργασία των ΔΠΧ που τους αφορούν.


Η Διοργανώτρια και η NESTLE, ως από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, δηλώνουν ότι τα ως άνω ΔΠΧ που συλλέγουν και επεξεργάζονται είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για τους σκοπούς της εν λόγω επεξεργασίας, όπως ειδικότερα περιγράφεται στους όρους του Διαγωνισμού. Επίσης, η Διοργανώτρια, η η NESTLE και οι Εκτελούντες την Επεξεργασία έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των ως άνω ΔΠΧ.

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η Διοργανώτρια επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μπορείτε να βρείτε στο https://mymarket.gr/privacy και για τη Nestle στο https://www.nestle.gr/info/privacy_policy.