Όροι Διαγωνισμού Lenor

 1.  Σύμφωνα με τους παρόντες όρους συμμετοχής  (εφεξής «Όροι»),  η διεξαγόμενη ενέργεια «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ M.Ε.Π.Ε.» (αρ. ΓΕΜΗ 003818801000) (εφεξής η «P&G») η οποία εδρεύει στο Μαρούσι, Αγίου Κωνσταντίνου 47 και της «METRO Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Διατροφής και Οικιακής Χρήσεως», εφεξής η «Metro ΑΕΒΕ»), στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων υπό το εμπορικό σήμα Lenor που θα λάβει χώρα. Ο Διαγωνισμός θα λάβει χώρα on line/ e-commerce (διαδικτυακού ηλεκτρονικού εμπορίου) μεσώ του e-shop https://www.mymarket.gr/. Για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού: α. η «Metro ΑΕΒΕ» αναλαμβάνει τη διαδικασία συλλογής των συμμετοχών, διενέργειας της κλήρωσης και ανάδειξης των νικητών, ενημέρωσης των νικητών, αποστολής της λίστα των νικητών στην P&G, β.η P&G αναλαμβάνει τη διάθεση στους νικητές του Διαγωνισμού Lenor και η εταιρεία με την επωνυμία ««ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε»,» που εδρεύει στη Βέροια , επί της οδού ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, Τ.Κ. 59100, ΒΕΡΟΙΑ με ΑΦΜ 095435619 - Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ (εφεξής η “Life”) αναλαμβάνει  την διαδικασία της αποστολής των δώρων (λεπτομέρειες παρ.11). Με τη συμμετοχή στην ενέργεια, ο συμμετέχων αποδέχεται ρητά τους παρόντες όρους συμμετοχής.
 2.  Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής
  2.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσα φυσικά πρόσωπα είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Με την συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του Διαγωνισμού, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο https://www.mymarket.gr/ κατά τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται στον όρο 3.
  2.2. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι της P&G , της «Metro ΑΕΒΕ», και της Life, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, (δ) οι εργαζόμενοι της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛ. ΦΑΡΜΑΚΑΣ - Δ. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΜ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «REDIRECT»  που θα πραγματοποιήσει την κλήρωση των νικητήριων παραγγελιών. Διευκρινίζεται ότι από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται όσοι δεν έχουν γνωστοποιήσει σωστά και πλήρως τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο).
  2.3. Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού για τους συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές, και θα ευθύνονται απέναντι στη «Metro ΑΕΒΕ» για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτήν από τυχόν ψευδείς δηλώσεις.
  Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων.
 3.  Διάρκεια του Διαγωνισμού
  3.1. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 21/12/2023 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») ώρα 11:00 π.μ., έως και την  9/1/2024 ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).
  Η «Metro ΑΕΒΕ» διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια διεξαγωγής του εν λόγω Διαγωνισμού κατόπιν σχετικής ανακοίνωσής της στον ιστότοπο. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της.
  3.2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του παρόντος Διαγωνισμού καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή. Οι ήδη υποβληθείσες συμμετοχές μετά τη πάροδο της λήξης του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν επάγονται αποτελέσματα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη “Metro ΑΕΒΕ» ή/και οποιονδήποτε τρίτο.
 4.  Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό
  4.1. Στο Διαγωνισμό συμμετέχουν όλοι όσοι θα προβούν στην αγορά προϊόντων Lenor (εφεξής η «Συμμετέχουσα Συσκευασία») από το e-shop «Metro ΑΕΒΕ» , https://www.mymarket.gr/ κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού.  Ο χρήστης κατά την προσθήκη στο καλάθι του, εντός του https://www.mymarket.gr/, της Συμμετέχουσας Συσκευασίας, θα μπορεί να επιλέξει αν επιθυμεί να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό στο ειδικό μπλε πεδίο που θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της οθόνης του. Αν ο χρήστης στο συγκεκριμένο πεδίο πατήσει το κουμπί «Θέλω να συμμετάσχω», αποδέχεται τους παρόντες όρους συμμετοχής και την αποστολή των απαραίτητων για την παραλαβή του δώρου προσωπικών δεδομένων στη Life (εάν είναι ο νικητής) και μπαίνει στην τυχερή κλήρωση για να κερδίσει ένα Πλυντήριο 9Κ WHIRLPOOL FFD 9469 BCV EE LENOR FRESH. Αφού γίνει επιτυχημένα η ηλεκτρονική παραγγελία και εκδοθεί «κωδικός παραγγελίας», ο χρήστης έχει την δυνατότητα συμμετοχής στην κλήρωση. Στο διαγωνισμό ο χρήστης συμμετέχει με αριθμό παραγγελίας από το ηλεκτρονικό κατάστημα των «Metro ΑΕΒΕ»  “https://www.mymarket.gr/. Αριθμός παραγγελίας θεωρείται η επιβεβαίωση μιας ολοκληρωμένης παραγγελίας μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι παραγγελίες που θεωρούνται έγκυρες ορίζονται σύμφωνα με τους όρους παραγγελίας του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως φαίνονται μέσα από τον ιστότοπο https://www.mymarket.gr/. Για κάθε παραγγελία που καταχωρείται στο σύστημα και πληροί τις προϋποθέσεις ο χρήστης θα δικαιούται μια (1) συμμετοχή. Δεν υπάρχει περιορισμός στις συμμετοχές που δικαιούται κάθε χρήστης. Αν για κάποιο λόγο ακυρωθεί η παραγγελία τους, τότε αυτόματα αφαιρούνται από την λίστα συμμετεχόντων στην κλήρωση. Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, όλες οι έγκυρες, σύμφωνα με τα παραπάνω, δηλώσεις συμμετοχής, θα συγκεντρώνονται σε ειδικό αρχείο (excel) στην εταιρεία «Metro ΑΕΒΕ». Η «Metro ΑΕΒΕ»  μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Διευκρινίζεται ότι για να καταχωρηθεί μία συμμετοχή θα πρέπει η αγορά να έχει διεξαχθεί εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. H  συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι «Metro ΑΕΒΕ» και P&G  δεν θα ευθύνoνται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η λήψη από τα τεχνικά συστήματα της «Metro ΑΕΒΕ» όσων συμμετέχουν. Οι «Metro ΑΕΒΕ» και P&G δεν φέρoυν καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου τους, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον ιστότοπο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως.
  4.2. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντα κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από τη «Metro ΑΕΒΕ»  παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε η «Metro ΑΕΒΕ»» θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από την ενέργεια ακόμη κι αφού έχει ανακηρυχθεί ο νικητής ή έχει ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου του.
  4.3. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. Ωστόσο, έκαστος συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα δώρο.  
  4.4. Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας των ΜΕΤΡΟ και P&G. Οι συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αναφορά των στοιχείων τους καθώς επίσης και την ονομασία  του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού δικαίωμα μόνον μίας συμμετοχής σε αυτόν κατ’ αυτόν τον τρόπο.
 5.  Εγκυρότητα συμμετοχής
  Για την ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού θα υποβάλλονται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 ανωτέρω, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της «Metro ΑΕΒΕ» ή/και των τυχόν τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα ή τρίτο στα συστήματα της «Metro ΑΕΒΕ»  ή/ και των εν λόγω τρίτων ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της «Metro ΑΕΒΕ» ή και των εν λόγω τρίτων, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.
 6.  Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού – Δώρα
  6.1. Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, όλες οι έγκυρες, σύμφωνα με τα παραπάνω, δηλώσεις συμμετοχής, θα συγκεντρώνονται σε ειδικό αρχείο (Excel) από τη “Metro ΑΕΒΕ» και θα λαμβάνουν αύξοντα αριθμό.
  6.2. Οι νικητές του διαγωνισμού θα προκύψουν μετά από ηλεκτρονική κλήρωση. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος (εφαρμογής), το οποίο εξασφαλίζει το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία ανάδειξης του νικητή μεταξύ όσων έχουν εγκύρως συμμετάσχει στον Διαγωνισμό. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 10/01 και ώρα 14:00, στα γραφεία της Relevance, μεταξύ των κατά τα ως άνω εγκύρως συμμετεχόντων, και θα αναδείξει 1 νικητή και 1 αναπληρωματικό νικητη. Έως και την Πέμπτη 18/01 και ώρα 14:00 θα επικοινωνήσει μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) με τους νικητές. Οι αριθμοί παραγγελίας των νικητών θα ανακοινωθούν μέχρι και την 18/01 και ώρα 14:00 στην σελίδα https://www.mymarket.gr/
  6.3. Το δώρο για το νικητή είναι Πλυντήριο 9Κ WHIRLPOOL FFD 9469 BCV EE LENOR FRESH.

6.4. Οι αριθμοί παραγγελίας των Νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο https://www.mymarket.gr/. Επίσης, οι τυχεροί θα ειδοποιηθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στο email που έχουν δηλώσει κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. Η «Metro ΑΕΒΕ»  ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων δεν έχει δηλώσει ορθά τα στοιχεία επικοινωνίας του.
6.5. Το κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται μόνο ενός δώρου, ακόμα και αν έχει περισσότερες από μια συμμετοχές και έχει κληρωθεί ως νικητής με διαφορετικούς αριθμούς παραγγελιών. Σε αυτήν την περίπτωση λαμβάνει μόνο το δώρο που του αναλογεί από την πρώτη κατά σειρά κλήρωση.
6.6. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω email έως την Πέμπτη 18/01 και ώρα 14:00 από τη «Metro ΑΕΒΕ» προκειμένου να ενημερωθούν ότι είναι οι νικητές του διαγωνισμού. Και στη συνέχεια η «Metro ΑΕΒΕ»  θα αποστείλει τη λίστα του επιβεβαιωμένου νικητή στην P&G, η οποία θα αναλάβει την αποστολή της λίστας στη Life για την αποστολή των δώρων στο νικητή. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά από τον εκπρόσωπο της Life για τη διαδικασία αποστολής του συγκεκριμένου δώρου. Σε κάθε περίπτωση έκαστος εκ των ειδοποιηθέντων νικητών θα πρέπει εντός επτά (7) ημερών από την ως άνω τηλεφωνική του ειδοποίηση να επιβεβαιώσει ότι είναι άνω των 18 ετών και την αποδοχή παραλαβής του δώρου. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία των επτά (7)  ημερών, εντός της οποίας ο Νικητής θα πρέπει να επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου του, δηλαδή σε περίπτωση που ο Νικητής δεν απαντήσει στις τηλεφωνικές κλήσεις ως ανωτέρω ή δεν αποδεχθεί το Δώρο του εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, ή για κάποιο λόγο αποκλειστεί από το Διαγωνισμό, θα ειδοποιείται από τη Life ο αντίστοιχος Αναπληρωματικός ο οποίος θα πρέπει επίσης, εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών να αποδεχθεί το Δώρο. Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή ή/και εάν αυτός αρνηθεί ή δεν αποδεχθεί το Δώρο του, ή  δεν επικοινωνήσει κατά τον τρόπο και στο χρόνο για τον οποίο θα έχει ενημερωθεί, τότε ο εν λόγω Νικητής χάνει αυτομάτως και αυτοδικαίως το δικαίωμα να διεκδικήσει το Δώρο και αυτό θα κατακυρωθεί στον αναπληρωματικό. Αν οι ίδιες συνθήκες συντρέξουν και στο πρόσωπο του αναπληρωματικού, “Χ»  τότε η απαλλάσσεται από την υποχρέωση διάθεσης  του Δώρου. Σε περίπτωση που παρέλθουν άπρακτες οι ως άνω προθεσμίες, χωρίς δηλαδή κάποιος από τους Νικητές ή/και κληρωθέντες και προσκαλούμενους σε αποδοχή του Δώρου Αναπληρωματικούς να αποδεχθεί το Δώρο του ή να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των εν λόγω προθεσμιών, χάνεται οριστικά κάθε δικαίωμα επί του Δώρου και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι των «Metro»  και  P&G. 
Η  P&G δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών ή/και των Αναπληρωματικών που οφείλονται σε έλλειψη απάντησης. Η προσπάθεια ειδοποίησης των Νικητών και αντίστοιχα των Αναπληρωματικών θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου της Life που ενεργεί για λογαριασμό αυτής.
6.7. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της «Metro»  και της  P&G παύει να υφίσταται. Η «Metro»  και η  P&G δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων δη έναντι των Νικητών.
6.8. Για να καταστεί δυνατή η διενέργεια της Κλήρωσης θα χρησιμοποιηθούν μόνο όσοι αριθμοί παραγγελίας εμπίπτουν στους όρους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Από την επεξεργασία αυτή θα εξαιρούνται όσοι έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς.
Μετά την ανάδειξη των νικητήριων παραγγελιών και αφού γίνει από τη «Metro» η επικοινωνία με τους νικητές και εκείνοι απαντήσουν γραπτά πως αποδέχονται να διαβιβαστούν τα προσωπικά τους δεδομένα για την παραλαβή των δώρων τους η «Metro»  θα προβεί στη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των νικητών (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη) όπως αυτά είναι καταχωρημένα στον ιστότοπο https://www.mymarket.gr/, στη διοργανώτρια  P&G προκειμένου να καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές και η ενημέρωσή τους για τη διαδικασία παραλαβής του δώρου τους. Η αρχική επικοινωνία με τους νικητές θα γίνει από τη «Metro»  και στη συνέχεια  από τη Life, στην οποία η  P&G θα έχει διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα τoυ νικητή.
Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων, περιορισμού και αντίταξης στην επεξεργασία. Οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με την επεξεργασία υποβάλλεται γραπτά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eshopmymarket.gr της “Metro AEBE» . Τα αρχεία με τα στοιχεία των νικητών μετά την επεξεργασία των δεδομένων τους, από την  P&G , για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, θα καταστρέφονται μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους ή με την ολοκλήρωση της παράδοσης των δώρων.
Ισχύουν οι όροι χρήσης προσωπικών δεδομένων και η πολιτική ασφαλείας της «Metro AEBE»  που είναι αναρτημένοι στο site https://www.mymarket.gr/,   για την επεξεργασία που λαμβάνει χώρα από την “ Metro AEBE»”  στο πλαίσιο των ανωτέρω.
6.9. Προσωπικά Δεδομένα Νικητών
α. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, P&G ως υπεύθυνη επεξεργασίας, η Life ως εκτελών την επεξεργασία ,δηλαδή υπεύθυνο επικοινωνίας με τους νικητές για την αποστολή των δώρων ,θα τηρήσουν αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα των νικητών, που θα τους γνωστοποιηθούν από την «Metro ΑΕΒΕ»: Όνομα, Επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, Τ.Κ., πόλη.
Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό απόδοσης των δώρων στους νικητές/ αναπληρωματικούς.
Η Life θα καταστρέψει τα στοιχεία 3 μήνες μετά την αποστολή των δώρων
β. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των νικητών θα λάβει χώρα για τους σκοπούς απόδοσης των δώρων του διαγωνισμού.
γ. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των νικητών θα είναι κατ’ αρχήν μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της  P&G που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για την απόδοση των δώρων του Διαγωνισμού καθώς επίσης και οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Life, εταιρείας που θα συνδράμει την  P&G στον παραπάνω σκοπό, οι οποίοι ομοίως είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για την απόδοση των δώρων του Διαγωνισμού και οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό της  P&G. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, η  P&G ή/και τυχόν τρίτος συνεργάτης αυτής ενδέχεται να αξιοποιήσουν υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των νικητών ήτοι διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, ή και εταιρείες ταχυμεταφοράς και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό της  P&G. 
δ. Κατ’ εξαίρεση η  P&G δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των νικητών σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής αρχής.
ε. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στ. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και θα καταστρέφονται εντός τριών (3) μηνών μετά την απόδοση των Δώρων.
ζ. Οι νικητές έχουν το δικαίωμα πρόσβασης κατόπιν αιτήματός τους αφενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.
η.Τέλος, οι νικητές έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.
θ.Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά τους καθώς και για την άσκηση αυτών, οι νικητές μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στη  P&G, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση  «info@eshopmymarket.gr» 
ι. Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ειδικά σε σχέση με τον παρόντα όρο 14.2. υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η εταιρία  P&G με έδρα στο Μαρούσι, Αγίου Κωνσταντίνου 47, Μαρούσι Αττικής, Ελλάδα.


 1.  Ευθύνη
  7.1. Η «Metro ΑΕΒΕ» και η  P&G δεν φέρoυν καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του δώρου εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής μεταφορά σχετικές με το δώρο. Επίσης, η «Metro ΑΕΒΕ» και η  P&G δεν φέρουν καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύνανται να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της.
  7.2 Η «Metro ΑΕΒΕ» και η  P&G  δεν φέρουν καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, και δη οι Νικητές, δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής των δώρων.
  7.3. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η «Metro ΑΕΒΕ» δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η λήψη από τα τεχνικά συστήματα της όσων συμμετέχουν. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της«Metro ΑΕΒΕ»   για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της διεξαγωγής της εν λόγω ενέργειας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια.
  7.4. Η «Metro ΑΕΒΕ»  δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου τους, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον ιστότοπο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.
  7.5. Κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες  οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως.
  7.6. Η «Metro ΑΕΒΕ»   δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών της εφαρμογής ή και άλλων ιστοτόπων, στις οποίες παραπέμπει η εφαρμογή μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση άλλων ιστοτόπων, οι χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την αντίστοιχη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οι Διοργανώτριες  εταιρείες «Metro ΑΕΒΕ» και P&G υιοθετούν ή απλώς αποδέχονται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στους οποίους ο ιστότοπος παραπέμπει ή/και συνδέονται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.
  7.7. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του ιστότοπου ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από την ενέργεια και η «Metro ΑΕΒΕ» θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, η «Metro ΑΕΒΕ» θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει χωρίσει παραβιάσει ή καταστρατηγήσει οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, η «Metro ΑΕΒΕ» θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).
  7.8. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από τη «Metro ΑΕΒΕ» παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε η «Metro ΑΕΒΕ» θα έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό ακόμη κι αφού έχουν ανακηρυχθεί οι νικητές ή έχουν ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου τους. Σε περίπτωση δε που τους έχει παραδοθεί το δώρο,  η «Metro ΑΕΒΕ»   θα δικαιούται εντός 15 ημερών από την παράδοση αυτού να διεκδικήσουν την επιστροφή του δώρου από το νικητή στην άριστη κατάσταση που του παραδόθηκε με έξοδα του ιδίου εντός πέντε (5) ημερών από τη σχετική ειδοποίησή του.
  7.9. Οι συμμετέχοντες στον παρόντα Διαγωνισμό, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι η «Metro ΑΕΒΕ» και η  P&G ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιοδήποτε τυχόν πραγματικό ή νομικό ελάττωμα της προσφοράς της ενέργειας, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά ή / και βλάβη τυχόν προκληθεί στους νικητές (από τη χρήση του, για ακύρωση ή αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας παραλαβής του δώρου για οποιονδήποτε λόγο καθώς και για κάθε σωματική ή/και ηθική ή/και άλλη βλάβη ή/και ζημία ή/και δαπάνη τυχόν υποστεί/-ούν οι συμμετέχοντες και δη οι νικητές από και κατά την πραγματοποίησή της (άλλως ρητά παραιτούνται με το παρόν από οποιαδήποτε σχετική τους απαίτηση ή/και δικαίωμα ή/και αξίωση).
  7.10. Η ευθύνη της «Metro ΑΕΒΕ» περιορίζεται στη διαδικασία συλλογής των συμμετοχών, διενέργειας της κλήρωσης και ανάδειξης των νικητών, ενημέρωσης των νικητών, αποστολής της λίστας των νικητών στην  P&G και διάθεσης στους νικητές του Διαγωνισμού Lenor για αγορές από το eshop Μy Market. Η ευθύνη της  P&G περιορίζεται στη διάθεση στο νικητή του Χ δώρου. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία τον Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π. έναντι των «Metro ΑΕΒΕ» και  P&G. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των «Metro ΑΕΒΕ»   και  P&G περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Οι «Metro ΑΕΒΕ»  και  P&G δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό ή τα δώρα.
 2.  Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία
  Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της «Metro ΑΕΒΕ» και της P&G 
 3.  Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία
  Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Αθήνας.
 4.  Αποδοχή των όρων
  Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό αποτελεί επίσημη δήλωση περί γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των όρων του από τους συμμετέχοντες  σε αυτόν και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή/και δικαίωμα, οικονομικό ή άλλο, έναντι  της «Metro ΑΕΒΕ» και της P&G
 5.    Γνωστοποίηση αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  Με την συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες αποδέχονται και τη μεταβίβαση των παρακάτω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις συνδιοργανώτριες εταιρείες Life & P&G), βάσει των παρακάτω, καθώς αυτή απαιτείται προκειμένου να μπορέσουν η P&G και Life  να επικοινωνήσουν με τον νικητή και να του αποστείλουν το δώρο του.
  Η Διοργανώτρια συμμορφούμενη με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής ΔΠΧ) και την σχετική νομοθεσία, ενημερώνει, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, με την παρούσα όλα τα φυσικά πρόσωπα – συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, για τα εξής:
  Α. Φύση και συλλογή ΔΠΧ: Τα ΔΠΧ που επεξεργάζεται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι οι πληροφορίες που παρέχουν οι συμμετέχοντες κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας από το eshop.mymarket.gr. Ειδικότερα, οι πληροφορίες αυτές αφορούν για τoν νικητή στο ονοματεπώνυμο, αριθμό σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Ειδικότερα, οι πληροφορίες αυτές αφορούν για το  νικητή στο ονοματεπώνυμο, αριθμό σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τη διέυθυνση κατοικιά, τον ταχυδρομικό κωδικό και την πόλη κατοικίας.
  Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) και στη συνέχεια θα γίνει τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους.
  Β. Σκοπός επεξεργασίας ΔΠΧ: Η Διοργανώτρια θα επεξεργαστεί τα ως άνω ΔΠΧ για τη διενέργεια του Διαγωνισμού.
  Μετά την κλήρωση, θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο https://www.mymarket.gr/ ο αριθμός της παραγγελίας που κληρώθηκε.
  Γ. Αποθήκευση και Διαβίβαση ΔΠΧ: Το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο επικοινωνίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) των νικητών του Διαγωνισμού θα διαβιβαστούν από τη Διοργανώτρια στην Life και στην P&G αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της αποστολής του δώρου στον νικητή του Διαγωνισμού, τα οποία η  P&G και η Life θα επεξεργαστούν μαζί με την διεύθυνση αποστολής του δώρου που θα δηλωθεί σε αυτές από τον νικητή του Διαγωνισμού, ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας.
  Για την αποστολή τoυ δώρου στον νικητή, η  Life  και η P&G θα διαβιβάσουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αυτού στην συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) Courier Center.
  Δ. Χρόνος τήρησης ΔΠΧ: Η Life και η  P&G θα διαγράψουν τα ΔΠΧ (ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση αποστολής δώρου) του  νικητή εντός τριών (3) μηνών  από την αποστολή του δώρου στον νικητή.
  Ε. Άσκηση δικαιωμάτων Υποκειμένων ΔΠΧ: Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό μπορούν να ασκήσουν ανά πάσα στιγμή όλα τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία δικαιώματά τους, ήτοι το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τους αφορούν, το δικαίωμα ενημέρωσης και λήψης αντιγράφου αυτών, το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων, το δικαίωμα διαγραφής αυτών, το δικαίωμα να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και το  δικαίωμα να λάβουν τα ΔΠΧ που τους αφορούν και να τα διαβιβάσουν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Οι συμμετέχοντες προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, μπορούν να απευθυνθούν στη Διοργανώτρια στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@eshopmymarket.gr.
  Διευκρινίζεται ότι η παροχή των δεδομένων του νικητή από τη Διοργανώτρια στην Life και στην  P&G γίνεται για τη διενέργεια του παρόντος Διαγωνισμού. Η άρνηση παροχής των απαραίτητων για τη διενέργεια του Διαγωνισμού δεδομένων, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτόν.
  Σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον κρίνουν ότι θίγονται από την επεξεργασία των ΔΠΧ που τους αφορούν.
  Η Διοργανώτρια, η Life και η  P&G, ως από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, δηλώνουν ότι τα ως άνω ΔΠΧ που συλλέγουν και επεξεργάζονται είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για τους σκοπούς της εν λόγω επεξεργασίας, όπως ειδικότερα περιγράφεται στους όρους του Διαγωνισμού. Επίσης, η Διοργανώτρια, η Life και η  P&G έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των ως άνω ΔΠΧ.  
  Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η Διοργανώτρια επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μπορείτε να βρείτε στο https://www.mymarket.gr/privacy.