Δες ποια καταστήματα θα είναι ανοιχτά την Κυριακή 14/07/24 εδώ

Όροι διαγωνισμού my market & L'OR

1.Σύμφωνα με τους παρόντες όρους συμμετοχής  (εφεξής «Όροι»),  η διεξαγόμενη ενέργεια «Διαγωνισμός L’OR» (εφεξής «Διαγωνισμός»), διενεργείται από τις εταιρείες «Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε»)» εφεξής η «Διοργανώτρια») η οποία εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς, επί της οδού Λεωφόρος Κύμης & Σενέκα αρ. 10, με ΑΦΜ 800653652 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και της «METRO Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Διατροφής και Οικιακής Χρήσεως» που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής (οδός Σωρού αριθμ. 1), εφεξής η «METRO», στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων της διοργανώτριας υπό το εμπορικό σήμα «L’OR».  Ο Διαγωνισμός θα λάβει χώρα online μεσώ του site της ΜΕΤRΟ MY MARKET https://www.mymarket.gr/

Για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού: α. η METRO αναλαμβάνει τη διαδικασία    της ηλεκτρονικής – Online-  διεξαγωγής  του Διαγωνισμού  μέσω του άνω αναφερομένου ηλεκτρονικού της καταστήματος (https://www.mymarket.gr/) ήτοι της συλλογής των συμμετοχών, διενέργειας της κλήρωσης και ανάδειξης των νικητών, ενημέρωσης των νικητών και  αποστολής της λίστας  με τα  στοιχεία των νικητών στην «Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε» , β. «Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε»  αναλαμβάνει τη διάθεση στους νικητές του «Διαγωνισμού Douwe Egberts Στιγμιαίου Καφέ» και γ. η εταιρεία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  Α.Ε.» που εδρεύει στον Ν. Κόσμο Αττικής επί της οδού Σώστρατου  αρ. 21-23  και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πέτρο Ιμιρζιάδη εφεξής η «SPC» . Με τη συμμετοχή στην ενέργεια, ο συμμετέχων αποδέχεται ρητά τους παρόντες όρους συμμετοχής.

2. Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής
2.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσα φυσικά πρόσωπα είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Με την συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του Διαγωνισμού, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο https://www.mymarket.gr/ καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται στον όρο 3.
2.2. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι της «Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε» , της METRO, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, (δ) οι εργαζόμενοι της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛ. ΦΑΡΜΑΚΑΣ - Δ. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΜ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «RELEVANCE»  που θα διαχειριστεί την προωθητική ενέργεια και θα πραγματοποιήσει την κλήρωση μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών. Διευκρινίζεται ότι από τον Διαγωνισμό αποκλείονται αυτομάτως όσοι δεν έχουν γνωστοποιήσει σωστά και πλήρως τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ,email, τηλέφωνο).
2.3. Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού για τους συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή ή ανακριβή ή ελλιπή  στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές, και θα ευθύνονται απέναντι στις Διοργανώτριες για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτές από τυχόν ψευδείς/ ανακριβείς  δηλώσεις.
Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με αποκλειστικά  δικά τους τεχνικά μέσα και ευθύνη. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού
3.1. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από «27/12/23»  (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») ώρα 14:00, έως και  «09/01/24»  ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).
Η METRO διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει, ματαιώσει  ή μειώσει τη διάρκεια διεξαγωγής του εν λόγω Διαγωνισμού ή αλλάξει το χρόνο  διεξαγωγής της κλήρωσης κατόπιν σχετικής ανακοίνωσής της στον ιστότοπο. Οποιαδήποτε τέτοια  τροποποίηση θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της.
3.2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την εκπνοή της Διάρκειας του παρόντος Διαγωνισμού καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή. Τυχόν  υποβληθείσες συμμετοχές μετά τη λήξη του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν επάγονται αποτελέσματα, ούτε θα δεσμεύουν τις Διοργανώτριες ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

4. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό
4.1. Στο Διαγωνισμό συμμετέχουν όλοι όσοι προβούν στην αγορά οποιασδήποτε συσκευασίας καφέ L’OR (εφεξής η «Συμμετέχουσα Συσκευασία») από το e-shop της ΜETRO / My market https://eshop.mymarket.gr/ κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού.  Ο χρήστης κατά την προσθήκη της Συμμετέχουσας Συσκευασίας στο καλάθι αγορών του εντός του e-shop, https:// mymarket.gr/, και  την επιτυχημένη  υποβολή  της  ηλεκτρονικής του παραγγελίας,  θα μπορεί να επιλέξει, αν επιθυμεί να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό, στο ειδικό μπλε πεδίο που θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της οθόνης του. Αν ο χρήστης πατήσει το κουμπί «Θέλω να συμμετάσχω» στο συγκεκριμένο πεδίο,  υποβάλλει τον  «κωδικό παραγγελίας»  που θα εκδοθεί κατά την  επιτυχημένη  υποβολής της παραγγελίας του,  αποδεχτεί τους παρόντες όρους συμμετοχής και συναινέσει στην αποστολή των απαραίτητων για την παραλαβή του δώρου,  προσωπικών του δεδομένων στην  «Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε»  και στο ΚΕΝΤΡΟ(εφόσον αναδειχτεί  νικητής) και θα μπαίνει αυτομάτως στην κλήρωση για να κερδίσει 1 θήκη καψουλών καφέ L’OR και 60 κάψουλες καφέ L’OR (1 συσκευασία L’OR Ristretto 20pc 104gr, 1 συσκευασία L’OR Lungo Profondo 10pc 52gr, 1 συσκευασία L’OR Ristretto Decaf 10pc 52gr, 1 συσκευασία L’OR Origins Colombia 10pc 52gr, 1 συσκευασία L’OR Flavours Caramel 10pc 52gr)   .  Ως  έγκυρος « κωδικός   παραγγελίας» που αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό θεωρείται η επιβεβαίωση μιας ολοκληρωμένης παραγγελίας της Συμμετέχουσας Συσκευασίας μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΜETRO / My market. Eγκυρες, ολοκληρωμένες  παραγγελίες θεωρούνται εκείνες που ορίζονται σύμφωνα με τους όρους παραγγελίας του ηλεκτρονικού καταστήματος που είναι αναρτημένοι τον ιστότοπο https://eshop.mymarket.gr/  Για κάθε  ολοκληρωμένη παραγγελία που καταχωρείται στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΜETRO / My market και πληροί τις προϋποθέσεις του, ο χρήστης θα δικαιούται μια (1)  συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Δεν υπάρχει περιορισμός στις συμμετοχές που δικαιούται κάθε χρήστης. Αν για κάποιο λόγο ακυρωθεί η  παραγγελία του, τότε αυτόματα η αντίστοιχη συμμετοχή του χρήστη στο Διαγωνισμό (βάσει του κωδικού της μετέπειτα ακυρωθείσας παραγγελίας)  θα  αφαιρείται  αυτόματα από την λίστα των συμμετεχόντων στην κλήρωση. Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, όλες οι έγκυρες, σύμφωνα με τα παραπάνω, δηλώσεις συμμετοχής, θα συγκεντρώνονται σε ειδικό αρχείο (excel) που θα τηρείται στην έδρα της εταιρείας ΜΕΤRO ( Σώρου 1, Μεταμόρφωση) αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό. Το αρχείο αυτό  το οποίο θα τηρεί η άνω Διοργανώτρια ΜΕΤRΟ  με τα στοιχεία των Συμμετεχόντων θα συνιστά πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το ηλεκτρονικό κατάστημα της  Διοργανώτριας καθώς και για την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.
Η METRO  μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής συμμετέχοντα ή τρίτου. Διευκρινίζεται ότι για να καταχωρηθεί μία συμμετοχή θα πρέπει η αγορά να έχει λάβει χώρα  εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού.
H  συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανώτριες METRO και «Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε»  δεν θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η λήψη από τα τεχνικά συστήματα της METRO οποιωνδήποτε  συμμετοχών. Οι METRO και «Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε»  δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου τους, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον ιστότοπο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα τηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.
Κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους ηλεκτρονικού καταστήματος και του  Διαγωνισμού, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως.
4.2. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντα κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από τη METRO  παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε η METRO θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από την ενέργεια ακόμη κι αφού έχει ανακηρυχθεί ο νικητής ή έχει ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου του.
4.3. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. Ωστόσο, έκαστος συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα δώρο.  
4.4. Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε  ΑΛΛΟΥ προϊόντος ή υπηρεσίας των ΜΕΤΡΟ και «Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε»  .  Οι συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αναφορά των στοιχείων τους καθώς επίσης και την ονομασία  του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

5. Εγκυρότητα συμμετοχής
Για την ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού θα υποβάλλονται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 ανωτέρω, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της METRO  ή/και των τυχόν τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα ή τρίτο στα συστήματα της METRO  ή/ και των εν λόγω τρίτων ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα της METRO ή και των εν λόγω τρίτων, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού – Δώρα
6.1. Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, όλες οι έγκυρες, σύμφωνα με τα παραπάνω, δηλώσεις συμμετοχής, θα συγκεντρώνονται σε ειδικό αρχείο (Excel) από τη METRO και θα λαμβάνουν αύξοντα αριθμό.
6.2. Ο Νικητής του Διαγωνισμού (και ο αναπληρωματικός του) θα προκύψει μετά από ηλεκτρονική κλήρωση. Η ανάδειξη του Νικητή θα γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος (εφαρμογής), το οποίο εξασφαλίζει το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία ανάδειξής του ή μεταξύ όσων έχουν εγκύρως συμμετάσχει στον Διαγωνισμό. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου και ώρα 14:00, στα γραφεία της RELEVANCE DIGITAL AGENCY IKΕ (Καραγιώργη Σερβίας 4, 10562 Αθήνα Αττικής), μεταξύ των κατά τα ως άνω εγκύρως συμμετοχών, και θα αναδείξει δέκα (10) Νικητές και πεντε (5) Αναπληρωματικούς νικητές. Έως και την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου  η METRO  θα επικοινωνήσει μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) με τους νικητές.
6.3. Το δώρο για τον/τους 10 νικητές θα  είναι 1 θήκη καψουλών καφέ L’OR και 60 κάψουλες καφέ L’OR (1 συσκευασία L’OR Ristretto 20pc 104gr, 1 συσκευασία L’OR Lungo Profondo 10pc 52gr, 1 συσκευασία L’OR Ristretto Decaf 10pc 52gr, 1 συσκευασία L’OR Origins Colombia 10pc 52gr, 1 συσκευασία L’OR Flavours Caramel 10pc 52gr)  
6.4.Επίσης, οι τυχεροί θα ειδοποιηθεούν με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στο email που έχουν δηλώσει κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. Η METRO  ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων δεν έχει δηλώσει ορθά τα στοιχεία επικοινωνίας του.
6.5. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω email έως την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου  από τη METRO προκειμένου να ενημερωθούν για το γεγονός ότι αναδείχθηκαν νικητές του Διαγωνισμού. Στη συνέχεια, η METRO ΑΕΒΕ θα αποστείλει τα στοιχεία των νικητών ( και/ή των αναπληρωματικών τους) στην «Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε»  , η οποία θα αναλάβει την αποστολή των  δώρων στους νικητές. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά για τη διαδικασία αποστολής του συγκεκριμένου δώρου και  θα πρέπει εντός επτά (7) ημερών από την ως άνω τηλεφωνική του ειδοποίηση να επιβεβαιώσει ότι είναι άνω των 18 ετών καθώς και την αποδοχή παραλαβής του δώρου. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία των επτά (7)  ημερών, εντός της οποίας ο Νικητής θα πρέπει να επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου του, δηλαδή σε περίπτωση που  δεν απαντήσει στις τηλεφωνικές κλήσεις ως ανωτέρω ή δεν αποδεχθεί το Δώρο του εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, ή για κάποιο λόγο αποκλειστεί από το Διαγωνισμό, θα ειδοποιηθεί  ο Αναπληρωματικός ο οποίος θα πρέπει επίσης, εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών να αποδεχθεί το Δώρο. Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή ή/και εάν αυτός αρνηθεί ή δεν αποδεχθεί το Δώρο του, ή  δεν επικοινωνήσει κατά τον τρόπο και στο χρόνο για τον οποίο θα έχει ενημερωθεί, τότε ο νικητής χάνει αυτομάτως και αυτοδικαίως το δικαίωμα να διεκδικήσει το Δώρο και αυτό θα κατακυρωθεί στον αναπληρωματικό. Αν οι ίδιες συνθήκες συντρέξουν και στο πρόσωπο του αναπληρωματικού, τότε  η ΜΕΤRO απαλλάσσεται από την υποχρέωση διάθεσης  του Δώρου. Σε περίπτωση που παρέλθουν άπρακτες οι ως άνω προθεσμίες, χωρίς δηλαδή είτε ο Νικητής ή/και ο κληρωθείς  και προσκαλούμενους σε αποδοχή του Δώρου Αναπληρωματικός του,  να αποδεχθεί το Δώρο του ή να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των εν λόγω προθεσμιών, χάνεται οριστικά κάθε δικαίωμα επί του Δώρου και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι των Διοργανωτριών, METRO και  «Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε»
Η  «Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε» δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του  Νικητή ή/και του Αναπληρωματικού του  που οφείλονται σε έλλειψη απάντησης. Η προσπάθεια ειδοποίησης του  Νικητή  και του Αναπληρωματικού θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου των Διοργανωτριών  που ενεργεί για λογαριασμό τους.
6.6. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και την αποστολή/παράδοση του δώρου  κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της METRO και της «Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε» παύει να υφίσταται. Η METRO και η  «Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε» δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων καθώς και έναντι του  Νικητή.
6.7. Για να καταστεί δυνατή η διενέργεια της Κλήρωσης θα χρησιμοποιηθούν μόνο όσοι αριθμοί παραγγελίας εμπίπτουν στους όρους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Από την επεξεργασία αυτή θα εξαιρούνται όσοι έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό.
Μετά την ανάδειξη της  νικητήριας παραγγελίας και αφού γίνει από τη METRO   η επικοινωνία με το  νικητή και εκείνος απαντήσει εγγράφως πως αποδέχεται να διαβιβαστούν τα προσωπικά του δεδομένα στo «SPC» για την αποστολή/παράδοση  του δώρου  του,  η METRO θα προβεί στη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων του Νικητή (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη) όπως αυτά είναι καταχωρημένα στον ιστότοπο https://eshop.mymarket.gr/, στη διοργανώτρια  «Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε» προκειμένου να καταστεί δυνατή η επικοινωνία με αυτόν  και η ενημέρωσή του για τη διαδικασία παραλαβής του δώρου του. Η αρχική επικοινωνία με τον  νικητή θα γίνει από τη METRO και στη συνέχεια από το  «SPC» στην οποία η πρώτη θα διαβιβάσει σύμφωνα με τα ανωτέρω και με την συναίνεση του νικητή,  τα προσωπικά δεδομένα του τελευταίου.
Όλοι οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων, περιορισμού και αντίταξης στην επεξεργασία. Οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με την επεξεργασία υποβάλλεται γραπτά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eshopmymarket.gr της METRO.Ισχύουν οι όροι χρήσης προσωπικών δεδομένων και η πολιτική ασφαλείας της METRO που είναι αναρτημένοι στο site https://eshop.mymarket.gr/,   για την επεξεργασία που λαμβάνει χώρα από την METRO στο πλαίσιο των ανωτέρω.
6.8. Προσωπικά Δεδομένα Νικητών
α. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, το «SPC» ως υπεύθυνη επεξεργασίας για την επικοινωνία με το νικητή για την αποστολή του  δώρου ,θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα του νικητή , που θα της γνωστοποιηθούν από την METRO: Όνομα, Επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, Τ.Κ., πόλη.
Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό παράδοσης του  δώρου στο νικητή (ή στον αναπληρωματικό του).
β. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του νικητή ( και/η του αναπληρωματικού του)  θα λάβει χώρα για τους σκοπούς παράδοσης του δώρου του διαγωνισμού.
γ. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων του  νικητή (και/ήτου αναπληρωματικού του)   θα είναι κατ’ αρχήν μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι από το «SPC» που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για την παράδοση  του δώρου  του Διαγωνισμού. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, η  «Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε»  ή/και τυχόν τρίτος συνεργάτης αυτής ενδέχεται να αξιοποιήσουν υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα του νικητή ( και/ή του αναπληρωματικού του)  ήτοι διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, ή και εταιρείες ταχυμεταφοράς και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό της  «Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε»    
δ. Κατ’ εξαίρεση η  «Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε»  δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του νικητή ( και/ή του αναπληρωματικού του)  σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής αρχής.
ε. Τα προσωπικά δεδομένα του νικητή ( και/ή του αναπληρωματικού του)  θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός του Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στ. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και θα καταστρέφονται εντός τριών (3) μηνών μετά την [παράδοση του  δώρου .
ζ. Ο νικητής ( και/ή ο αναπληρωματικός του)  έχουν το δικαίωμα πρόσβασης κατόπιν αιτήματός τους αφενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.
η. Τέλος, ο νικητής ( και/ή ο αναπληρωματικός του)   έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.
θ. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά τους καθώς και για την άσκηση αυτών, ο νικητής (και/ή ο αναπληρωματικός του)  μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στη  «METRO»  , αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση  «METRO» 
ι. Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ειδικά σε σχέση με τον παρόντα όρο 14.2. υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η εταιρία  «METRO»  με έδρα επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αριθ. 9, ΤΚ 151 25, Μαρούσι Αττικής, Ελλάδα.

7. Ευθύνη
7.1. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες  METRO και η  «Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε»  δεν φέρουν καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία παράδοσης  του δώρου εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής μεταφορά σχετική με το δώρο. Επίσης, η METRO και η «Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε»  δεν φέρουν καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύνανται να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το παρόν για λόγους και/ή γεγονότα   ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου τους.
7.2 Η METRO και η  «Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε» δεν φέρουν καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, και δη ο νικητής (και/ή ο αναπληρωματικός του), δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής του δώρου.
7.3. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανώτριες και ειδικότερα η  METRO δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο δεν είναι δυνατή η λήψη από τα τεχνικά συστήματα της όσων συμμετέχουν. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη τους  για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της διεξαγωγής της εν λόγω ενέργειας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις τους από δόλο ή βαρεία αμέλεια.
7.4. Οι Διοργανώτριες  εταιρείες δεν φέρουν  καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου τους, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων α) αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), β) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον ιστότοπο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, γ) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.
7.5. Κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες  οφείλουν να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος  της ΜΕΤΡΟ, σε κάθε δε περίπτωση με τη συμμετοχή τους αποδέχονται, χωρίς επιφύλαξη, τους όρους αυτών, βεβαιώνουν δε ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση αυτών και τους αντιλαμβάνονται πλήρως.
7.6. οι Διοργανώτριες εταιρείες δεν ελέγχουν τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών του ηλεκτρονικού καταστήματος ή και άλλων ιστότοπων, στις οποίες παραπέμπει αυτό μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση άλλων ιστότοπων, οι χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους ιστότοπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την αντίστοιχη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οι Διοργανώτριες  εταιρείες METRO και «Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε»   υιοθετούν ή απλώς αποδέχονται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστότοπων αυτών, στους οποίους ο ιστότοπος του ηλεκτρονικού καταστήματος παραπέμπει ή/και συνδέονται με αυτό καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.
7.7. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του ιστότοπου του ηλεκτρονικού καταστήματος ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από την ενέργεια και οι διοργανώτριες  θα διατηρούν  το δικαίωμα να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, θα δικαιούνται να ακυρώσουν συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει χωρίσει παραβιάσει ή καταστρατηγήσει οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, οι Διοργανώτριες  θα δικαιούται να μην αναγνωρίσουν τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).
7.8. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε οι Διοργανώτριές   θα έχουν  το δικαίωμα να τον αποκλείσουν  τελείως από το Διαγωνισμό ακόμη κι αφού έχει ανακηρυχθεί νικητής ή ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου τους. Σε περίπτωση δε που του έχει παραδοθεί το δώρο,  οι Διοργανώτριες  θα δικαιούνται εντός 15 ημερών από την παράδοση αυτού να διεκδικήσουν την επιστροφή του δώρου από το νικητή στην άριστη κατάσταση που του παραδόθηκε με έξοδα του ιδίου εντός πέντε (5) ημερών από τη σχετική ειδοποίησή του.
7.9. Οι συμμετέχοντες στον παρόντα Διαγωνισμό, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι οι Διοργανώτριες , METRO και η  «Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε» ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιοδήποτε τυχόν πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του δώρου , καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά ή / και βλάβη τυχόν προκληθεί στο νικητή ( ή στον αναπληρωτή του)  από τη χρήση του, για ακύρωση ή αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας παραλαβής του δώρου για οποιονδήποτε λόγο καθώς και για κάθε σωματική ή/και ηθική ή/και άλλη βλάβη ή/και ζημία ή/και δαπάνη τυχόν υποστεί/-ούν οι συμμετέχοντες και δη ο νικητής από και κατά την πραγματοποίησή της (άλλως ρητά παραιτούνται με το παρόν από οποιαδήποτε σχετική τους απαίτηση ή/και δικαίωμα ή/και αξίωση).
7.10. Η ευθύνη της METRO περιορίζεται στη διαδικασία συλλογής των συμμετοχών, διενέργειας της κλήρωσης και ανάδειξης των νικητών, ενημέρωσης των νικητών, αποστολής της λίστας των νικητών στην  «Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε». Η ευθύνη της  «Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε» και του «SPC» περιορίζεται στην  αποστολή του Δώρου στον νικητή ( η στον αναπληρωτή του). Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίσταται ή εξαργυρώνεται. Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται με αιτία τον Διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π. έναντι των METRO «Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε»  και SPC. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των METRO «Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε»  και SPC περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Οι METRO  «Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε»  και SPC  δε φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό ή τα δώρα.

8. Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία
Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της METRO, «Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε»  και του SPC.

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων, κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Αθήνας.

10. Αποδοχή των όρων
Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό αποτελεί επίσημη δήλωση περί γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των όρων του από τους συμμετέχοντες  σε αυτόν και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή/και δικαίωμα, οικονομικό ή άλλο, έναντι  της METRO και της  «Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε»  και του SPC.
10.1   Γνωστοποίηση αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Με την συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες αποδέχονται και τη μεταβίβαση των παρακάτω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις συνδιοργανώτριες εταιρείες («METRO» ), βάσει των παρακάτω, καθώς αυτή απαιτείται προκειμένου να μπορέσουν η «Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε»  και  το SPC να επικοινωνήσουν με τον νικητή και να του αποστείλουν το δώρο του. Οι  Διοργανώτριες συμμορφούμενες με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής ΔΠΧ) και την σχετική νομοθεσία, ενημερώνει, υπό την ιδιότητά του  του Υπεύθυνου Επεξεργασίας  και/ή του Εκτελούντος της επεξεργασία κατά περίπτωση,  με την παρούσα όλα τα φυσικά πρόσωπα – συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, για τα εξής:
Α. Φύση και συλλογή ΔΠΧ: Τα ΔΠΧ που επεξεργάζονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι οι πληροφορίες που παρέχουν οι συμμετέχοντες κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας από το eshop.mymarket.gr. Ειδικότερα, οι πληροφορίες αυτές αφορούν για τον  πρώτο νικητή (και/ ή τον αναπληρωματικό του) στο ονοματεπώνυμο, αριθμό σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Ειδικότερα, οι πληροφορίες αυτές αφορούν για τον  πρώτο νικητή (και/ ή τον αναπληρωματικό του) στο ονοματεπώνυμο, αριθμό σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τη διεύθυνση κατοικίας, τον ταχυδρομικό κωδικό και την πόλη κατοικίας.
Ο νικητής του Διαγωνισμού (και η ο αναπληρωματικός του)  θα ειδοποιηθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) και στη συνέχεια θα γίνει τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους.
Β. Σκοπός επεξεργασίας ΔΠΧ: Η Διοργανώτρια θα επεξεργαστεί τα ως άνω ΔΠΧ για τη διενέργεια του Διαγωνισμού.
Μετά την κλήρωση, θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο https://eshop.mymarket.gr/nikites-diagonismon ο αριθμός της παραγγελίας που κληρώθηκε.
Γ. Αποθήκευση και Διαβίβαση ΔΠΧ: Το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο επικοινωνίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) των νικητών του Διαγωνισμού θα διαβιβαστούν από τη ΜΕΤΡΟ  στη «Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε»  αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της αποστολής του δώρου στον νικητή του Διαγωνισμού (και/ ή στον αναπληρωματικό του) , τα οποία η  «Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε»  θα επεξεργαστεί μαζί με την διεύθυνση αποστολής του δώρου που θα δηλωθεί από τον νικητή του Διαγωνισμού(και/ ή τον αναπληρωματικό του)  , ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας.
Για την αποστολή του δώρου στον νικητή(ή στον  αναπληρωματικό του), η   «Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε»  και το SPC θα διαβιβάσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αυτού στην συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών (courier).
Δ. Χρόνος τήρησης ΔΠΧ: Η  «Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε»  και το SPC θα διαγράψει τα ΔΠΧ (ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διεύθυνση αποστολής δώρου) του  νικητή (και/ ή του αναπληρωματικού του)  εντός τριών (3) μηνών  από την αποστολή του δώρου στον νικητή ( ή στον αναπληρωματικό του).
Ε. Άσκηση δικαιωμάτων Υποκειμένων ΔΠΧ: Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό μπορούν να ασκήσουν ανά πάσα στιγμή όλα τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία δικαιώματά τους, ήτοι το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τους αφορούν, το δικαίωμα ενημέρωσης και λήψης αντιγράφου αυτών, το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων, το δικαίωμα διαγραφής αυτών, το δικαίωμα να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και το  δικαίωμα να λάβουν τα ΔΠΧ που τους αφορούν και να τα διαβιβάσουν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Οι συμμετέχοντες προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, μπορούν να απευθυνθούν στην εκ των  Διοργανωτριών  ΜΕΤΡΟ στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@metro.com.
Διευκρινίζεται ότι η παροχή των δεδομένων του νικητή (και/ ή του αναπληρωματικού του)  από τη Διοργανώτρια στην  «Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε»  γίνεται για τη διενέργεια του παρόντος Διαγωνισμού. Η άρνηση παροχής των απαραίτητων για τη διενέργεια του Διαγωνισμού δεδομένων, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον κρίνουν ότι θίγονται από την επεξεργασία των ΔΠΧ που τους αφορούν.
Η ΜΕΤΡΟ και η  «Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε»  , ως από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, δηλώνουν ότι τα ως άνω ΔΠΧ που συλλέγουν και επεξεργάζονται είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για τους σκοπούς της εν λόγω επεξεργασίας, όπως ειδικότερα περιγράφονται στους όρους του Διαγωνισμού. Επίσης, οι Διοργανώτριες ΜΕΤΡΟ  και η  «Jacobs Douwe Egberts Εμπορία Καφέ GR Ε.Π.Ε»    έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των ως άνω ΔΠΧ. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η εκ των  Διοργανωτριών ΜΕΤΡΟ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μπορείτε να βρείτε στο https://www.mymarket.gr/privacy.