Όροι συμμετοχής Διαγωνισμός Δωροεπιταγών My Market Νέα Σμύρνη

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Ο σύμφωνα με τους παρόντες όρους (εφεξής «Όροι») διεξαγόμενος διαγωνισμός, διοργανώνεται από την εταιρεία METΡO ΑΕΒΕ, με έδρα στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Σωρού, αρ.1, ΤΚ 14410 εφεξής ο «διοργανωτής» και αφορά στο κατάστημα My Market Νέας Σμύρνης του «διοργανωτή», κείμενο στην συμβολή οδών Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 158, Τ.Κ. 171 22.

1.Στην ενέργεια μπορούν να λάβουν μέρος όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος.

2.Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή (www.mymarket.gr) καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

3.Ο Διαγωνισμός ξεκινά στις 24/08/2023 και λήγει στις 25/08/2023 και ισχύει εντός του χρονικού διαστήματος 15:00 - 21:00 μ.μ. στο κατάστημα που αναφέρεται ανωτέρω. Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.

4.Ο Διαγωνισμός θα διεξάγεται ως εξής: Οι συμμετέχοντες, δηλαδή πελάτες του ως άνω καταστήματος, θα ρίχνουν στην ειδική κάλπη που θα υπάρχει εντός του καταστήματος το κουπόνι με τα στοιχεία τους: όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, email ώστε να πάρουν μέρος στην κλήρωση.

5.Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 28/08/2023, από την οποία θα αναδειχθούν 20 νικητές και 10 επιλαχόντες.Τα δώρα που θα κληρωθούν είναι 20 (είκοσι) την συγκεκριμένη ημέρα. Ο νικητές θα λάβουν από μία Δωροεπιταγή My Market αξίας 30€. Οι Δωροεπιταγές μπορούν να εξαργυρωθούν σε οποιοδήποτε κατάστημα My Market έως 31/01/2024.

6.Αν οι νικητές δεν απαντήσουν εντός μιας (1) εβδομάδας, η συμμετοχή τους θεωρείται άκυρη. Σε αυτή την περίπτωση, ο «διοργανωτής» θα επικοινωνήσει με τους επιλαχόντες νικητές. Σε περίπτωση που και οι επιλαχόντες νικητές δεν απαντήσουν εντός της νέας μίας εβδομάδας το δώρο ακυρώνεται και ο «διοργανωτής» δεν έχει υποχρέωση πλέον παράδοσης δώρου.

7.Όλοι οι νικητές της ενέργειας θα παραλάβουν το δώρο τους μετά από συνεννόηση με το διοργανωτή.

8.Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής του δώρου από τον νικητή πέραν της ως άνω ορισθείσας ημερομηνίας παραλαβής κάθε υποχρέωση του διοργανωτή παύει να υφίσταται και ουδεμία υποχρέωση υπέχει ή αναλαμβάνει αυτός έναντι του νικητή του Διαγωνισμού ενέργειας.

9.Ο «διοργανωτής» δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του δώρου, εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής μεταφορά σχετική με το δώρο. Επίσης, ο «διοργανωτής» δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου του.

10.Ο «διοργανωτής» δεν φέρει καμία ευθύνη και οι συμμετέχοντες στην ενέργεια και δη οι νικητές, δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτού για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής των δώρων.

11. Τα δώρα δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα δώρα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταβίβαση του δώρου είναι η υπογραφή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης από το νικητή και εν συνεχεία η υπογραφή της σχετικής δήλωσης παραλαβής του δώρου από το φυσικό πρόσωπο προς το οποίο έγινε η μεταβίβαση.

12. Ο «διοργανωτής» θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει γίνει παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, ο διοργανωτής θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).

13.Ο «διοργανωτής» διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διαφημιστική προβολή και δημοσιοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο γεγονότων σχετικών με το Διαγωνισμό. Ενδεχόμενη δημοσιοποίηση δεδομένων των νικητών θα λάβει χώρα μόνο μετά από προηγούμενη ενημέρωση αυτών και μόνο εφόσον δώσουν την έγγραφη συγκατάθεσή τους.

14.Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντα κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από τον «διοργανωτή», παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτός το βάρος της απόδειξης), τότε ο «διοργανωτής» θα έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό ακόμη και στην περίπτωση που αυτός έχει ανακηρυχθεί νικητής ή έχει ειδοποιηθεί για την παραλαβή του δώρου του.

15. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι «ο διοργανωτής» ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε τυχόν πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του Διαγωνισμού καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά ή / και βλάβη τυχόν προκληθεί στους νικητές (από την συμμετοχή τους, την ακύρωση, αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας παραλαβής του δώρου για οποιονδήποτε λόγο, καθώς και για κάθε ζημία ή/και δαπάνη τυχόν υποστεί/-ούν οι συμμετέχοντες και δη οι νικητές από και κατά την πραγματοποίησή του Διαγωνισμού -άλλως ρητά οι συμμετέχοντες παραιτούνται με τη συμμετοχή τους από οποιαδήποτε σχετική τους απαίτηση ή/και δικαίωμα ή/και αξίωση).

16.Ο «διοργανωτής» διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του και να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του με σχετική ανακοίνωσή του στην ιστοσελίδα www.mymarket.gr

17. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του «διοργανωτή» για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στο πλαίσιο διεξαγωγής του εν λόγω Διαγωνισμού θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια.

18. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από τη διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

19. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί επίσημη δήλωση περί γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των παρόντων όρων, καθώς και της σχετικής γνωστοποίησης αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους συμμετέχοντες σε αυτόν και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή/και δικαίωμα, οικονομικό ή άλλο, έναντι του «διοργανωτή».

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΡΑ

Η εταιρεία ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ (στο εξής η Εταιρεία) συμμορφούμενη με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής ΔΠΧ) και τη σχετική νομοθεσία, ενημερώνει, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, με την παρούσα όλα τα φυσικά πρόσωπα – συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, για τα εξής:

Α. Φύση και συλλογή ΔΠΧ: Τα ΔΠΧ που επεξεργαζόμαστε είναι οι πληροφορίες που μας παρέχετε οι ίδιοι κατά τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό. Ειδικότερα, οι πληροφορίες αυτές αφορούν στο ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας σας, το τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του Συμμετέχοντα. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται στο κατάστημα My Market Νέας Σμύρνης (Ελ. Βενιζέλου 158), της Εταιρείας, όπου διενεργούνται οι κληρώσεις και αναδεικνύονται οι νικητές των δώρων. Στα ως άνω δεδομένα δεν έχει πρόσβαση κανείς τρίτος πέρα από την Εταιρεία και τους αρμόδιους για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπαλλήλους αυτής.

Η Εταιρεία θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τους νικητές του Διαγωνισμού, προκειμένου να τους ενημερώσει για την ανάδειξή τους και να συνεννοηθεί μαζί τους για την παραλαβή των δώρων.

Μετά την κλήρωση, το ονοματεπώνυμο κάθε νικητή θα εκφωνείται στο κατάστημα αποκλειστικά για λόγους διαφάνειας του διαγωνισμού.

Οι Νικητές θα παραλάβουν τα δώρα από το κατάστημα My Market Νέας Σμύρνης (Ελ. Βενιζέλου 158) της εταιρείας σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στους όρους του διαγωνισμού. Για την παραλαβή θα χρειαστεί να υπογράψουν σχετική δήλωση ως αποδεικτικό για την παραλαβή του Δώρου.

Β. Σκοπός επεξεργασίας ΔΠΧ: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα ως άνω ΔΠΧ αποκλειστικά για τη διενέργεια του διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για την ανάδειξη των νικητών και την παραλαβή των δώρων.

Γ. Αποθήκευση ΔΠΧ: Τα ως άνω υπό στοιχείο Α δεδομένα τηρούνται από την Εταιρεία και δε διαβιβάζονται περαιτέρω.

Δ. Χρόνος τήρησης ΔΠΧ: Μέχρι 6 μήνες από τη λήξη του διαγωνισμού, για την περίπτωση που υπάρξουν επιλαχόντες ή κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του ή κάποιος προσβάλει το διαγωνισμό.

 Ε. Άσκηση δικαιωμάτων Υποκειμένων ΔΠΧ: μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή όλα τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία δικαιώματά σας, ήτοι το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν, το δικαίωμα ενημέρωσης και λήψης αντιγράφου αυτών, το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων, το δικαίωμα διαγραφής αυτών, το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα να λάβετε τα ΔΠΧ που σας αφορούν και να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Διευκρινίζεται ότι καθώς η παροχή των δεδομένων σας γίνεται για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, η άρνηση παροχής των απαραίτητων για τη διενέργεια του διαγωνισμού δεδομένων, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον κρίνετε ότι θίγεστε από την επεξεργασία των ΔΠΧ που σας αφορούν.

Η Εταιρεία δηλώνει ότι τα ως άνω ΔΠΧ που επεξεργάζεται είναι συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για τους σκοπούς της εν λόγω επεξεργασίας, όπως ειδικότερα περιγράφεται στους όρους του διαγωνισμού. Επίσης, η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των ως άνω ΔΠΧ.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@metro.com.gr