ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOY ΠΙΝΔΟΣ 11/10/2023-24/10/2023

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

 

Η εταιρεία Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ» που εδρεύει στα Ιωάννινα (εφεξής καλούμενη “Διοργανώτρια”) και η εταιρεία «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ» που εδρεύει στην οδός Σώρου αρ. 1, Μεταμόρφωση (εφεξής καλούμενη «Συν - Διοργανώτρια») διοργανώνουν διαγωνισμό με τίτλο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΟΥΒΛΑΣ (εφεξής «Διαγωνισμός») στα φυσικά επιλεγμένα καταστήματα που διαθέτουν Τμήμα έψησης κοτόπουλου και λειτουργούν υπό τα διακριτικά σήματα της Μy Μarket (εφεξής τα «Καταστήματα») σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής. Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος (εφεξής «Συμμετέχων») και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής.

I. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα και είναι άνω των 18 ετών.

II. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται οι εργαζόμενοι των Διοργανωτριών εταιριών, οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού, οι σύζυγοι, καθώς και άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

III. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 11/10/2023 έως και την 24/10/2023 Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν επάγεται αποτελέσματα ούτε δεσμεύει τις άνω εταιρείες ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

I. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα για μία (1) συμμετοχή με κάθε αγορά οποιασδήποτε συσκευασίας ΠΙΝΔΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΟΥΒΛΑΣ όπως αυτά περιγράφονται ακολούθως, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και κατ’ επέκταση στην κλήρωση. Ωστόσο, έκαστος συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα Δώρο. Το προϊόν ΠΙΝΔΟΣ, με την αγορά του οποίου δύναται η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι: 2112000026 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ GRILL(ΣΟΥΒΛΑΣ) ΝΩΠΟ (ΕΛΛΗΝ.)

II. Για να θεωρηθεί κάποιος Συμμετέχων στο Διαγωνισμό θα πρέπει να έχει αγοράσει τουλάχιστον ένα προϊόν. Με την αγορά του προϊόντος παραλαμβάνετε από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του καταστήματος ένα δελτίο συμμετοχής στην Ενέργεια, το οποίο συμπληρώνετε και ρίχνετε στο ειδικό κυτίο που θα βρείτε στον ίδιο χώρο. Αντιστοιχεί μια συμμετοχή σε κάθε προϊόν που αγοράσθηκε. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εξασφαλίσει δωρεάν μία συμμετοχή άπαξ για όλη την Διάρκεια της Ενέργειας παραλαμβάνοντας το ειδικό κουπόνι συμμετοχής από τα γραφεία του Διοργανωτή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή 9.00 – 17.00).

III. Ο κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Η μη ορθή ή ελλιπής συμπλήρωση της φόρμας παρέχει το δικαίωμα στις Διοργανώτριες καθ’ όλη την διάρκεια του παρόντος καθώς και μετά το τέλος αυτού να τον αποκλείσουν από το Διαγωνισμό.

IV. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του Διαγωνισμού. Κάθε χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συμμετοχή του από το Διαγωνισμό.

V. Μόνον οι έγκυρες συμμετοχές έχουν δικαίωμα να κερδίσουν δώρα. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση των Διοργανωτριών, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί από την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού.

5. Κλήρωση.

ΚΩΔ.ΤΙΜ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μετά την παρέλευση της Διάρκειας της Ενέργειας και συγκεκριμένα στις 17/11/2023 θα πραγματοποιηθεί κλήρωση στα κεντρικά γραφεία της ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ, που βρίσκονται στην οδό Σώρου 1, Μεταμόρφωση, Αθήνα, Αττικής παρουσία επιτροπής αποτελούμενης από δύο εκπροσώπους της ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ και έναν εκπρόσωπο του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων Η ΠΙΝΔΟΣ .Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 9 νικητές για τα ισάριθμα δώρα. Μαζί με τους Νικητές θα βγουν και 3 αναπληρωματικοί νικητές, (εφεξής οι «Αναπληρωματικοί»). Οι Νικητές ή οι Αναπληρωματικοί θα παραλάβουν το δώρο τους εντός των προθεσμιών που έχουν ορισθεί στο άρθρο 7 του παρόντος.

6. Δώρα.

9 τυχεροί νικητές που κερδίζουν από:

1 ξύλινο πλατό σερβιρίσματος
1 σετ από 2τμχ Μαχαίρι και Πιρούνα Brooklyn Copper
1 σετ 5τμχ Μαχαίρια κουζίνας

7. Ενημέρωση για Κατακύρωση του Δώρου.

I. Οι νικητές των Δώρων θα ειδοποιηθούν μέσω e-mail ή τηλεφώνου, και θα τους δοθούν οδηγίες για την παραλαβή των Δώρων τους από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ». Έως και τις 30/11/2023 τα μικρά ονόματα με το αρχικό γράμμα του επιθέτου των νικητών θα ανακοινωθούν στο ευρύ κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Συν- Διοργανώτριας και θα παραμείνουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.mymarket.gr (ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

II. Στην περίπτωση που κάποιος από τους Νικητές των δώρων δεν ανταποκριθεί για οποιοδήποτε λόγο μέχρι 30/11/2023 για να αποδεχθεί και παραλάβει το Δώρο του, τότε ο συγκεκριμένος Νικητής χάνει το δικαίωμά του επί του Δώρου και ο Διοργανωτής θα προβεί στην αντικατάσταση αυτού από τον πρώτο κατά σειρά κλήρωσης Αναπληρωματικό, ο οποίος θα πρέπει να αποδεχθεί το δώρο του μέχρι τις 08/12/2023. Σε περίπτωση που οι ως άνω ταχθείσες προθεσμίες περάσουνε άκαρπες και κάποιος είτε από τους Νικητές είτε από τους Αναπληρωματικούς δεν αποδεχθούν εγκαίρως το Δώρο, τότε το Δώρο που τους αναλογεί απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι στις Διοργανώτριες εταιρίες. Τα Δώρα θα αποδοθούν στους νικητές από τον Διοργανωτή μέσω courier, στα στοιχεία που θα δηλώσει ο νικητής μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας που θα έχει με εκπρόσωπο του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ». Κατά την παράδοση θα συμπληρωθεί ειδικό έντυπο παραλαβής και θα υπογραφεί από τον κάθε Νικητή με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας.

III. Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την ανέλεγκτη κρίση των Διοργανωτριών, υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις / αποδείξεις χειραγώγησης της διαδικασίας συμμετοχής ή οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης πρακτικής, οι Διοργανώτριες θα έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν την συγκεκριμένη συμμετοχή και να μην αναδείξουν τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα ως νικητή. Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω συμμετέχων χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο τίθεται στην διάθεση των Διοργανωτριών.

IV. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα, δεν εκχωρούνται σε τρίτους, ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται.


8. Ευθύνη.

Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την Ενέργεια, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π. έναντι των Διοργανωτριών και εκ περισσού της ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των Διοργανωτριών περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από την Ενέργεια. Η ευθύνη των Διοργανωτριών περιορίζεται αποκλειστικά στην κάλυψη της αξίας των Δώρων που θα δοθούν. Διευκρινίζεται ότι οι Διοργανώτριες πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτει καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των Νικητών ή κατά περίπτωση των Αναπληρωματικών κατά την παραλαβή και αξιοποίηση των Δώρων, αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια κατά τα ανωτέρω. Κατά την αξιοποίηση των Δώρων ο Διοργανωτής ενδέχεται να κάνει χρήση υπηρεσιών τρίτων. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση των Δώρων ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεόμενων οπωσδήποτε με τα ανωτέρω Δώρα, ούτε υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δώρα.

 

9. Πληροφορίες.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με την Ενέργεια, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο του Διοργανωτή στο Υποκατάστημα Αθηνών, τηλ. 2102400628 από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 10:00 έως τις 15:00. Για τα σχετικά ζητήματα μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Μητρόπουλο Βασίλη ή την κα. Μασούρα Ελευθερία, εκπρόσωποι της Διοργανώτριας εταιρίας επί των προαναφερθέντων θεμάτων.

 

10. Προσωπικά Δεδομένα.

 

Πληροφορίες για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδο- μένων καθώς και την τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Αυτή η Δήλωση περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία οι εταιρείες του Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Η ΠΙΝΔΟΣ και «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ» (οδός Σώρου αρ. 1, Μεταμόρφωση), εφεξής καλούμενες «Διοργανώτριες», συλλέγουν και τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούν σε σχέση με το διαγωνισμό με τίτλο Γνωρίστε την Νέα σειρά Έτοιμα Ψημένα από την ΠΙΝΔΟ (εφεξής «Διαγωνισμός»). Αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας στην Προωθητική Ενέργεια.

Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά μου δεδομένα;

Κάθε προσωπικό δεδομένο που μας παρέχετε κατά τη συμμετοχή σας στο Δια- γωνισμό το επεξεργάζονται οι Διοργανώτριες εταιρείες.

Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε.

Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα ως αποτέλεσμα ή για τους σκοπούς της συμμετοχής σας στον Διαγωνισμό και της απονομής των Δώρων του Διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε περιλαμβάνουν: ꞏ Στοιχεία επαφής και επικοινωνίας μαζί σας όπως όνομα, επώνυμο, κινητό τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, e-mail.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε προκειμένου: ꞏ Να διεξάγουμε τον Διαγωνισμό και να εφαρμόσουμε τους Όρους αυτού ꞏ Να μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι είστε νικητής και να παραλάβετε/ παραδώσουμε το Δώρο ꞏ Να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τον Διαγωνισμό ꞏ Να αναλύουμε την απόδοση του Διαγωνισμού ꞏ Να εντοπίζουμε και να διερευνούμε περιπτώσεις απάτης ή άλλων παρανόμων δραστηριοτήτων και πιθανών παραβιάσεων ή καταστρατηγήσεων των Όρων του Διαγωνισμού ꞏ Να ασκούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας και ꞏ Να τηρούμε κάθε νόμιμη υποχρέωση την οποία έχουμε, όπως για παράδειγμα, να απαντούμε σε ερωτήματα δημοσίων και διοικητικών αρχών συμπεριλαμ- βανομένων των δικαστηρίων, αστυνομικών αρχών, ρυθμιστικών αρχών, οι οποίες ενδεχομένως έχουν εκ του νόμου δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.

Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Διασφαλίζουμε ότι για τη συλλογή, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων υπάρχει πάντοτε νόμιμη βάση κατά το δίκαιο προστασίας προσω- πικών δεδομένων. Συνοπτικά, στηριζόμαστε στις εξής νομικές βάσεις: ꞏ Την εκτέλεση της συμβατικής μας σχέσης με εσάς, που δημιουργείται μέσω της συμμετοχής σας στον Διαγωνισμό. ꞏ Το εύλογο συμφέρον μας όταν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μια συγκεντρωτική και ανωνυμοποιημένη βάση με σκοπό την ανάλυση της απόδοσης του Διαγωνισμού. ꞏ Συμμόρφωση με κάποια νόμιμη υποχρέωσή μας, όπως για παράδειγμα, να απαντάμε σε αιτήματα από δημόσιες και κυβερνητικές αρχές οι οποίες έχουν εκ του νόμου δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα να διατηρούμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα για περισσότερο χρόνο από όσο είναι αναγκαίο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού προκειμένου να συμμορφωθούμε με κάποια νόμιμη υποχρέωσή μας να προβούμε σε τέτοια διατήρηση.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εκτός από τις κατωτέρω ρητά αναφερόμενες περιπτώσεις τρίτων ή εκτός αν λάβουμε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, δεν θα διαβιβάσουμε τα προσω- πικά σας δεδομένα σε τρίτους. Συνεργάτης: Θα χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες της εταιρείας μας (ΠΙΝΔΟΣ) για την παράδοση των δώρων του Διαγωνισμού. Θα εξασφαλίσουμε ότι ο Συνεργάτης θα αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που θα μοιραστούμε μαζί του σύμφωνα με τις οδηγίες μας, αυτήν την Δήλωση και όλους τους εφαρμοστέους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Άλλες Κοινοποιήσεις: Αν ζητηθεί νομίμως, μπορούμε επίσης να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σε αστυνομικές αρχές και/ή τρίτους σε σχέση με ερω- τήματα παροχής πληροφοριών προς διερεύνηση εγκλημάτων ή παράνομων δραστηριοτήτων.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρόνο είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της διεξαγωγής του Διαγωνισμού και της παράδοσης των Δώρων. Ο χρόνος διατήρησης δεδομένων για τους συγκεκριμένους σκοπούς είναι έως και 24 μήνες από την ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα: ꞏ Να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία έχουμε αποθηκευμένα και ꞏ Αν είναι αναγκαίο, να ζητήσετε την τροποποίηση ή την διαγραφή τους. Παρακαλούμε όπως σε τέτοια περίπτωση επικοινωνήσετε μαζί μας αποστέλλο- ντας e-mail στο privacy@metro.com.gr και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την τροποποίηση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, αν δεν παρέχετε προσωπικά δεδομένα όταν σας ζητείται, ενδέχεται να μην μπορείτε να συμμετέχετε στον Διαγωνισμό. Παρακαλούμε επίσης λάβετε υπόψη ότι μπορεί να μην είναι δυνατό να διαγραφούν, για τεχνικούς ή άλλους λόγους, όλα τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση που ζητηθεί από τις Διοργανώτριες να διατηρήσουν τα δεδομένα σας για νομικούς σκοπούς. Έχετε επίσης το δικαίωμα: ꞏ Να περιορίσετε την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων και ꞏ Να φέρετε αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Λαμβάνουμε εύλογα και ενδεδειγμένα φυσικά, διοικητικά και τεχνικά μέτρα διασφάλισης για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν από την απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή.

Διαβιβάσεις εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»)

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν εκτός του ΕΟΧ.

Αλλαγές στην Δήλωση

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να τροποποιούμε την Δήλωση για να την προσαρμόσουμε σε αλλαγές στις υπηρεσίες μας και στον τρόπο που επεξεργα- ζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν αυτή η Δήλωση τροποποιηθεί, θα σας ενημερώσουμε σχετικά και θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτό είναι αναγκαίο. Οι τροποποιήσεις θα εφαρμόζονται από το χρόνο κοινοποίησής τους σε εσάς.

Επικοινωνία μαζί μας και ερωτήσεις

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτήν την Δήλωση Προστασίας Απορρήτου ή οποιοδήποτε δεδομένο το οποίο έχει συλλεγεί βάσει αυτής, μπο- ρείτε να επικοινωνήσετε αποστέλλοντας e-mail στο privacy@metro.com.gr. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα 115 23, τηλ. 210-6475600, e-mail: complaints@dpa.gr. 11. Τροποποίηση Όρων. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλουν τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσουν ή να παρατείνουν τη διάρκειά του, να αλλάξουν τα δώρα, ως και να ματαιώσουν ή αναβάλουν αυτόν με προηγούμενη ανακοίνωσή τους στον δικτυακό τόπο www.mymarket.gr καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο ή μέσο, κατά την διακριτική ευχέρεια των Διοργανωτριών.

12. Γενικοί Όροι.

Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό είναι κατατεθειμένοι στη συμβολαιο- γράφο ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΒΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΙΛΙΟΥ (κάτοικος Αθηνών) ΕΔΡΑ: ΙΛΙΟΝ, ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ αρ. 85, Α' ΟΡΟΦΟΣ

I. ΑΦΜ: 024978696‐Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση. Επιπροσθέτως, έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο www.mymarket.gr

II. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ότι κάθε Συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και την συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά των Διοργανωτριών.

III. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

IV. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.